ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรศักดิ์ สุนทร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปิยะอร แดงพยนต์ 1
2 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
3 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
4 อรณัชชา เซ็นโส 1
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
6 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
7 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
8 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
9 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
10 กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล 1
11 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
12 จันทร์จิรา ชอบประดิถ 1
13 จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 1
14 นภาพร โสวัฒนางกูร 1
15 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
16 บังอร เทียบเทียน 1
17 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
18 ไม่มีข้อมูล 1
19 Jureerat KijSomporn 1
20 Wilailuk Ruangrattanatrai 1
21 นภชา สิงห์วีรธรรม 1
22 จุรีรัตน์ กิจสมพร 1
23 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
24 จุฬารัตน์ ห้าวหาญ 1
25 Piya Hanvoravongchai 1
26 รุ่งนภา จันทรา 1
27 อติญาณ์ ศรเกษตริน 1
28 ศรีจันทร์ พลับจั่น 1
29 เบญจพร รัชตารมย์ 1
30 Benjaporn Ratchatarom 1
31 กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม 1
32 Atiya Srakshetrin 1
33 กฤษดา แสวงดี 1
34 Krisada Sawaengdee 1
35 วิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 543 4