ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรศักดิ์ สงวนพงษ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุรศักดิ์ สงวนพงศ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยืน ภู่วรวรรณ 8
2 สมชาย นำประเสริฐชัย 6
3 ประภาส จงสถิตย์วัฒนา 6
4 สมนึก คีรีโต 4
5 ขวัญใจ พูลประพันธ์ 2
6 จเร เลิศสุดวิชัย 2
7 วรรณา เทียนมี 2
8 วิวรรชน์ อิ่มอารมณ์ 2
9 กอบกุล สรรพกิจจำนง 2
10 พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า 2
11 ปราณี เปียธัญญา 2
12 ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ 2
13 ทัศนาลัย บูรพาชีพ 2
14 ชัยยงค์ วงศ์ชัยสุวัฒน์ 2
15 วิภากร วงศ์ไทย 2
16 อัศนีย์ ก่อตระกูล 2
17 ศิริพร แตงเที่ยง 2
18 วิสมัย มโนมัยพิบูลย์ 2
19 กมลา นาคะศิริ 2
20 ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 1
21 Apiwat Plianjitdee 1
22 กษิติธร ภูภราดัย 1
23 พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ 1
24 Kasom Koht-Arsa 1
25 อุรุพจน์ กัลยาสิริ 1
26 กาญจนา วานิชกร 1
27 จุฑารัตน์ สอทอง 1
28 สุรชัย จิตพินิจยล 1
29 เฉลิมคล จงสงวน 1
30 Kobkul Sunphakitjumnong 1
31 กษม โคตรอาษา 1
32 Surasak Sanguanpong 1
33 Anongnart Srivihok 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 1
3 2550 2
4 2549 1
5 2547 2
6 2546 1
7 2545 1
8 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาระบบตรวจวัดเครือข่ายความเร็วสูง
2 การพัฒนาระบบบริการจัดการเก็บไซด์ฟิชชิ่งและข้อมูลจราจร
ปี พ.ศ. 2553
3 การออกแบบและพัฒนาระบบกระจายนโยบายและค่าติดตั้ง แบบรวมศูนย์สำหรับอุปกรณ์เครือข่ายแบบแคมปัส
ปี พ.ศ. 2550
4 การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายยุคหน้า
5 ระบบกลั่นกรองเว็บไซต์ไม่พึงประสงค์เพื่อการใช้วงจรสื่อสารยูนิเน็ต
ปี พ.ศ. 2549
6 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวิเคราะห์และรายงานประสิทธิภาพการจราจรเครือข่ายยูนิเน็ต
ปี พ.ศ. 2547
7 รายงานผลการศึกษา นโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมนสำหรับประเทศไทย
8 รายงานผลการศึกษานโยบายความปลอดภัยของเครือข่ายสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
9 ระบบตรวจจับการบุกรูกที่มีประสิทธิภาพสำหรับเครือข่ายขนาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2545
10 อินเทอร์เน็ตเสิร์ชเอ็นจินขนาดใหญ่