ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในการจัดการและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต้นน้ำแม่แจ่ม อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการมลพิษทางอากาศบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2554
3 การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย โดยการแปรสภาพเป็นวัตถุดิบในงานเซรามิก
4 การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
5 การจัดการมลพิษทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6 การศึกษาจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7 การจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
8 การจัดการมลพิษทางน้ำจากชุมชน โดยวิธีการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2553
9 การจัดการมลพิษทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
10 การจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้ำยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
11 การจัดการมลพิษทางน้ำจากชุมชน โดยวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
12 การจัดการมลพิษทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2552
13 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
14 การจัดการมลพิษทางน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
15 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา กรณีศึกษาป่าต้นน้ำ หมู่บ้านนาปลาจาด ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
16 การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยโดยการแปรสภาพเป็นวัตถุดิบในงานเซรามิก
ปี พ.ศ. 2551
17 การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย โดยการแปรสภาพเป็นวัตถุดิบในงานเซรามิก
ปี พ.ศ. 2550
18 เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเรื่องทรัพยากรน้ำของชุมชนไทลื้อ อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่
19 โครงการการจัดการมลภาวะทางอากาศโดยชุมชนเพื่อชุมชนภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษาตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2549
20 บูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น : กรณีศึกษาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2548
21 บูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น : กรณีศึกษาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
22 การจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกรโดยวิธีการมีส่วนร่วมในพื้นที่ระดับตำบล = Management of pig fram pollution by Participatory approach in Tambon Level / สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
23 การจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกรโดยวิธีการมีส่วนร่วมในพื้นที่ระดับตำบล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
25 โครงการการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น : กรณีศึกษาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านแม่แฮง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่