ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรวงศ์ วรรณปักษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชาญวิทย์ ยอดมณี 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 เอกชัย อดุลยธรรม 1
4 Rajalida Lipikorn 1
5 Walaisiri Muangsiri 1
6 Thada Jirajaras 1
7 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
8 กมลชนก ยวดยง 1
9 อวย เกตุสิงห์ 1
10 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
11 ประธาน ดาบเพชร 1
12 Pornpimol Muanjai 1
13 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
14 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
15 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
16 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
17 ไววิทย์ พุทธารี 1
18 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
19 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
20 Varunee Padmasankh 1
21 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
22 Pantharee Boonsatorn 1
23 สมชัย วัฒนการุณ 1
24 ศุกันยา ห้วยผัด 1
25 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
26 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
27 Acom Sornsute 1
28 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
29 กระมล ทองธรรมชาติ 1
30 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
31 Suchin Arunsawatwong 1
32 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
33 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
34 สุวดี ยาป่าคาย 1
35 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
36 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
37 Thanathon Sesuk 1
38 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
39 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
41 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
42 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
43 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
45 อุทัย บุญประเสริฐ 1
46 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
47 Somying Tumwasorn 1
48 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
50 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
51 Chalermpol Leevailoj 1
52 ศิริชัย ศิริกายะ 1
53 Boonchai Sangpetngam 1
54 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
55 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
56 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
58 วิไล ชินธเนศ 1
59 วัลลภ แย้มเหมือน 1
60 สำเริง แย้มโสภี 1
61 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
62 สุวิชา ทองสิมา 1
63 สมพร พรมดี 1
64 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
65 สายฝน ควรผดุง 1
66 สิริพร สิวราวุฒิ 1
67 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
68 ธวัชชัย สันติสุข 1
69 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
70 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
72 คัคนางค์ มณีศรี 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
76 วาสนา เสียงดัง 1
77 Chariya Uiyyasathian 1
78 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
79 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
80 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
81 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
82 มยุรี ตันติสิระ 1
83 Supa Chantharasakul 1
84 Vimolmas Lipipun 1
85 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
86 บรรจง คณะวรรณ 1
87 Sompol Sanguanrungsirikul 1
88 Puttipongse Varavudhi 1
89 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
90 ละอองทิพย์ เหมะ 1
91 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
92 Naiyana Chaiyabutr 1
93 Ampa Luiengpirom 1
94 Kitpramuk Tantayaporn 1
95 Garnpimol C. Ritthidej 1
96 Panee Boonthavi 1
97 Vanida Chantarateptawan 1
98 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
99 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
100 กาญจนา แก้วเทพ 1
101 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
102 Srilert Chotpantarat 1
103 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
104 Wilai Anomasiri 1
105 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
106 Kittisak Likhitwitayawuid 1
107 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
108 Sumphan Wongseripipatana 1
109 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
110 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
111 วัฒนชัย สมิทธากร 1
112 Jaitip Paiboon 1
113 วิมล เหมะจันทร 1
114 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
115 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
116 Jittima Chatchawansaisin 1
117 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
118 Chonticha Srisawang 1
119 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
120 Phanphen Wattanaarsakit 1
121 วินัย งามแสง 1
122 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
123 Chayaporn Supachartwong 1
124 สิทธิพร แอกทอง 1
125 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
126 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
127 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
128 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
129 Waraporn Siriterm 1
130 Anawatch Mitpratan 1
131 Kasidit Nootong 1
132 นภสร โกวรรธนะกุล 1
133 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
134 Chakkaphan Sutthirat 1
135 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
136 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
137 พรรณี กาญจนพลู 1
138 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
139 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
140 สุมา เมืองใย 1
141 ประคอง ชอบเสียง 1
142 ชอุ่ม มลิลา 1
143 Yeshey Penjor 1
144 กำจัด มงคลกุล 1
145 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
146 สุมิตรา พูลทอง 1
147 รุ่งราวี ทองกันยา 1
148 ๋Janes, Gavin W. 1
149 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
150 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2536 2