ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรพล วิรุฬห์รักษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 15
2 ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 1
3 สุภาวดี โพธิเวชกุล 1
4 สมรัตน์ ทองแท้ 1
5 เสาวณิต วิงวอน 1
6 สมพิศ สุขวิพัฒน์ 1
7 สุพัฒน์ นาคเสน 1
8 สมศักดิ์ ชลาชล 1
9 พีรพงศ์ เสนไสย 1
10 เสาวลักษณ์ พงศ์ทองคำ 1
11 สะวรรณยา วัยวัฒน์ 1
12 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 1
13 ธีรภัทร์ ทองนิ่ม 1
14 อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ 1
15 วิชชุตา วุธาทิตย์ 1
16 เนาวรัตน์ เทพศิริ 1
17 รุ่งนภา ฉิมพุฒ 1
18 รจนา สุนทรานนท์ 1
19 จันทิมา แสงเจริญ 1
20 กนกพันธ์ จินตนาดิลก 1
21 ประเมษฐ์ บุญยะชัย 1
22 สวภา เวชสุรักษ์ 1
23 สายสวรรค์ ขยันยิ่ง 1
24 สมศักดิ์ ทัดติ 1
25 อรวรรณ สันโลหะ 1
26 สังคม พรหมศิริ 1
27 จันทร์เพ็ญ ชาติพันธ์ 1
28 พรชัย ศรีสารคาม 1
29 ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร 1
30 อมรา กล่ำเจริญ 1
31 สุรพล วิรุฬ์หรักษ์ 1
32 ไพฑูรย์ เข้มแข็ง 1
33 เอื้อมพร เนาว์เย็นผล 1
34 สุนันท์ อุดมเวช 1
35 ล้อม เพ็งแก้ว 1
36 ภัคกวินทร์ จันทร์ทอง 1
37 ปรานี วงษ์เทศ 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1
39 อุดม อังศุธร 1
40 ธีรวัฒน์ ช่างสาน 1
41 พรทิพย์ ด่านสมบูรณ์ 1
42 อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ 1
43 เมธา เสรีธนาวงศ์ 1
44 เยาวดี รักษ์วิริยะ 1
45 พิชิต ชัยเสรี 1
46 นิติพัฒน์ วิจิตรภาพ 1
47 เสาวภา ธานีรัตน์ 1
48 ผุสดี หลิมสกุล 1
49 เฉลย ศุขะวณิช 1
50 พรรณทิพา สินไชย 1
51 จุมพล รอดคำดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2554 2
3 2550 1
4 2549 1
5 2547 5
6 2546 1
7 2545 3
8 2543 1
9 2542 3
10 2540 3
11 2539 12
12 2538 3
13 2537 4
14 2531 1
15 2530 1
16 2527 1
17 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
2 การเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของสตรี
ปี พ.ศ. 2554
3 พัฒนาการด้านศิลปะการแสดงในสมัยรัชการที่ 5
4 โขนและลิเก
ปี พ.ศ. 2550
5 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยธุรกิจทำผม
ปี พ.ศ. 2549
6 นามานุกรมนาฎยศิลปิน : การศึกษาการสืบทอดนาฏยศิลป์สู่กรมศิลปากร
ปี พ.ศ. 2547
7 การศึกษาวิเคราะห์วิธีการร่ายรำ และลีลาท่ารำของโขนตัวพระ : กรณีศึกษาตัวพระราม
8 ละครคุณสมภพ
9 นาฏยลักษณ์ตัวพระละครแบบหลวง
10 หลักนาฏยประดิษฐ์ของท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี
11 พัฒนาการเรือมอันเร
ปี พ.ศ. 2546
12 การสื่อสารระหว่างผู้กำกับการแสดงและนักแสดงในการแสดงละครเวที (พ.ศ. 2486-2519) และละครโทรทัศน์ (พ.ศ. 2498-2519)
ปี พ.ศ. 2545
13 กลวิธีการสื่อสารในการพากย์ภาพยนตร์โทรทัศน์
14 การวิเคราะห์สารจากตัวตลกหนังตะลุง
15 สุนทรียทัศน์ของสื่อสารการแสดงฉากกามารมณ์ในภาพยนตร์ไทย
ปี พ.ศ. 2543
16 พระราชชายา เจ้าดารารัศมี กับนาฏยศิลป์ล้านนา
ปี พ.ศ. 2542
17 โนราผู้หญิง
18 นาฏยศิลป์ในงานสมโภชพระราชพิธีต่างๆ ที่ปรากฏบนภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์
19 นาฏยศิลป์รัชกาลที่ 9
ปี พ.ศ. 2540
20 จารีตการฝึกหัด และการแสดงโขนของตัวทศกัณฐ์
21 การรำของผู้ประกอบพิธีในพิธีไหว้ครูโขน-ละคร
22 รำอาวุธของตัวพระในละครในเรื่อง อิเหนา
ปี พ.ศ. 2539
23 เครื่องแต่งตัวชุดพระและนางของละครรำ (พ.ศ. 2325-พ.ศ. 2539)
24 ผู้ชนะสิบทิศ : ละครพันทางของเสรี หวังในธรรม
25 ละครชาตรีเมืองเพชร
26 ฟ้อนไทยทรงดำ
27 การฟ้อนอีสาน
28 การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีการนำเสนอมุขตลกของรายการตลกทางโทรทัศน์และวิดีโอเทป
29 โนรา : การรำประสมท่าแบบตัวอ่อน
30 นาฏยประดิษฐ์ของพนอ กำเนิดกาญจน์
31 นาฎยศิลป์ไทยในร้านอาหาร
32 ละครผู้หญิงของเจ้าพระยานครศรีธรรมราช
33 โนรา : รำเฆี่ยนพราย-เหยียบลูกมะนาว
34 จารีตการใช้อุปกรณ์การแสดงละคร เรื่อง อิเหนา
ปี พ.ศ. 2538
35 ระบำในการแสดงโขนของกรมศิลปากร
36 พรานโนรา
37 ละครดึกดำบรรพ์ ของ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก / พรทิพย์ ด่านสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2537
38 ละครชาตรีที่แสดง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
39 จารีตการฝึกหัด และการแสดงโขนของตัวพระราม
40 ระบำสี่บท : แนวคิดในการรื้อฟื้นระบำโบราณ
41 การสร้างความหมายในการจัดฉากและอุปกรณ์ประกอบฉากละครโทรทัศน์ไทย เรื่อง "สี่แผ่นดิน"
ปี พ.ศ. 2531
42 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ของวิทยาลัยครู เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต เพื่อเป็นนักสื่อสารพัฒนาการ ในระดับท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2530
43 การรับข่าวสารทางด้านจริยธรรมจากสื่อพื้นบ้านประเภทซอ ของประชาชนในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2527
44 พฤติกรรมการรับข่าวสารที่มีผลต่อการยอมรับการถือมังสวิรัติ ของสมาชิกพุทธ สถานสันติอโศก