ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรพล ภู่วิจิตร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภิญโญ มีชำนะ 6
2 พิธา ศรีบุศย์ดี 3
3 สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
5 ชูเวช ชาญสง่าเวช 2
6 สง่า ตั้งชวาล 2
7 เดือนเพ็ญ ปุณยางกูร 1
8 วิชุตา เหมเสถียร 1
9 วรรณวลี วงษ์เกษมสันต์ 1
10 นภาพร นพคุณ 1
11 ศักย์ สกุลไทย 1
12 เสกสรร แสนสอาด 1
13 เอกณัฐ พัฒราช 1
14 ชินดนัย ไชยโกษฐ 1
15 อนวัช สรรพศรี 1
16 สาคร นาคสุทธิ์ 1
17 มนัสวี เชื้อรื่น 1
18 ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ 1
19 อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
20 ครรชิต ลิขิตเดชาโรจน์ 1
21 ชัยยุทธ สุขศรี 1
22 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
23 เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์ 1
24 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
25 วิชัย เยี่ยงวีรชน 1
26 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
27 วงศ์วัฒนา สมบูญยิ่ง 1
28 โชคชัย สุทธิธรรมจิต 1
29 สุนทร พุ่มจันทร์ 1
30 วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ 1
31 สายันต์ สุริยะวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2552 1
5 2548 1
6 2547 2
7 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การปรับปรุงคุณภาพแร่เฟลด์สปาร์โดยวิธีการลอยแร่ที่ไม่ใช้กรดกัดแก้ว: กรณีศึกษาแหล่งทุ่งกระเชาะจังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษากลไกการเกิดตะกรันในหม้อไอน้ำของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาคุณลักษณะของเซโนสเฟียร์ในเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาปัจจัยที่ควบคุมการเกิดตะกรันในหม้อไอน้ำของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ปี พ.ศ. 2548
5 โครงการรูปแบบที่เหมาะสมของระบบน้ำในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2547
6 การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งโดยซีโอไลท์สังเคราะห์จากเก้าลอยถ่านหิน
7 การเก็บแร่สังกะสีจากสินแร่เกรดต่ำจากแหล่งกาญจนบุรี