ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรพล ดำรงกิตติกุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
2 โครงการ Smart Village
ปี พ.ศ. 2555
3 นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนแบบผสมผสานของเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
4 การเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งลำไยเนื้อสีทองอย่างยั่งยืน ณ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน
5 การประเมินผลผลิตภัณฑ์แปรรูปลำไยแบบอบเปลือกในจังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่
6 การพัฒนาระบบยุ้งข้าวเปลือกที่ควบคุมความชื้นข้าวด้วยปั๊มความร้อน
7 ศึกษาปรับปรุงเตาอบแห้งเก๊กฮวยและหญ้าหวานของชาวบ้านที่บ้านอมมลองตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
8 นวัตกรรมการเรียนรู้บนฐานปัญหาและฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2553
9 การศึกษาการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากพืชทานตะวันโดยตรง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงบูรณาการ ในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
10 การออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องอบแห้งชนิดปั๊มความร้อน
11 การวัดสถานะอุณหภูมิและความชื้นของการอบลำไยแห้งทั้งเปลือกด้วยระบบน้ำร้อน
ปี พ.ศ. 2540
12 ไอออนอิมพลานเตชั่นสำหรับอุตสาหกรรมการเคลือบผิว
ปี พ.ศ. 2534
13 การเคลือบแข็งด้วยวิธีไอออนอิมพลานเตชั่น
ปี พ.ศ. 2531
14 การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์แรงดันเกินในระบบสายส่งแรงสูง ภายในประเทศ