ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรชาติ บำรุงสุข,
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุรชาติ บำรุงสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ภาวะผู้นำทหารกับการยุติการสู้รบบ้านร่มเกล้า
ปี พ.ศ. 2555
2 การทำให้แรงงานข้ามชาติเป็นปัญหาความมั่นคง : ศึกษากรณีแรงงานพม่าในไทย
3 ปัญหาโจรสลัดกับนโยบายต่างประเทศ ศึกษาเปรียบเทียบอินโดนีเซียและมาเลเซีย
ปี พ.ศ. 2554
4 ความร่วมมือทางทหารของไทยต่อจีนยุคหลังสงครามเย็น (จากรัฐบาลทักษิณ ถึง รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1)
ปี พ.ศ. 2553
5 สถานการณ์พลังงานโลก:
ปี พ.ศ. 2552
6 ความสัมพันธ์ลาว-ไทย : ศึกษากรณีความช่วยเหลือจากประเทศไทยี ค.ศ. 1975 ถึง 2007
7 ความสัมพันธ์ลาว-ไทย : ศึกษากรณีความช่วยเหลือจากประเทศไทย ค.ศ.1975 ถึง ค.ศ.2007
ปี พ.ศ. 2550
8 ลาวกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ : กรณีศึกษาความร่วมมือในการพัฒนาประเทศ ค.ศ. 1990-2005
9 ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
ปี พ.ศ. 2546
10 นโยบายของไทยต่อปัญหากัมพูชา : ศึกษาทัศนะของผู้นำไทยต่อภัยคุกคามของเวียดนาม, พ.ศ.2522-2532
ปี พ.ศ. 2545
11 ไทยกับการยุบเลิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
12 หอการค้าจังหวัดในบริบทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ศึกษาบทบาทหอการค้าจังหวัดเชียงรายและหอการค้าจังหวัดตาก ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า
ปี พ.ศ. 2544
13 ไทยในระบบอาเซียนใหม่ ปี ค.ศ. 2020 : ศึกษาการรวมกลุ่มอาเซียน 10 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางการเมือง : รายงานวิจัย
14 ทหารกับการต่างประเทศไทย : ศึกษาบทบาทของกองทัพบกไทยในความสัมพันธ์ระหว่างไทย-พม่า (พ.ศ. 2539-2541)
ปี พ.ศ. 2527
15 เศรษฐศาสตร์การเมืองของกองทัพในประเทศกำลังพัฒนา : ข้อพิจารณาเบื้องต้นบางประการ