ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรชัย จิวเจริญสกุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การจัดการความรู้อาหารไทยท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2553
2 การสอนนิสิตฝึกสอนจัดการความรู้ในการทำวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้จิตตปัญญาเป็นฐาน
3 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสาขางานเครื่องประดับอัญมณีของวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2552
4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารไทยพร้อมบริโภค และการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อาหารไทยผ่านอินเตอร์เน็ต
5 การจัดอาหารไทยให้แสดงออกซึ่งเอกลักษณ์ไทย
ปี พ.ศ. 2550
6 วัฒนธรรมการกินของไทย: จากอดีต ปัจจุบันและการนำสู่การแข่งขันในตลาดโลกอนาคต
7 การเรียนรู้วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การปรับใช้เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2548
8 การพัฒนารูปแบบการสร้างระบบธุรกิจร้านอาหารไทยมืออาชีพ,
9 การพัฒนารูปแบบการสร้างระบบเครือข่ายธุรกิจค้าปลีกรายย่อยของไทยแบบพึ่งพาตนเอง
10 พัฒนาการผลิตอาหารไทยปลอดภัยสู่ครัวโลก
11 การบริหารหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 การพัฒนารูปแบบการสร้างระบบธุรกิจร้านอาหารไทยมืออาชีพ
ปี พ.ศ. 2547
13 วิถีการดำรงชีวิตและคุณค่าของธุรกิจร้านค้าปลีกบทบาทต่อชุมชนและความเป็นต้นทุนทางสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2546
14 การพัฒนารูปแบบการสร้างระบบเครือข่ายธุรกิจค้าปลีกรายย่อยของไทยแบบพึ่งพาตนเอง
ปี พ.ศ. 2544
15 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมสู่แนวทางการทำอาชีพธุรกิจอาหาร