ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรชัย กังวล
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 3
5 2555 3
6 2554 4
7 2553 2
8 2552 1
9 2537 3
10 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการจำหน่ายข้าวอินทรีย์และการวิเคราะห์เส้นทางที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2558
2 รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานขององค์กรทางการเงินชุมชนในด้านการออมและการเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรม
ปี พ.ศ. 2557
3 การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ปี พ.ศ. 2556
4 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่
5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการอำนวยสินเชื่อของสถาบันการเงินชุมชน กรณีศึกษา : สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่
6 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
7 การบริหารความเสี่ยงในการอำนวยสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่
8 ตัวชี้วัดและการจัดกลุ่มหมู่บ้านชนบท เพื่อความเหมาะสมในการจัดฝึกอบรมโครงการเกษตร
9 การบริหารความเสี่ยงในการอำนวยสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
10 รูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมของสถาบันการเงินในอนาคต
11 การศึกษาความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินชุมชนในเขตภาคเหนือ
12 การศึกษาความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินชุมชนในเขตภาคเหนือ
13 รูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมของสถาบันการเงินในอนาคต
ปี พ.ศ. 2553
14 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมในห้องเรียน พฤติกรรมของอาจารย์และพฤติกรรมของนักศึกษา กรณีศึกษา: นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ที่เรียนวิชา ธนกิจสหกรณ์ (ศส 322) ภาคเรียนที่ 2/2553
15 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมในห้องเรียน พฤติกรรมของอาจารย์และพฤติกรรมของนักศึกษา กรณีศึกษา: นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ที่เรียนวิชา ธนกิจสหกรณ์ (ศส 322) ภาคเรียนที่ 2/2553
ปี พ.ศ. 2552
16 การบริหารจัดการที่เหมาะสมของสถาบันการเงินชุมชน
ปี พ.ศ. 2537
17 ต้นทุน ผลตอบแทนและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตข้าวไร่ของเกษตรกรชาวไทยภูเขา : กรณีศึกษาบ้านแม่สาใหม่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการเพาะปลูก 2536
18 ต้นทุน ผลตอบแทนและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตข้าวไร่ของเกษตรชาวไทยภูเขา: กรณีศึกษาบ้านแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการเพาะปลูก 2536
19 ต้นทุน ผลตอบแทนและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตข้าวไร่ของเกษตรชาวไทยภูเขา : กรณีศึกษาบ้านแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการเพาะปลูก 2536