ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรจิต ภูภักดิ์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- สุรจิต ภู่ภักดิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินพื้นที่เสี่งต่อโรคเลปโตสไปโรซิส ในจังหวัดอุบลราชธานี
2 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี
3 การหาแหล่งกำเนิดโรคเลปโตสไปโรสิส ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2551
4 โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย
ปี พ.ศ. 2550
5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี [ระยะที่ 1]
ปี พ.ศ. 2549
6 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2542
7 การศึกษาความหลากหลายทางนิเวศวิทยาและระบบการเกษตรบริเวณเขื่อนปากมูล