ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรกุล เจนอบรม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุรกุล เจนอบรม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 9
2 มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ 2
3 ภิญโญ พานิชพันธ์ 2
4 วินัย วีระวัฒนานนท์ 2
5 จำนง หนูนิล 1
6 ชลทิพย์ เอี่ยมสำอางค์ 1
7 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
8 กัญญา ยั่งยืน 1
9 วาทกานต์ ช่อแก้ว 1
10 สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ 1
11 นัยนา โยคะกุล 1
12 ชื่นจิต นัยนิตย์ 1
13 นาถศรี ใจชาญสุขกิจ 1
14 สมศรี เพชรโชติ 1
15 สมใจ นิธินันทน์ 1
16 สมเชาว์ เนตรประเสริฐ 1
17 สุชาดา เต่งตระกูล 1
18 หทัยรัตน์ บุญเสมอ 1
19 ขนิษฐา กางอิ่ม 1
20 รัชนุช สละโวหาร 1
21 สุวิมล อังควานิช 1
22 จารี ทองตำลึง 1
23 กรรณิการ์ สัจกุล 1
24 วัลลีย์ เปรมัษเฐียร 1
25 นิตยา มุขลาย 1
26 วัลภา สิงห์บุญ 1
27 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
28 กรรณิการ์ บารมี 1
29 ก่องแก้ว เจริญอักษร 1
30 วรรณวิไล วรวิกโฆษิต 1
31 อัชราวดี ภูมิรัตน 1
32 พิเศษ ภัทรพงษ์ 1
33 ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์ 1
34 ดารัตน์ กาญจนาภา 1
35 สุพัตรา โทวราภา 1
36 แสงรุ้ง ผ่องใส 1
37 ดารณี ประยูรวงษ์ 1
38 ไจร์รัจน์ นวมารค 1
39 พัชรา จงโกรย 1
40 อมรา แย้มศิริ 1
41 สุภมาส ทองใส 1
42 พจนีย์ ช่วยทอง 1
43 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
44 พรทิพย์ ทิพนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2543 1
2 2541 2
3 2540 5
4 2539 5
5 2538 5
6 2537 1
7 2536 4
8 2535 6
9 2533 1
10 2532 1
11 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2543
1 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการคึกษานอกโรงเรียน สำหรับชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงในจังหวัดอุทัยธานี
ปี พ.ศ. 2541
2 การเปรียบเทียบแบบการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง
3 การศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานการวางแผนระดับจุลภาคของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ในเขตการศึกษา 11
ปี พ.ศ. 2540
4 การศึกษาทักษะการใช้คำถามของครูผู้สอนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ในหมวดวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานคร
5 การเปรียบเทียบความรู้ และความพึงพอใจจากการฟังแถบบันทึกเสียงทางการศึกษาที่เป็นเสียงชาย และเสียงหญิงของผู้สูงอายุชายและหญิงในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
6 การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง วิชากีตาร์เบื้องต้นสำหรีบผู้เรียนกลุ่มสนใจ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์
7 การศึกษาการมีส่วนร่วมของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในภาคกลาง
8 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีเรียนทางไกลของนักศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2539
9 การเปรียบเทียบความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการเรียน เรื่องการเมืองการปกครองระหว่างนักศึกษาต่างวิธีเรียน ของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2530 ในจังหวัดตรัง
10 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโลกของงานอาชีพ ด้วยวิธีสอนแบบอริยสัจของนักศึกษาผู้ใหญ่ ประเภทชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานคร
11 ความต้องการการพัฒนาสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน ของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนทางไกล ในกรุงเทพมหานคร
12 บทบาทผู้ส่งสารของหวังเต๊ะในการถ่ายทอดความรู้ โดยผ่านสื่อพื้นบ้านประเภทลำตัด : การศึกษาเฉพาะกรณี
13 วิธีการและผลของการให้ความรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน ของผู้นำท้องถิ่นด้านวนเกษตร : การศึกษาเฉพาะกรณี
ปี พ.ศ. 2538
14 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการ การศึกษาต่อเนื่องที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
15 ผลของการจัดกิจกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่มีต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน ของคนงานในโรงงานทอผ้า
16 การศึกษาสภาพและความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนการศึกษา นอกระบบโรงเรียนสายอาชีพ ตามแนวปรัชญาการศึกษาลัทธิอัตถิภาวนิยมในสถานศึกษา สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร
17 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการเกี่ยวกับ การจัดโครงการการศึกษาในมหาวิทยาลัยสำหรับผู้สูงอายุในจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
18 การศึกษาความต้องการของนักศึกษาทางไกลเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ เพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียม ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ พ.ศ. 2530 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2537
19 วิเคราะห์แนวคิดทางการศึกษานอกโรงเรียน ของ ประเวศ วะสี
ปี พ.ศ. 2536
20 การศึกษาลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง ของผู้เรียนนอกระบบโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
21 การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับข้าราชการพลเรือน เรื่อง ศิลปะการให้บริการ
22 สภาพและปัญหาของนักศึกษาทหารกองประจำการในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา
23 ความคิดเห็นของครูและนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพ และปัญหาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของโรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2535
24 การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง หน่วยการวัดตัวและการสร้างแบบเบื้องต้น วิชาเครื่องแต่งกายสตรีเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่าง
25 การศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ และสถานสงเคราะห์คนชรา กรุงเทพมหานคร
26 บทบาทผู้นำชุมชนในระดับท้องถิ่นตามนโยบายของแผนพัฒนาชุมชนอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ : การศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านแม่ปะและหมู่บ้านแม่ขาน
27 การศึกษาความต้องการบุคลากรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
28 ความคิดเห็นของคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล เกี่ยวกับสภาพการบริหารและปัญหาในการบริหาร ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จังหวัดสมุทรสงคราม
29 การติดตามผลโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบุคคลปีงบประมาณ 2534 ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2533
30 การศึกษาความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ กรมพลศึกษาประจำจังหวัด และผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เกี่ยวกับการประสานงานยุวกาชาดนอกโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2532
31 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระหว่างสมาชิกกลุ่มที่ชนะการประกวดและสมาชิกกลุ่มที่ไม่ได้รับการคัดเลือกส่งเข้าประกวด ที่จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย