ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมิตรา พูลทอง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
3 สิทธิพร แอกทอง 1
4 Jittima Chatchawansaisin 1
5 Chayaporn Supachartwong 1
6 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
7 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
8 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
9 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
10 Kasidit Nootong 1
11 Chonticha Srisawang 1
12 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
13 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
14 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
15 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
16 Chariya Uiyyasathian 1
17 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
18 วินัย งามแสง 1
19 Waraporn Siriterm 1
20 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
21 Anawatch Mitpratan 1
22 นภสร โกวรรธนะกุล 1
23 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
24 ประคอง ชอบเสียง 1
25 ชอุ่ม มลิลา 1
26 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
27 Chakkaphan Sutthirat 1
28 สุมา เมืองใย 1
29 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
30 พรรณี กาญจนพลู 1
31 ๋Janes, Gavin W. 1
32 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
33 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
34 Phanphen Wattanaarsakit 1
35 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
36 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
37 Yeshey Penjor 1
38 รุ่งราวี ทองกันยา 1
39 กำจัด มงคลกุล 1
40 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
41 Acom Sornsute 1
42 Varunee Padmasankh 1
43 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
44 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
45 เอกชัย อดุลยธรรม 1
46 Walaisiri Muangsiri 1
47 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
48 Rajalida Lipikorn 1
49 Thada Jirajaras 1
50 Pornpimol Muanjai 1
51 ไววิทย์ พุทธารี 1
52 วาสนา เสียงดัง 1
53 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
54 สายฝน ควรผดุง 1
55 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
56 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
57 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
58 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
59 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
60 ประธาน ดาบเพชร 1
61 กมลชนก ยวดยง 1
62 ศุกันยา ห้วยผัด 1
63 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
64 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
65 กระมล ทองธรรมชาติ 1
66 Pantharee Boonsatorn 1
67 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
68 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
69 สมชัย วัฒนการุณ 1
70 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
71 Thanathon Sesuk 1
72 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
73 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
74 อวย เกตุสิงห์ 1
75 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
76 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
77 Suchin Arunsawatwong 1
78 สุวดี ยาป่าคาย 1
79 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
80 วิมล เหมะจันทร 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
82 อุทัย บุญประเสริฐ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
84 วิไล ชินธเนศ 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
86 คัคนางค์ มณีศรี 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
88 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
89 Somying Tumwasorn 1
90 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
91 Boonchai Sangpetngam 1
92 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
93 Chalermpol Leevailoj 1
94 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
95 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
96 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
98 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
100 ปราโมทย์ สุกใส 1
101 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
102 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
103 ไม่มีข้อมูล 1
104 สำเริง แย้มโสภี 1
105 วัลลภ แย้มเหมือน 1
106 สิริพร สิวราวุฒิ 1
107 สมพร พรมดี 1
108 สุวิชา ทองสิมา 1
109 ธวัชชัย สันติสุข 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
112 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 1
113 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
114 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
116 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
117 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 1
118 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
119 Srilert Chotpantarat 1
120 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
121 บรรจง คณะวรรณ 1
122 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
123 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
124 มยุรี ตันติสิระ 1
125 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
126 Vimolmas Lipipun 1
127 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
128 Ampa Luiengpirom 1
129 Sompol Sanguanrungsirikul 1
130 ละอองทิพย์ เหมะ 1
131 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
132 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
133 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
134 Puttipongse Varavudhi 1
135 Naiyana Chaiyabutr 1
136 Kitpramuk Tantayaporn 1
137 Garnpimol C. Ritthidej 1
138 Supa Chantharasakul 1
139 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
140 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
141 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
142 กาญจนา แก้วเทพ 1
143 Vanida Chantarateptawan 1
144 ศิริชัย ศิริกายะ 1
145 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
146 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
147 Wilai Anomasiri 1
148 Jaitip Paiboon 1
149 Kittisak Likhitwitayawuid 1
150 Panee Boonthavi 1
151 Sumphan Wongseripipatana 1
152 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
153 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
154 วัฒนชัย สมิทธากร 1
155 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
156 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2538 2
3 2537 2