ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมิตรา พูลทอง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
3 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
4 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
6 Somying Tumwasorn 1
7 อุทัย บุญประเสริฐ 1
8 วิไล ชินธเนศ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
10 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
12 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
13 Srilert Chotpantarat 1
14 ศิริชัย ศิริกายะ 1
15 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
16 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
17 Chalermpol Leevailoj 1
18 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
19 Boonchai Sangpetngam 1
20 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
21 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
24 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
25 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 1
26 ธวัชชัย สันติสุข 1
27 ไม่มีข้อมูล 1
28 สำเริง แย้มโสภี 1
29 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
30 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
32 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
34 คัคนางค์ มณีศรี 1
35 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
36 ปราโมทย์ สุกใส 1
37 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
39 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 1
40 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
41 Vanida Chantarateptawan 1
42 Sompol Sanguanrungsirikul 1
43 Naiyana Chaiyabutr 1
44 Kitpramuk Tantayaporn 1
45 Ampa Luiengpirom 1
46 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
47 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
48 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
49 บรรจง คณะวรรณ 1
50 Puttipongse Varavudhi 1
51 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
52 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
53 สุมา เมืองใย 1
54 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
55 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
56 วิมล เหมะจันทร 1
57 ละอองทิพย์ เหมะ 1
58 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
59 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
60 มยุรี ตันติสิระ 1
61 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
62 Jaitip Paiboon 1
63 วัฒนชัย สมิทธากร 1
64 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
65 Wilai Anomasiri 1
66 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
67 กาญจนา แก้วเทพ 1
68 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
69 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
70 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
71 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
72 Garnpimol C. Ritthidej 1
73 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
74 Vimolmas Lipipun 1
75 Supa Chantharasakul 1
76 Sumphan Wongseripipatana 1
77 Kittisak Likhitwitayawuid 1
78 Panee Boonthavi 1
79 วัลลภ แย้มเหมือน 1
80 สมพร พรมดี 1
81 Chayaporn Supachartwong 1
82 Kasidit Nootong 1
83 Anawatch Mitpratan 1
84 สิทธิพร แอกทอง 1
85 Jittima Chatchawansaisin 1
86 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
87 Chonticha Srisawang 1
88 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
89 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
90 Waraporn Siriterm 1
91 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
92 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
93 Acom Sornsute 1
94 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
95 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
96 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
97 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
98 Chariya Uiyyasathian 1
99 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
100 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
101 ชอุ่ม มลิลา 1
102 ๋Janes, Gavin W. 1
103 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
104 ประคอง ชอบเสียง 1
105 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
106 พรรณี กาญจนพลู 1
107 Chakkaphan Sutthirat 1
108 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
109 รุ่งราวี ทองกันยา 1
110 กำจัด มงคลกุล 1
111 นภสร โกวรรธนะกุล 1
112 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
113 วินัย งามแสง 1
114 Phanphen Wattanaarsakit 1
115 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
116 Yeshey Penjor 1
117 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
118 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
119 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
120 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
121 Pornpimol Muanjai 1
122 ไววิทย์ พุทธารี 1
123 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
124 Varunee Padmasankh 1
125 Thada Jirajaras 1
126 Walaisiri Muangsiri 1
127 เอกชัย อดุลยธรรม 1
128 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
129 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
130 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
131 สายฝน ควรผดุง 1
132 สิริพร สิวราวุฒิ 1
133 วาสนา เสียงดัง 1
134 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
135 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
136 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
137 Rajalida Lipikorn 1
138 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
139 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
140 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
141 Thanathon Sesuk 1
142 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
143 ศุกันยา ห้วยผัด 1
144 สมชัย วัฒนการุณ 1
145 Pantharee Boonsatorn 1
146 กระมล ทองธรรมชาติ 1
147 Suchin Arunsawatwong 1
148 สุวดี ยาป่าคาย 1
149 อวย เกตุสิงห์ 1
150 กมลชนก ยวดยง 1
151 ประธาน ดาบเพชร 1
152 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
153 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
154 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
155 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
156 สุวิชา ทองสิมา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2538 2
3 2537 2