ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมิตรา พูลทอง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
3 Varunee Padmasankh 1
4 เอกชัย อดุลยธรรม 1
5 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
6 Walaisiri Muangsiri 1
7 Rajalida Lipikorn 1
8 ประธาน ดาบเพชร 1
9 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
10 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
11 Thada Jirajaras 1
12 ไววิทย์ พุทธารี 1
13 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
14 วาสนา เสียงดัง 1
15 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
16 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
17 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
18 กมลชนก ยวดยง 1
19 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
20 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
21 Pornpimol Muanjai 1
22 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
23 กระมล ทองธรรมชาติ 1
24 ศุกันยา ห้วยผัด 1
25 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
26 Pantharee Boonsatorn 1
27 สมชัย วัฒนการุณ 1
28 Acom Sornsute 1
29 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
30 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
31 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
32 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
33 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
34 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
35 สายฝน ควรผดุง 1
36 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
37 สุวดี ยาป่าคาย 1
38 Thanathon Sesuk 1
39 Suchin Arunsawatwong 1
40 อวย เกตุสิงห์ 1
41 สิริพร สิวราวุฒิ 1
42 อุทัย บุญประเสริฐ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
44 Somying Tumwasorn 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
46 วิไล ชินธเนศ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
48 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
49 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
50 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
51 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
52 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
53 Chalermpol Leevailoj 1
54 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
55 Boonchai Sangpetngam 1
56 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
58 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
59 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
60 คัคนางค์ มณีศรี 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
62 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
63 ไม่มีข้อมูล 1
64 ธวัชชัย สันติสุข 1
65 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
66 สำเริง แย้มโสภี 1
67 สมพร พรมดี 1
68 สุวิชา ทองสิมา 1
69 วัลลภ แย้มเหมือน 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
71 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
72 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 1
73 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
74 ปราโมทย์ สุกใส 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
76 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 1
77 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
79 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
80 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
81 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
82 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
83 บรรจง คณะวรรณ 1
84 มยุรี ตันติสิระ 1
85 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
86 Garnpimol C. Ritthidej 1
87 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
88 Vimolmas Lipipun 1
89 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
90 Ampa Luiengpirom 1
91 ละอองทิพย์ เหมะ 1
92 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
93 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
94 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
95 Puttipongse Varavudhi 1
96 Sompol Sanguanrungsirikul 1
97 Naiyana Chaiyabutr 1
98 Kitpramuk Tantayaporn 1
99 Supa Chantharasakul 1
100 Sumphan Wongseripipatana 1
101 กาญจนา แก้วเทพ 1
102 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
103 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
104 Vanida Chantarateptawan 1
105 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
106 Srilert Chotpantarat 1
107 ศิริชัย ศิริกายะ 1
108 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
109 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
110 Wilai Anomasiri 1
111 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
112 Kittisak Likhitwitayawuid 1
113 Panee Boonthavi 1
114 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
115 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
116 Jaitip Paiboon 1
117 วัฒนชัย สมิทธากร 1
118 วิมล เหมะจันทร 1
119 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
120 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
121 Jittima Chatchawansaisin 1
122 สิทธิพร แอกทอง 1
123 Chonticha Srisawang 1
124 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
125 วินัย งามแสง 1
126 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
127 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
128 Chayaporn Supachartwong 1
129 Kasidit Nootong 1
130 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
131 Chariya Uiyyasathian 1
132 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
133 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
134 Waraporn Siriterm 1
135 Anawatch Mitpratan 1
136 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
137 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
138 นภสร โกวรรธนะกุล 1
139 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
140 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
141 ประคอง ชอบเสียง 1
142 Chakkaphan Sutthirat 1
143 พรรณี กาญจนพลู 1
144 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
145 สุมา เมืองใย 1
146 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
147 ชอุ่ม มลิลา 1
148 ๋Janes, Gavin W. 1
149 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
150 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
151 Phanphen Wattanaarsakit 1
152 Yeshey Penjor 1
153 กำจัด มงคลกุล 1
154 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
155 รุ่งราวี ทองกันยา 1
156 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2538 2
3 2537 2