ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมิตรา พูลทอง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
3 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
4 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
5 Chariya Uiyyasathian 1
6 Waraporn Siriterm 1
7 Anawatch Mitpratan 1
8 Chayaporn Supachartwong 1
9 Kasidit Nootong 1
10 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
11 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
12 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
13 สมชัย วัฒนการุณ 1
14 Pantharee Boonsatorn 1
15 กระมล ทองธรรมชาติ 1
16 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
17 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
18 สิทธิพร แอกทอง 1
19 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
20 Acom Sornsute 1
21 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
22 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
23 Yeshey Penjor 1
24 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
25 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
26 กำจัด มงคลกุล 1
27 รุ่งราวี ทองกันยา 1
28 ชอุ่ม มลิลา 1
29 ๋Janes, Gavin W. 1
30 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
31 Phanphen Wattanaarsakit 1
32 นภสร โกวรรธนะกุล 1
33 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
34 Chonticha Srisawang 1
35 ศุกันยา ห้วยผัด 1
36 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
37 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
38 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
39 วินัย งามแสง 1
40 Jittima Chatchawansaisin 1
41 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
42 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
43 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
44 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
45 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
46 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
47 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
48 Pornpimol Muanjai 1
49 ไววิทย์ พุทธารี 1
50 วาสนา เสียงดัง 1
51 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
52 สำเริง แย้มโสภี 1
53 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
54 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
55 วัลลภ แย้มเหมือน 1
56 สุวิชา ทองสิมา 1
57 สายฝน ควรผดุง 1
58 สิริพร สิวราวุฒิ 1
59 สมพร พรมดี 1
60 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
61 Varunee Padmasankh 1
62 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
63 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
64 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
65 สุวดี ยาป่าคาย 1
66 Suchin Arunsawatwong 1
67 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
68 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
69 Thanathon Sesuk 1
70 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
71 อวย เกตุสิงห์ 1
72 Thada Jirajaras 1
73 Walaisiri Muangsiri 1
74 เอกชัย อดุลยธรรม 1
75 Rajalida Lipikorn 1
76 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
77 กมลชนก ยวดยง 1
78 ประธาน ดาบเพชร 1
79 ประคอง ชอบเสียง 1
80 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
81 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
82 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
83 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
85 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
87 Somying Tumwasorn 1
88 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
89 Boonchai Sangpetngam 1
90 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
91 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
92 Vanida Chantarateptawan 1
93 กาญจนา แก้วเทพ 1
94 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
95 ศิริชัย ศิริกายะ 1
96 Chalermpol Leevailoj 1
97 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
98 Srilert Chotpantarat 1
99 อุทัย บุญประเสริฐ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
102 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
104 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 1
105 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
106 ไม่มีข้อมูล 1
107 ธวัชชัย สันติสุข 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
109 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
111 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
113 วิไล ชินธเนศ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
115 คัคนางค์ มณีศรี 1
116 ปราโมทย์ สุกใส 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
118 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
119 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
120 Puttipongse Varavudhi 1
121 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
122 ละอองทิพย์ เหมะ 1
123 Kitpramuk Tantayaporn 1
124 Naiyana Chaiyabutr 1
125 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
126 Ampa Luiengpirom 1
127 Sompol Sanguanrungsirikul 1
128 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
129 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
130 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
131 พรรณี กาญจนพลู 1
132 Chakkaphan Sutthirat 1
133 สุมา เมืองใย 1
134 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
135 วิมล เหมะจันทร 1
136 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
137 บรรจง คณะวรรณ 1
138 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
139 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
140 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
141 Kittisak Likhitwitayawuid 1
142 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
143 วัฒนชัย สมิทธากร 1
144 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
145 Wilai Anomasiri 1
146 Jaitip Paiboon 1
147 Panee Boonthavi 1
148 Sumphan Wongseripipatana 1
149 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
150 มยุรี ตันติสิระ 1
151 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
152 Vimolmas Lipipun 1
153 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
154 Supa Chantharasakul 1
155 Garnpimol C. Ritthidej 1
156 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2538 2
3 2537 2