ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมิตรา จรสโรจน์กุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sumittra Charojrochkul 23
2 พิมพา ลิ้มทองกุล 9
3 S. Assabumrungrat 7
4 วัชระ ฉัตรวิริยะ 6
5 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 6
6 มานิตย์ กู้ธนพัฒน์ 6
7 พินิจ กำหอม 6
8 อภินันท์ ธนชยานนท์ 6
9 วุฒิพงศ์ ธาราธีรเศรษฐ์ 6
10 อภิเนตร อูนากูล 6
11 วีรเชษฐ์ ขันเงิน 6
12 จารุวัตร เจริญสุข 5
13 N. Laosiripojana 5
14 นวดล เหล่าศิริพจน์ 5
15 สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ 4
16 Suttichai Assabumrungrat 3
17 พิพัฒน์ พิเชษฐพงษ์ 3
18 Krisadech Wongtida 3
19 ภาวดี อังค์วัฒนะ 3
20 Navadol Laosiripojana 3
21 W. Kiatkittipong 3
22 Pimpa Limthongkul 3
23 Rapeepong Suwanwarangkul 3
24 วราภรณ์ นวลแปง 2
25 Jaruwat Charoensuk 2
26 อุทัยวรรณ อินทร์เจริญ 2
27 กฤศเดช วงศ์ธิดา 2
28 ศุภกร อิสสระกุล 2
29 มานพ มาสมทบ 2
30 Anucha Wannagon 2
31 วิศนุรักษ์ เวชสถล 2
32 อนุชา วรรณก้อน 2
33 A. Arpornwichanop 2
34 I. Choedkiatsakul 2
35 วีระเชษฐ์ ขันเงิน 2
36 Jarruwat Charoensuk 2
37 W. Wiyaratn 2
38 Manop Masomtob 2
39 สมประสงค์ ศรีชัย 2
40 Pavadee Aungkavattana 2
41 Wasana Jamsak 1
42 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
43 Siriluck Nivitchanyong 1
44 P.L. Douglas 1
45 E. Croiset 1
46 กิตติชัย สมรูป 1
47 วาสนา แจ๋มศักดิ์ 1
48 ปีเตอร์ ดักลาส 1
49 พรพิมล เกษมศักดิ์ชัย 1
50 ภัทราวรรณ คหะวงศ์ 1
51 ชาติศักดิ์ เชษฐาพงศาพันธุ์ 1
52 Chartsak Chettapongsaphan 1
53 Somnuk Sirisoonthorn 1
54 สมนึก ศิริสุนทร 1
55 Pornpimon Kasemsakchai 1
56 ขจิตรัตน์ ตันติธรรมรักษ์ 1
57 อีริค ครอเซ 1
58 Patarawan Kahawong 1
59 วิทยา วงษ์กลาง 1
60 Werachet Khan-ngern 1
61 Katsunori Hanamura 1
62 Somprasong Srichai 1
63 วรพงษ์ เทียมสอน 1
64 ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี 1
65 T. Prawpipat 1
66 มนัส ใจมะสิทธิ์ 1
67 Pipat Pichestapong 1
68 Uthaiwan Injarean 1
69 สุดา วรรณกิตติ 1
70 นิตินัย ปัญญ์บุศยกุล 1
71 Wittaya Wongklang 1
72 Suda Wanakitti 1
73 Thitimaporn Duangmanee 1
74 Waraporn Nualpang 1
75 รพีพงศ์ สุวรรณวรางกูร 1
76 Nitinai Punbusayakul 1
77 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
78 อภิชาติ จิณแพทย์ 1
79 วิโรจน์ ลิ่มตระการ 1
80 อรุณ โมฮารา 1
81 Kittinan Annanon 1
82 ศิริขันว์ เจียมศิริเลิศ 1
83 กิตตินันท์ อันนานนท์ 1
84 เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล 1
85 Pongpan Chindaudom 1
86 สุพัตรา จินาวัฒน์ 1
87 Manat Chaimasit 1
88 สุรสิทธิ์ พลิกบัว 1
89 อรรคเดช ผู้อยู่สุข 1
90 Torranin Chairuangsri 1
91 Surasit Pleakbaow 1
92 Sedthawatt Sucharitpwatskul 1
93 Wiroj Limtrakarn 1
94 ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 1
95 Suparerk Aukkaravittayapun 1
96 ประณุดา จิวากานนท์ 1
97 Noppakao Panaram 1
98 Wararat Loyma 1
99 วรารัตน์ ลอยมา 1
100 นพเก้า พันธ์อร่าม 1
101 Apinan Soottitantawat 1
102 W. Sutthisripok 1
103 Pranuda Jivaganont 1
104 Kim-Lohsoontorn 1
105 วราคม เนิดน้อย 1
106 พิศิษฐ์ เกษี 1
107 สุทิน คูหาเรืองรอง 1
108 A. Soottitantawat 1
109 P. Dokmaingam 1
110 S. Charojrochkul 1
111 J.T.S. Irvine 1
112 K. Sintawarayan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 7
3 2552 5
4 2551 5
5 2550 1
6 2549 2
7 2548 2
8 2546 2
9 2543 1
10 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Performance improvement of bioethanol-fuelled solid oxide fuel cell system by using pervaporation
ปี พ.ศ. 2553
2 Modeling of IT-SOFC with indirect internal reforming operation fueled by methane: Effect of oxygen adding as autothermal reforming
3 Role and advantages of H2S in catalytic steam reforming over nanoscale CeO2-based catalysts
4 Steam Reforming of LPG over Ni and Rh supported on Gd-CeO2 and Al2O3: Effect of support and feed composition
5 Performance Assessment of SOFC systems integrated with Bio-ethanol production and Purification Processes
6 Catalytic H2O and CO2 reforming of CH4 over perovskit-based La0.8Sr0.2Cr0.9Ni0.1O3 : Effects of pre-treatment and co-reactant/CH4 on its reforming characteristics
7 Effects of support and co-fed elements on steam reforming of palm fatty acid distillate (PFAC) over Rh-based catalysts
8 โครงการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเซลล์เชื้อเพลิงและพลังงานทางเคมีไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2552
9 Effects of Fe Addition on Densification and Conduction Property of Gadolinia Doped Ceria
10 Design of a thermally integrated bioethanol-fueled solid oxide fuel cell system integrated with a distillation column
11 Electrical Property of Thick Film Electrolyte for Solid Oxide Fuel Cell
12 Combustion Synthesis of Ce0.9Gd0.1O1.95 for Use as an Electrolyte for SOFCs
13 High Temperature Behaviour of Contact Interface for Ag and Au with Stainless Steel 316L
ปี พ.ศ. 2551
14 การพัฒนากลาสเซรามิกสำหรับใช้ปิดผนึกเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง
15 Behaviour of Various Glass Seal for Planar Solid Oxide Fuel Cell
16 Improved Electrical Conducting Wires for SOFCs
17 Modeling of Methanol Steam Reformer for Hydrogen Production in Fuel Cell Application
18 การสังเคราะห์แบบเผาไหม้ของซีเรียมออกไซด์ สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง
ปี พ.ศ. 2550
19 การขึ้นรูปอิเล็กโตรไลต์และอาโนดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง
ปี พ.ศ. 2549
20 การสร้างเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับผลิตกำลังไฟฟ้า 50 วัตต์ด้วยเอธานอล
21 การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งเพื่อเป็นเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2548
22 การพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มโลหะออกไซด์สะท้อนความร้อนด้วยวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส สำหรับอุตสาหกรรมผลิตกระจกในประเทศ
23 การศึกษากระบวนการซินเทอริง (sintering) ของไฮดรอกซีแอปาไทต์
ปี พ.ศ. 2546
24 การผันแปรของความพรุนเนื่องจากภาวะการซินเทอร์ของไฮดรอกซีแอปาไทต์
25 วัสดุกันแก๊สรั่วในเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง
ปี พ.ศ. 2543
26 การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงวิจัยและพัฒนาของเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง