ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมา เมืองใย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เกรียงศักดิ์ สายธนู 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 วิมล เหมะจันทร 2
4 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
5 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
6 วาสนา เสียงดัง 1
7 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
8 ไววิทย์ พุทธารี 1
9 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
10 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
11 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
12 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
13 สิริพร สิวราวุฒิ 1
14 สำเริง แย้มโสภี 1
15 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
16 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
17 วัลลภ แย้มเหมือน 1
18 สุวิชา ทองสิมา 1
19 Pornpimol Muanjai 1
20 สมพร พรมดี 1
21 สายฝน ควรผดุง 1
22 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
23 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
24 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
25 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
26 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
27 Suchin Arunsawatwong 1
28 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
29 สุวดี ยาป่าคาย 1
30 กมลชนก ยวดยง 1
31 อวย เกตุสิงห์ 1
32 เอกชัย อดุลยธรรม 1
33 Walaisiri Muangsiri 1
34 ธวัชชัย สันติสุข 1
35 Rajalida Lipikorn 1
36 Thada Jirajaras 1
37 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
38 ประธาน ดาบเพชร 1
39 Varunee Padmasankh 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
41 Chalermpol Leevailoj 1
42 ศิริชัย ศิริกายะ 1
43 Srilert Chotpantarat 1
44 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
45 Boonchai Sangpetngam 1
46 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
47 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
48 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
49 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
50 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
51 Wilai Anomasiri 1
52 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
53 วัฒนชัย สมิทธากร 1
54 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
55 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
56 กาญจนา แก้วเทพ 1
57 Vanida Chantarateptawan 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
59 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
60 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
62 วิไล ชินธเนศ 1
63 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
64 คัคนางค์ มณีศรี 1
65 Thanathon Sesuk 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
68 อุทัย บุญประเสริฐ 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
70 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
71 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
72 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
74 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
75 Somying Tumwasorn 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
77 กระมล ทองธรรมชาติ 1
78 ละอองทิพย์ เหมะ 1
79 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
80 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
81 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
82 Puttipongse Varavudhi 1
83 Kitpramuk Tantayaporn 1
84 Naiyana Chaiyabutr 1
85 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
86 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
87 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
88 ประคอง ชอบเสียง 1
89 ชอุ่ม มลิลา 1
90 ๋Janes, Gavin W. 1
91 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
92 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
93 พรรณี กาญจนพลู 1
94 Chakkaphan Sutthirat 1
95 Ampa Luiengpirom 1
96 Sompol Sanguanrungsirikul 1
97 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
98 Sumphan Wongseripipatana 1
99 Panee Boonthavi 1
100 Kittisak Likhitwitayawuid 1
101 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
102 Jaitip Paiboon 1
103 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
104 Garnpimol C. Ritthidej 1
105 Supa Chantharasakul 1
106 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
107 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
108 บรรจง คณะวรรณ 1
109 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
110 มยุรี ตันติสิระ 1
111 Vimolmas Lipipun 1
112 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
113 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
114 รุ่งราวี ทองกันยา 1
115 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
116 Chariya Uiyyasathian 1
117 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
118 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
119 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
120 Kasidit Nootong 1
121 Waraporn Siriterm 1
122 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
123 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
124 Acom Sornsute 1
125 สมชัย วัฒนการุณ 1
126 ศุกันยา ห้วยผัด 1
127 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
128 Pantharee Boonsatorn 1
129 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
130 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
131 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
132 Anawatch Mitpratan 1
133 สิทธิพร แอกทอง 1
134 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
135 นภสร โกวรรธนะกุล 1
136 Phanphen Wattanaarsakit 1
137 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
138 กำจัด มงคลกุล 1
139 สุมิตรา พูลทอง 1
140 Yeshey Penjor 1
141 วินัย งามแสง 1
142 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
143 Jittima Chatchawansaisin 1
144 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
145 Chayaporn Supachartwong 1
146 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
147 Chonticha Srisawang 1
148 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
149 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
150 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2531 1