ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมาวสี ศาลาสุข
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sumavasee Salasuk 17
2 กษิติธร ภูภราดัย 13
3 Kasititorn Pooparadai 12
4 ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 10
5 Chadamas Thuvasethakul 8
6 นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ 6
7 สิรินทร ไชยศักดา 6
8 ปัญชลี พึ่งพิศ 4
9 Sirintorn Chaisakda 4
10 Panita Lamsam 3
11 Nonthawat Magroodin 3
12 ปณิตา ล่ำซำ 3
13 ปริญญา ชฏิลาลัย 3
14 วันวิสาข์ ศรีคร้าม 3
15 จิราพร ตั้งพูลเจริญ 3
16 Puncharee Pungpit 3
17 อรฉัตร เลียงพิบูลย์ 3
18 Orachat Leingpeboon 2
19 อัจฉริยา รักษ์รอด 2
20 วทัญญู พุทธรักษา 2
21 Wanwisa Srikram 2
22 Kalaya Udomvitid 2
23 กัลยา อุดมวิทิต 2
24 พรรณี พนิตประชา 2
25 ลัดดา แจ้งเกษมสุข 1
26 เืดือนรุ่ง บัวมาตร 1
27 ลักขณา ยุวประกร 1
28 ปริญญา ชฎิลาลัย 1
29 ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ 1
30 จันทร์เพ็ญ ศรีธวัชพงษ์ 1
31 บัณฑิต ว่องวัฒนะสิน 1
32 Surangkana Wayuparb 1
33 Jiraporn Jaroenpool 1
34 สุรางคณา วายุภาพ 1
35 เอกรัตน์ ชายน้ำเค็ม 1
36 ภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ 1
37 สมหวัง เหลืองไพบูลย์ศรี 1
38 Watanyoo Putharaksa 1
39 ภูมิศักดิ์ สมุทคุปติ์ 1
40 เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู 1
41 Pannee Panitpracha 1
42 Jintana Pattanatornchai 1
43 จินตนา พัฒนาธรชัย 1
44 Piengpen Butkatanyoo 1
45 กษมา กองสมัคร 1
46 วิภาภรณ์ บุตรเมฆ 1
47 Parinya Chatilalai 1
48 เจริญจิต โพธิ์ทอง 1
49 Kasama Kongsmak 1
50 สกุณา แซ่ซึ่ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2552 4
3 2551 4
4 2550 6
5 2549 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ศึกษาสภาวะตลาดและอุตสาหกรรมไอซีที 2552
2 การศึกษาเทคนิคการปรับปรุงข้อผูกพันการเปิดเสรีบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาโทรคมนาคม
3 สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2552 และประมาณการปี 2553
ปี พ.ศ. 2552
4 การสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยประจำปี 2552
5 ทิศทางและแนวโน้มของการติดตามข่าวออนไลน์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
6 รายงานผลการสำรวจ กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2552
7 สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2551 และประมาณการปี 2552
ปี พ.ศ. 2551
8 ศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย
9 รายงานผลกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2551
10 สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2550
11 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีการค้าบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ฉบับภาพรวม
ปี พ.ศ. 2550
12 รายงานผลการสำรวจ สถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ประจำปี 2549
13 บทบาทของเนื้อหาดิจิทัลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Content)
14 รายงานผลการสำรวจสถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ประจำปี 2549
15 รายงานผลการสำรวจ กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2550
16 รายงานฉบับสมบูรณ์สาขาเพลงและสิ่งบันทึกเสียง โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดเสรีสาขาบริการโสตทัศน์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
17 สถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
ปี พ.ศ. 2549
18 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบของ FTA ต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย
19 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาบริการส่งด่วนพิเศษ
20 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาบริการโทรคมนาคม