ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมนา ชมพูทวีป
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 ผลของสารสกัดไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองต่อตัวชี้วัดการสร้างและสลายกระดูก ในสตรีหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกบาง
ปี พ.ศ. 2543
2 การศึกษาชีวสมมูลของยาคุมกำเนิดหลังร่วมเพศ (ลีโวนอร์เจสเตรล 0.75 มิลลิกรัม) สองชนิดในสตรีไทย
ปี พ.ศ. 2537
3 ผลของการให้สุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มแก่ญาติผู้ป่วยจิตเภท ต่อความวิตกกังวล
ปี พ.ศ. 2534
4 การฝึกความจำในผู้สูงอายุที่มีความจำบกพร่อง
ปี พ.ศ. 2531
5 การถ่ายทอดภูมิคุ้มกัน ต่อเชื้อบาดทะยักในสตรีมีครรภ์ : รายงานการวิจัย
6 สุขวิทยาทางการเจริญพันธุ์ของนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร