ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภิญญา ติ๋วตระกูล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุภิญญา ติ๋วตระกูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 8
2 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 6
3 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 5
4 ฉัตรชนก กะราลัย 4
5 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 4
6 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
7 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 3
8 สุดาวดี โรจน์ศิริมนตรี 2
9 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 2
10 อริสา สุวรรณรัตน์ 2
11 วิชัย ริ้วตระกูล 2
12 อรพรรณ ยอดสะอึ 2
13 พิมพ์พิมล ตันสกุล 2
14 งบประมาณแผ่นดิน 2
15 สุชาดา จันทร์พรหมมา 2
16 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
17 เฉลิมเกียรติ สงคราม 1
18 ธนภร อำนวยกิจ 1
19 จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 1
20 จันทน์ผา ตันธนา 1
21 สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ 1
22 ภูธร แดนยุกต์ 1
23 สกว Window II 1
24 โครงการวิจัย NRU 1
25 ชุติมา ตันติกิตติ 1
26 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 1
27 ชาญชัย สาดแสงจันทร์ 1
28 สิริรัศนมิ์ ปิ่นสุวรรณ 1
29 Jariya Sakayaroj 1
30 Vatcharin Rukachaisirikul 1
31 Yaowapa Sukpondma 1
32 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 1
33 Souwalak Phongpaichit 1
34 Supinya Tewtrakul 1
35 เยาวภา สุขพรหมา 1
36 จริยา สากยโรจน์ 1
37 Nuttawut Rungjindamai 1
38 วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล 1
39 ณัฐวุฒิ รุ่งจินดามัย 1
40 จิราพร อรุณพานิชเลิศ 1
41 Jiraporn Arunpanichlert 1
42 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2559 2
3 2556 2
4 2555 3
5 2554 1
6 2553 3
7 2552 3
8 2551 2
9 2550 1
10 2549 6
11 2546 1
12 2544 1
13 543 37
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 สารไซคลิกไดเทอร์ปีนที่มีฤทธิ์ต้านอักเสบและฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์จากเปล้าน้อย
ปี พ.ศ. 2559
2 ฤทธิ์ต้านการอักเสบและฤทธิ์ต้านเอนไซม์ HIV-1 integrase ของสารสำคัญจากแก่นฝางและใบสังกะโต้ง
3 ฤทธิ์ต้านการอักเสบและฤทธิ์ต้านเอนไซม์ HIV-1 integrase ของสารสำคัญจากแก่นฝางและใบสังกะโต้ง
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ HIV-1 protease และ HIV-1 integrase ของสมุนไพรในตำรับยาอายุวัฒนะ
5 ฤทธิ์ต้านการอักเสบและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสำคัญจากต้นกะเม็ง ขันทองพยาบาท และ หงอนไก่ทะเล  
ปี พ.ศ. 2555
6 ฤทธิ์ต้านการอักเสบและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสำคัญจากต้นกะเม็งขันทองพยาบาท และหงอนไก่ทะเล
7 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของพืชที่มีการเลือกใช้ในตำรับยาอายุวัฒนะโดยใช้ RAW 264.7 cells
8 ฤทธิ์ต้านการแพ้ของพืชในตำรับยาอายุวัฒนะโดยใช้เซลล์ RBL-2H3
ปี พ.ศ. 2554
9 Anti-inflammatory and anti-allergic effects of compounds form Rhinacanthus nasutus and their mechanisms of actions.
ปี พ.ศ. 2553
10 สารต้านอักเสบจากใบเปล้าน้อย
11 การทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ HIV-1 protease ของพืชสมุนไพร
12 Azaphilone and isocoumarin derivatives from the endophytic fungus Penicillium sclerotiorum PSU-A13
ปี พ.ศ. 2552
13 ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ HIV-1 integrase และฤทธิ์ต้านการอักเสบของพืชบางชนิดในตระกูล Zingiberaceae
14 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านการอักเสบจากรากของผักปู่ย่าและจากใบและกิ่งประยงค์
15 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสำคัญจากใบทองพันชั่ง (Rhinacanthus nasutus)
ปี พ.ศ. 2551
16 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง Nitric oxide ของสารสกัดจากสมุนไพรไทย
17 การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และการติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้สารเสพติด ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยป้องกัน และผลกระทบจากการใช้สารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2550
18 ฤทธิ์ต้านภูมิแพ้ของพืชบางชนิดในตระกูล Zingiberaceae
ปี พ.ศ. 2549
19 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ HIV-1 protease ของสารสำคัญจากต้นแสมสาร (Cassia garettiana)
20 การศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพของสารสกัดใบทองพันชั่งและใบชุมเห็ดเทศในการประยุกต์ใช้ต้านยาและเครื่องสำอาง
21 ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังที่มีต่อยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิล
22 สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอักเสบ
23 สมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านภูมิแพ้
24 การเตรียมสารสกัดมาตรฐานของเปลือกผลทับทิมและการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2546
25 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ HIV-1 protease ของพืชบางชนิดในตระกูล caesalpiniaceae และ papilionaceae.
ปี พ.ศ. 2544
26 การเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างสารแอนโทไซยานินในเซลล์เพาะเลี้ยงจากต้นอัญชัน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 การศึกษาฤทธิ์ต้าน HIV-1 integrase จากสารสกัดใบหนาด