ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภา หารหนองบัว
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 6
2 สุพรรณา เตชะสกุล 6
3 เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล 4
4 อรดี พันธ์กว้าง 3
5 จำรัส ลิ้มตระกูล 3
6 ทรงวุฒิ สุรมิตร 3
7 Supa Hannongbua 3
8 พจนารถ สุวรรณรุจิ 3
9 นุจารี ประสิทธิ์พันธ์ 2
10 ชำนาญ ภัตรพานิช 2
11 วรินทร ชวศิริ 2
12 Phornphimon Maitarad 2
13 พรพิมล ไมตรัตน์ 2
14 ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 2
15 วราภรณ์ พาราสุข 2
16 สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล 2
17 Sumalee Kamchonwongpaisan 2
18 ผึ่งผาย พรรณวดี 1
19 เมตตา เจริญพานิช 1
20 พิพัฒน์ คงประชา 1
21 ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ 1
22 พิบูลย์ พันธุ 1
23 นางสาวนิศาชล ชาวสวนเจริญ 1
24 นายพงษ์เทพ ประจงทัศน์ 1
25 นางสาวสุวรรณี ศรียาบ 1
26 นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย 1
27 ชมพูนุท วรากุลวิทย์ 1
28 นิติรัตน์ ฉิมน้อย 1
29 วันชัย ปลื้มภาณุภัทร 1
30 ดร. บัวบาล บัวบาล กัวประเสริฐ 1
31 วรท โชติปฎิเวชกุล 1
32 Peter.K. Wolschann 1
33 Peter Wolschann 1
34 นิรันดร์ เอกศิริ 1
35 แมทธิว พอล กลีสัน 1
36 สรัญญา วัชโรทัย 1
37 พจมาลย์ พูลมี 1
38 วิชชา ตรีสุวรรณ 1
39 นลวัฒน์ บุญญาลัย 1
40 ผศ.ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 1
41 Prof. Licheng Sun 1
42 เทวัญ เริ่มสูงเนิน 1
43 ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล 1
44 วุฒิชัย พาราสุข 1
45 ศรเทพ วรรณรัตน์ 1
46 Sornthep Vannarat 1
47 Piyawut Srichaikul 1
48 พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร 1
49 บงกช ธารชมพู 1
50 จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์ 1
51 วราภรณ์ จังธนสมบัติ 1
52 Patchreenart Saparpakorn 1
53 Bongkoch Tarnchompoo 1
54 จักร แสงมา 1
55 วสันต์ จันทราทิตย์ 1
56 Masahiro Ehara 1
57 มาลินี พรหมขัติแก้ว 1
58 ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 1
59 จารุณี วานิชธนันกูล 1
60 Thitinun Monhaphol Karpkird 1
61 Songwut Suramitr 1
62 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
63 วรรณจันทร์ แสงหิรัญ 1
64 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 1
65 Malinee Promkatkaew 1
66 Jarunee Vanichtanakul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 2
3 2554 4
4 2553 1
5 2552 7
6 2551 5
7 2550 2
8 2549 4
9 2548 3
10 2547 3
11 2546 2
12 2543 1
13 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การสังเคราะห์ ตรวจสอบลักษณะ และการศึกษาทางทฤษฎี ของท่อนาโนที่มีการปรับหมู่ฟังก์ชันโดยพอลีไอโซพรีนและเมทัลโลซีนเพื่อเป็นสารขับเคลื่อนในดินปืน
2 ซุปราโมเลกุลของสารประกอบเชิงซ้อนรูทีเนียมกับคิวเคอบิทยูริลเพื่อใช้เป็นสีย้อมไวแสงสำหรับเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
3 นวัตกรรมวิจัยเพื่อค้นหายาต้านเอดส์ (ระยะที่ 2)
4 ออกแบบและสังเคราะห์สารยับยั้งโปรตีน HIV1-RT
ปี พ.ศ. 2555
5 การศึกษาการจับของตัวยับยั้งของเอนไซม์ เอ็น เอส -3 โปรติเอส ของไวรัสเดงกี่โดยอาศัยการจำลองโมเลกุล
6 โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ในส่วนของภาควิชาเคมี มก.)
ปี พ.ศ. 2554
7 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร
8 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช Dipterocarpaceous ในประเทศไทย
9 นวัตกรรมวิจัยเพื่อการค้นหายาต้านเอดส์
10 นวัตกรรมวิจัยเพื่อการค้นหายาต้านเอดส์
ปี พ.ศ. 2553
11 การพัฒนาวิธี MD-ONIOM2 เพื่อการทำนายค่า H-NMR chemical shifts ของโมเลกุลเอมีนในตัวทำละลาย
ปี พ.ศ. 2552
12 การพัฒนาฐานข้อมูลและงานวิจัย QSAR เพื่อการจัดการความปลอดภัยสารเคมี: กรณีศึกษาสารสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
13 Particular interaction between pyrimethamine derivatives and quadruple mutant type dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum: CoMFA and quantum chemical calculations studies
14 Absorption and emission spectra of ultraviolet B blocking methoxy substituted cinnamates investigated using the symmetry-adapted cluster configuration interaction method
15 Interactions between cycloguanil derivatives and wild type and resistance-associated mutant Plasmodium falciparum dihydrofolate reductases
16 นวัตกรรมวิจัยเพื่อการค้นหายาต้านเอดส์
17 การศึกษาอันตรกริยาที่สำคัญของสารยับยั้งเอนไซม์โอเอ็นเอชเอในกลุ่มของสารเอริลเอไมด์ในโพรงการจับของเอนไซม์โอเอ็นเอชเอด้วยวิธีการคำนวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งและการคำนวณเคมีควอนตัม
18 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการยับยั้งและอันตรกิริยา ที่มีต่อกรดอะมิโนในโพรงการจับของตัวยับยั้งนอนนิวคลีโอไซด์ของเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 ด้วยระเบียบวิธีโมเลกุลาร์ ด๊อกกิ้ง และการคำนวณเคมีควอนตัม
ปี พ.ศ. 2551
19 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการยับยั้งและอัตรกิริยาที่มีต่อกรดอะมิโนในโพรงการจับของตัวยับยั้งนอนนิวคลีโอไซด์ของเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 ด้วยระเบียบวิธีโมเลกุลลาร์ด๊อกกิ้งและการคำนวณเคมีควอนตัม
20 การศึกษาโครงสร้างของ HIV-1 รีเวิร์สทรานคริปเทสและมิวแตนกับสารออกฤทธิ์ยับยั้ง
21 การศึกษาโครงสร้างของ HIV-1 รีเวิร์สทรานสคิปเทสและมิวแตนกับสารออกฤทธิ์ยับยั้ง
22 Understanding in the binding of IsonicotinyI-NAD Adduct to Wild-Type and Isoniazid resistant Enoyl-ACP Reductase from Mycobacterium Tuberculosis Using Molecular Docking and Quantum Chemical Calculations.
23 Theoretical Investigation of Interractions of NNRTIs and Its HIV-1 RT Binding Pocket at the Molecular Level of Diarylpyrimidine Derivatives Using the Molecular Docking Simulations.
ปี พ.ศ. 2550
24 การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อทำนายโครงสร้าง คุณสมบัติ และความเป็นอันตรายองสารเคมี
25 การออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอชไอวี-1 ด้วยคอมพิวเตอร์ : การวิเคราะห์คอนฟอร์เมชันทางโครงสร้าง และการศึกษาโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งของกลุ่มสารอนุพันธุ์ฟาวิเร็นซ์ ที่แสดงกัมมันตภาพในการยั้บยั้งการถ่ายแบบชนิดกลายพันธุ์
ปี พ.ศ. 2549
26 Investigation on the Interaction Between Non-Nucleoside Inhibitors and Mutant HIV-1 Reverse Transcriptase (Y181C and K103N), Base on the Combined Quantum Mechanical Methods and Inhibitor Design
27 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของไดไพริโด ไดอะซีพิโนน เพื่อเพิ่มกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ยแบบ เอช ไอ วี-1
28 โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
29 การศึกษากลไกการยับยั้งการถ่ายแบบของเอนไซม์ เอช ไอ วี-1 ที่มีการกลายพันธุ์และไม่กลายพันธุ์ของตัวยับยั้งในกลุ่มนอนนิวคลีโอไซด์ โดยวิธีเคมีคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2548
30 การศึกษากลไกในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี – 1 บนพื้นฐานของเคมีคอมพิวเตอร์ และการออกแบบโมเลกุลตัวยับยั้งโดยโครงสร้างเอนไซม์
31 การศึกษากลไกการยับยั้งการถ่ายแบบของเอนไซม์ เอช ไอ วี-1 ที่มีการกลายพันธุ์และไม่กลายพันธุ์ของตัวยับยั้งในกลุ่มนอนนิวคลีโอไซด์โดยวิธีเคมีคอมพิวเตอร์
32 การศึกษากลไกการยับยั้งการถ่ายแบบของเอนไซม์ เอช ไอ วี-1 ที่มีการกลายพันธุ์และไม่กลายพันธุ์ของตัวยับยั้งในกลุ่มนอนนิวคลีโอไซด์โดยวิธีเคมีคอมพิวเตอร์ (ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ปี พ.ศ. 2547
33 การสังเคราะห์เอฟาวิเรนซ์และการศึกษาอัตรกิริยาการจับกับเอมไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 (ทุนอุดหนุนวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์)
34 เคมีทางยา
35 การศึกษากลไกในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 บนพื้นฐานของเคมีคอมพิวเตอร์ และการออกแบบโมเลกุลด้วยตัวยับยั้ง โดยโครงสร้างเอนไซม์
ปี พ.ศ. 2546
36 จากโครงสร้างของเอนไซม์สู่การวิจัยเพื่อออกแบบ และค้นหายารักษาโรคโดยวิธีการทางเคมีคอมพิวเตอร์
37 การสังเคราะห์เนวิราฟีน (Nevirapine) และอนุรักษ์เพื่อเพิ่มมันตภาพในการยับยั้งเอมไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1
ปี พ.ศ. 2543
38 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและกัมมันตภาพของตัวยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 สำหรับสารในกลุ่มไดไพริโดดิเอซิพิโนนและการออกแบบโมเลกุล บนพื้นฐานของเคมีคอมพิวเตอร์