ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาวดี อร่ามวิทย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ 8
2 ศุภกร สิทธิไชย 8
3 วาทิต เบญจพลกุล 6
4 พรรณราย ศิริเจริญ 5
5 นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย 4
6 สมชาย จิตะพันธ์กุล 4
7 ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ 3
8 วิทยากร อัศดรวิเศษ 3
9 ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร 3
10 เชาวน์ดิศ อัศวกุล 3
11 ทับทิม อ่างแก้ว 3
12 เจษฎา ชินรุ่งเรือง 3
13 ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช 2
14 ณัฐ กาญจนศิริ 2
15 พสุ แก้วปลั่ง 2
16 ดวงฤดี วรสุชีพ 2
17 ทวีศักดิ์ สรรเพชุดา 1
18 นรุตม์ สุนทรานนท์ 1
19 นาวิน อังกุระ 1
20 สุจรรยา อาจณรงค์กร 1
21 นนทรัฐ บำรุงเกียรติ 1
22 วิสูตร์ หาญทนงค์ 1
23 อดิศร ผาสุขมูล 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
25 พรเทพ นวกิจกนก 1
26 เอกชัย ลีลารัศมี 1
27 ธีรพงษ์ ประทุมศิริ 1
28 นัษฐ์ ศรีไสววิไล 1
29 วันเฉลิม โปรา 1
30 แนบบุญ หุนเจริญ 1
31 ดวงฤดี วงค์ล่ำซำ 1
32 ธีระพงษ์ ประทุมศิริ 1
33 พิชัย อำนวยกาญจนสิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
3 2552 2
4 2551 2
5 2549 3
6 2548 3
7 2547 6
8 2546 3
9 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การติดตามเป้าหมายด้วยกล้องส่าย-ก้มเงยที่ทำงานร่วมกัน
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาการเข้ารหัสแหล่งกำเนิด-ช่องสัญญาณร่วมกัน สำหรับการส่งวีดิทัศน์ไร้สาย
ปี พ.ศ. 2552
3 การปรับปรุงการลบฉากหลังเชิงสถิติสำหรับการตัดแยกยานพาหนะ
4 การปรับปรุงการลบฉากหลังเชิงสถิติสำหรับการตัดแยกพาหนะ
ปี พ.ศ. 2551
5 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
6 การตรวจหาและติดตามบุคคลอย่างต่อเนื่อง ด้วยกล้องวีดิทัศน์หลายตัวโดยใช้สีและการเคลื่อนที่
ปี พ.ศ. 2549
7 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 4 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
8 การจัดแผนที่กลุ่มสไลซ์แบบปรับตัวตามความสำคัญของแมโครบล็อกร่วมกับการเข้ารหัสแก้ความผิดพลาดไปหน้าสำหรับการส่งวีดิทัศน์ H.264 ผ่านช่องสัญญาณไร้สาย
9 การพัฒนาเทคนิคการค้นคืนภาพ JPEG2000 บนโดเมนบีบอัด
ปี พ.ศ. 2548
10 การจำแนกวีดิทัศน์กีฬาประเภทคอร์ทโดยใช้ลักษณะวีดิทัศน์ระดับล่าง
11 การปรับปรุงการควบคุมอัตราของการเข้ารหัส H.264 สำหรับการส่งวีดิทัศน์ผ่านช่องสัญญาณไร้สายที่มีการส่งใหม่
12 การตรวจหาและติดตามใบหน้าด้วยกล้องวีดิทัศน์ 2 ตัวแบบส่ายก้มเงยและซูม
ปี พ.ศ. 2547
13 การพัฒนาเทคนิคการค้นคืนภาพดิจิทัลโดยใช้ออโตคอร์รีโลแกรมและการแปลงเวฟเล็ต
14 การลบฉากหลังทางสถิติเชิงพาราเมตริกแบบปรับตัวได้สำหรับการแยกส่วนภาพวีดิทัศน์
15 เทคนิคการควบคุมอัตราสำหรับการเข้ารหัสวีดิทัศน์สตรีมมิงแบบออฟไลน์ บนพื้นฐานของมาตรฐาน H.264
16 วิธีการดีคอรีเลชันของสัญญาณสเตริโอสำหรับการกำจัดสัญญาณเสียงสะท้อนแบสเตริโอโดยการเพิ่มสัญญาณรบกวนแบบปรับตัวได้
17 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
18 การตรวจหาและติดตามใบหน้าและมือมนุษย์สำหรับวีดิทัศน์ภาษามือ
ปี พ.ศ. 2546
19 การควบคุมอัตราการประวิงเวลาต่ำสำหรับมาตรฐานการลงรหัสสัญญาณวีดิทัศน์ขั้นสูง
20 เทคนิคการปรับปรุงสมรรถนะของระบบ OFDM โดยการเลือกอีควอไลเซอร์หรือเทคนิคการหักล้าง
21 การปรับสเกลความละเอียดของเกรนแบบทนทานโดยใช้การทำนายรั่วสำหรับการเข้ารหัสวิดีโออัตราบิตต่ำ