ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาวดี สมภาค
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จันทนา โชคพาชื่น 7
2 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 6
3 ประนอม ใจอ้าย 6
4 สุภาพร สุขโต 6
5 มัลลิกา รักษ์ธรรม 4
6 จรัญ ดิษฐไชยวงศ์ 4
7 สุดใจ ล้อเจริญ 4
8 สมพงษ์ สุขเขตต์ 4
9 บุญญาภา ศรีหาตา 3
10 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
11 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
12 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
13 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
14 เอมอร เพชรทอง 3
15 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
16 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
17 สมพงษ์ ทองช่วย 3
18 มณี หาชานนท์ 3
19 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
20 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
21 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
22 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
23 ประพิศ วองเทียม 3
24 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
25 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
26 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
27 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
28 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
29 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
30 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
31 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
32 วัลลีย์ อมรพล 3
33 ศรีสุดา โท้ทอง 3
34 กุลชาติ นำคจันทึก 3
35 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
36 อรวินทินี ชูศรี 3
37 จำนง ชัญถาวร 3
38 สุทธินี เจริญคิด 3
39 โอภำษ บุญเส็ง 3
40 สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ 3
41 มัลลิกา แสงเพชร 3
42 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
43 แสงมณี ชิงดวง 3
44 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
45 สุมนำ งามผ่องใส 3
46 สุมาลี ศรีแก้ว 3
47 สาคร โรจนัย 3
48 อานนท์ มลิพันธ์ 3
49 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
50 สุระพงษ์ รัตนโกศล 3
51 นาตยา ดำอำไพ 3
52 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
53 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
54 พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย 3
55 เมธาพร พุฒขำว 3
56 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
57 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
58 จงรักษ์ จารุเนตร 3
59 อภิรดี กอบไพบูลย์ 3
60 สรรเสริญ เสียงใส 3
61 วไลลักษณ์ แพทย์วิบูลย์ 3
62 ทรงพล สมศรี 3
63 พรรณผกา รัตนโกศล 3
64 อนุชา เหลาเคน 3
65 ปัญจพล สิริสุวรรณมา 3
66 นาทระพี วังศรี 3
67 สมบัติ บวรพรเมธีกุล 3
68 ศุภลักษณ์ ทองทิพย์ 3
69 ศิริวรรณ อาพันฉาย 3
70 วันเพ็ญ ศรีทองชัย 3
71 ปิยะมาศ โสมภีร์ 3
72 ณรงค์ แดงเปี่ยม 3
73 สากล มีสุข 3
74 เกษมศักดิ์ ผลากร 3
75 จิดาภา สุภาผล 3
76 ศักดา พุทธพาธ 3
77 มณทิรา ภูติวรนาถ 3
78 สมพร เหรียญรุ่งเรือง 3
79 รักชัย คุรุบรรเจิดจิต 3
80 อำนวย อรรถลังรอง 3
81 มาลัยพร เชื้อบัณฑิต 3
82 ดรุณี สมณะ 3
83 ศิริวรรณ ศรีมงคล 3
84 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
85 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
86 จารุวรรณ บางแวก 3
87 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
88 เสาวรี บำรุง 3
89 สุชาติ คำอ่อน 3
90 ชญานุช ตรีพันธ์ 3
91 กิติพร เจริญสุข 3
92 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
93 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
94 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
95 แฉล้ม มาศวรรณา 3
96 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
97 ปรีชา แสงโสดา 3
98 โอภาษ บุญเส็ง 3
99 สมบัติ บวรเมธีกุล 3
100 ศุภลักษณ์ อริยภูชัย 3
101 สันติ พรหมคำ 3
102 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
103 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
104 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
105 ฉลอง เกิดศรี 3
106 อิสระ พุทธสิมมา 3
107 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
108 วินัย ศรวัต 3
109 สุพัฒนกิจ โพธิ์สว฽าง 2
110 เสงี่ยม แจ฽มจารูญ 2
111 นิยม ไข฽มุกข์ 2
112 เสาวนี เขตสกุล 2
113 ชานาญ กสิบาล 2
114 เกศรา แก่นจันทร์ 1
115 กฤษณ์ ลินวัฒนา 1
116 สงัด ดวงแก้ว 1
117 จิรภา ออสติน 1
118 เสงี่ยม แจ่มจำรูญ 1
119 สำเริง ช่างประเสริฐ 1
120 วิภาดา แสงสร้อย 1
121 นิยม ไข่มุกข์ 1
122 ชำนาญ กสิบาล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 4
3 2541 2
4 2540 1
5 543 24