ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาวดี สมภาค
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จันทนา โชคพาชื่น 7
2 ประนอม ใจอ้าย 6
3 สุภาพร สุขโต 6
4 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 6
5 สมพงษ์ สุขเขตต์ 4
6 มัลลิกา รักษ์ธรรม 4
7 จรัญ ดิษฐไชยวงศ์ 4
8 สุดใจ ล้อเจริญ 4
9 สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ 3
10 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
11 โอภำษ บุญเส็ง 3
12 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
13 แสงมณี ชิงดวง 3
14 กุลชาติ นำคจันทึก 3
15 จิดาภา สุภาผล 3
16 เกษมศักดิ์ ผลากร 3
17 อรวินทินี ชูศรี 3
18 ศักดา พุทธพาธ 3
19 มัลลิกา แสงเพชร 3
20 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
21 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
22 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
23 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
24 นาตยา ดำอำไพ 3
25 ศรีสุดา โท้ทอง 3
26 เมธาพร พุฒขำว 3
27 พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย 3
28 สุทธินี เจริญคิด 3
29 สุมนำ งามผ่องใส 3
30 สุมาลี ศรีแก้ว 3
31 ณรงค์ แดงเปี่ยม 3
32 จำนง ชัญถาวร 3
33 ดรุณี สมณะ 3
34 ศิริวรรณ อาพันฉาย 3
35 ศุภลักษณ์ ทองทิพย์ 3
36 ปัญจพล สิริสุวรรณมา 3
37 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
38 สรรเสริญ เสียงใส 3
39 สมบัติ บวรพรเมธีกุล 3
40 นาทระพี วังศรี 3
41 สมบัติ บวรเมธีกุล 3
42 ศุภลักษณ์ อริยภูชัย 3
43 ชญานุช ตรีพันธ์ 3
44 ศิริวรรณ ศรีมงคล 3
45 อภิรดี กอบไพบูลย์ 3
46 วไลลักษณ์ แพทย์วิบูลย์ 3
47 มาลัยพร เชื้อบัณฑิต 3
48 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
49 สมพร เหรียญรุ่งเรือง 3
50 มณทิรา ภูติวรนาถ 3
51 อำนวย อรรถลังรอง 3
52 รักชัย คุรุบรรเจิดจิต 3
53 ทรงพล สมศรี 3
54 พรรณผกา รัตนโกศล 3
55 วันเพ็ญ ศรีทองชัย 3
56 ปิยะมาศ โสมภีร์ 3
57 สากล มีสุข 3
58 สาคร โรจนัย 3
59 กิติพร เจริญสุข 3
60 แฉล้ม มาศวรรณา 3
61 ปรีชา แสงโสดา 3
62 จารุวรรณ บางแวก 3
63 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
64 สุระพงษ์ รัตนโกศล 3
65 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
66 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
67 อานนท์ มลิพันธ์ 3
68 อนุชา เหลาเคน 3
69 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
70 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
71 เสาวรี บำรุง 3
72 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
73 วินัย ศรวัต 3
74 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
75 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
76 โอภาษ บุญเส็ง 3
77 อิสระ พุทธสิมมา 3
78 ฉลอง เกิดศรี 3
79 สุชาติ คำอ่อน 3
80 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
81 สันติ พรหมคำ 3
82 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
83 จงรักษ์ จารุเนตร 3
84 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
85 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
86 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
87 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
88 บุญญาภา ศรีหาตา 3
89 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
90 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
91 มณี หาชานนท์ 3
92 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
93 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
94 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
95 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
96 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
97 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
98 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
99 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
100 ประพิศ วองเทียม 3
101 เอมอร เพชรทอง 3
102 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
103 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
104 สมพงษ์ ทองช่วย 3
105 วัลลีย์ อมรพล 3
106 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
107 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
108 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
109 สุพัฒนกิจ โพธิ์สว฽าง 2
110 เสงี่ยม แจ฽มจารูญ 2
111 นิยม ไข฽มุกข์ 2
112 เสาวนี เขตสกุล 2
113 ชานาญ กสิบาล 2
114 เกศรา แก่นจันทร์ 1
115 กฤษณ์ ลินวัฒนา 1
116 สงัด ดวงแก้ว 1
117 จิรภา ออสติน 1
118 เสงี่ยม แจ่มจำรูญ 1
119 สำเริง ช่างประเสริฐ 1
120 วิภาดา แสงสร้อย 1
121 นิยม ไข่มุกข์ 1
122 ชำนาญ กสิบาล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 4
3 2541 2
4 2540 1
5 543 24