ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาวดี สมภาค
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จันทนา โชคพาชื่น 7
2 ประนอม ใจอ้าย 6
3 สุภาพร สุขโต 6
4 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 6
5 สมพงษ์ สุขเขตต์ 4
6 มัลลิกา รักษ์ธรรม 4
7 จรัญ ดิษฐไชยวงศ์ 4
8 สุดใจ ล้อเจริญ 4
9 ศุภลักษณ์ อริยภูชัย 3
10 สมบัติ บวรเมธีกุล 3
11 ชญานุช ตรีพันธ์ 3
12 ศิริวรรณ ศรีมงคล 3
13 โอภาษ บุญเส็ง 3
14 นาทระพี วังศรี 3
15 วินัย ศรวัต 3
16 อิสระ พุทธสิมมา 3
17 สมบัติ บวรพรเมธีกุล 3
18 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
19 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
20 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
21 สรรเสริญ เสียงใส 3
22 ทรงพล สมศรี 3
23 พรรณผกา รัตนโกศล 3
24 วันเพ็ญ ศรีทองชัย 3
25 รักชัย คุรุบรรเจิดจิต 3
26 วไลลักษณ์ แพทย์วิบูลย์ 3
27 อภิรดี กอบไพบูลย์ 3
28 ศิริวรรณ อาพันฉาย 3
29 ปัญจพล สิริสุวรรณมา 3
30 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
31 ฉลอง เกิดศรี 3
32 ศุภลักษณ์ ทองทิพย์ 3
33 สุชาติ คำอ่อน 3
34 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
35 จงรักษ์ จารุเนตร 3
36 อานนท์ มลิพันธ์ 3
37 อนุชา เหลาเคน 3
38 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
39 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
40 ประพิศ วองเทียม 3
41 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
42 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
43 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
44 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
45 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
46 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
47 เสาวรี บำรุง 3
48 อำนวย อรรถลังรอง 3
49 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
50 สันติ พรหมคำ 3
51 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
52 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
53 แฉล้ม มาศวรรณา 3
54 กิติพร เจริญสุข 3
55 ปรีชา แสงโสดา 3
56 จารุวรรณ บางแวก 3
57 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
58 ปิยะมาศ โสมภีร์ 3
59 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
60 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
61 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
62 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
63 มณี หาชานนท์ 3
64 มาลัยพร เชื้อบัณฑิต 3
65 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
66 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
67 นาตยา ดำอำไพ 3
68 สาคร โรจนัย 3
69 ศรีสุดา โท้ทอง 3
70 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
71 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
72 วัลลีย์ อมรพล 3
73 สมพงษ์ ทองช่วย 3
74 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
75 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
76 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
77 เอมอร เพชรทอง 3
78 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
79 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
80 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
81 บุญญาภา ศรีหาตา 3
82 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
83 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
84 สุระพงษ์ รัตนโกศล 3
85 ศักดา พุทธพาธ 3
86 จิดาภา สุภาผล 3
87 มัลลิกา แสงเพชร 3
88 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
89 แสงมณี ชิงดวง 3
90 เมธาพร พุฒขำว 3
91 ณรงค์ แดงเปี่ยม 3
92 ดรุณี สมณะ 3
93 สมพร เหรียญรุ่งเรือง 3
94 มณทิรา ภูติวรนาถ 3
95 สากล มีสุข 3
96 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
97 เกษมศักดิ์ ผลากร 3
98 สุมาลี ศรีแก้ว 3
99 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
100 พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย 3
101 สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ 3
102 สุมนำ งามผ่องใส 3
103 สุทธินี เจริญคิด 3
104 โอภำษ บุญเส็ง 3
105 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
106 กุลชาติ นำคจันทึก 3
107 จำนง ชัญถาวร 3
108 อรวินทินี ชูศรี 3
109 สุพัฒนกิจ โพธิ์สว฽าง 2
110 เสงี่ยม แจ฽มจารูญ 2
111 นิยม ไข฽มุกข์ 2
112 เสาวนี เขตสกุล 2
113 ชานาญ กสิบาล 2
114 เกศรา แก่นจันทร์ 1
115 กฤษณ์ ลินวัฒนา 1
116 สงัด ดวงแก้ว 1
117 จิรภา ออสติน 1
118 เสงี่ยม แจ่มจำรูญ 1
119 สำเริง ช่างประเสริฐ 1
120 วิภาดา แสงสร้อย 1
121 นิยม ไข่มุกข์ 1
122 ชำนาญ กสิบาล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 4
3 2541 2
4 2540 1
5 543 24