ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาวดี สมภาค
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จันทนา โชคพาชื่น 7
2 ประนอม ใจอ้าย 6
3 สุภาพร สุขโต 6
4 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 6
5 สมพงษ์ สุขเขตต์ 4
6 มัลลิกา รักษ์ธรรม 4
7 จรัญ ดิษฐไชยวงศ์ 4
8 สุดใจ ล้อเจริญ 4
9 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
10 สุชาติ คำอ่อน 3
11 สันติ พรหมคำ 3
12 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
13 เสาวรี บำรุง 3
14 ฉลอง เกิดศรี 3
15 ปรีชา แสงโสดา 3
16 กิติพร เจริญสุข 3
17 อิสระ พุทธสิมมา 3
18 จารุวรรณ บางแวก 3
19 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
20 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
21 โอภาษ บุญเส็ง 3
22 ชญานุช ตรีพันธ์ 3
23 ศิริวรรณ ศรีมงคล 3
24 นาทระพี วังศรี 3
25 ศุภลักษณ์ ทองทิพย์ 3
26 ศุภลักษณ์ อริยภูชัย 3
27 สมบัติ บวรเมธีกุล 3
28 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
29 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
30 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
31 แฉล้ม มาศวรรณา 3
32 วินัย ศรวัต 3
33 อนุชา เหลาเคน 3
34 วัลลีย์ อมรพล 3
35 สมพงษ์ ทองช่วย 3
36 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
37 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
38 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
39 เอมอร เพชรทอง 3
40 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
41 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
42 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
43 บุญญาภา ศรีหาตา 3
44 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
45 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
46 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
47 อานนท์ มลิพันธ์ 3
48 ศิริวรรณ อาพันฉาย 3
49 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
50 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
51 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
52 จงรักษ์ จารุเนตร 3
53 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
54 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
55 ประพิศ วองเทียม 3
56 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
57 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
58 สมบัติ บวรพรเมธีกุล 3
59 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
60 สุมาลี ศรีแก้ว 3
61 พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย 3
62 เมธาพร พุฒขำว 3
63 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
64 ปัญจพล สิริสุวรรณมา 3
65 สุทธินี เจริญคิด 3
66 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
67 กุลชาติ นำคจันทึก 3
68 อรวินทินี ชูศรี 3
69 จำนง ชัญถาวร 3
70 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
71 นาตยา ดำอำไพ 3
72 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
73 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
74 มณี หาชานนท์ 3
75 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
76 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
77 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
78 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
79 สาคร โรจนัย 3
80 ศรีสุดา โท้ทอง 3
81 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
82 สุระพงษ์ รัตนโกศล 3
83 โอภำษ บุญเส็ง 3
84 สุมนำ งามผ่องใส 3
85 ปิยะมาศ โสมภีร์ 3
86 วันเพ็ญ ศรีทองชัย 3
87 รักชัย คุรุบรรเจิดจิต 3
88 อำนวย อรรถลังรอง 3
89 มาลัยพร เชื้อบัณฑิต 3
90 สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ 3
91 ทรงพล สมศรี 3
92 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
93 สรรเสริญ เสียงใส 3
94 อภิรดี กอบไพบูลย์ 3
95 วไลลักษณ์ แพทย์วิบูลย์ 3
96 ดรุณี สมณะ 3
97 พรรณผกา รัตนโกศล 3
98 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
99 แสงมณี ชิงดวง 3
100 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
101 สมพร เหรียญรุ่งเรือง 3
102 มัลลิกา แสงเพชร 3
103 ศักดา พุทธพาธ 3
104 มณทิรา ภูติวรนาถ 3
105 สากล มีสุข 3
106 ณรงค์ แดงเปี่ยม 3
107 จิดาภา สุภาผล 3
108 เกษมศักดิ์ ผลากร 3
109 สุพัฒนกิจ โพธิ์สว฽าง 2
110 เสงี่ยม แจ฽มจารูญ 2
111 นิยม ไข฽มุกข์ 2
112 เสาวนี เขตสกุล 2
113 ชานาญ กสิบาล 2
114 เกศรา แก่นจันทร์ 1
115 กฤษณ์ ลินวัฒนา 1
116 สงัด ดวงแก้ว 1
117 จิรภา ออสติน 1
118 เสงี่ยม แจ่มจำรูญ 1
119 สำเริง ช่างประเสริฐ 1
120 วิภาดา แสงสร้อย 1
121 นิยม ไข่มุกข์ 1
122 ชำนาญ กสิบาล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 4
3 2541 2
4 2540 1
5 543 24