ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มุกดา คูหิรัญ 1
2 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 1
4 2546 2
5 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศักยภาพของฟางข้าวไทยในการเป็นวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทธิลเซลลูโลส
2 การใช้ประโยชน์จากชีวมวลผักตบชวา: ตอนที่ 2 วัตถุดิบทางเลือกสำหรับการผลิตน้ำตาลที่หมักได้และเอทานอลชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2558
3 ศักยภาพของการผลิตน้ำตาลที่หมักได้จากฟางข้าวที่ผ่านการปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์
ปี พ.ศ. 2557
4 การสกัดและหาปริมาณโอลิโกแซคคาไลด์ที่ย่อยไม่ได้ซึ่งเป็นผลผลิตพลอยได้ที่เพิ่มมูลค่าจากฟางข้าว
ปี พ.ศ. 2546
5 วัชพืชที่มีศักยภาพเป็นวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์เชื้อเพลิ
6 วัชพืชที่มีศักยภาพเป็นวัตถุดิบ ในการผลิตแอลกอฮอล์เชื้อเพลิง