ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 พฤติกรรมบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และสภาพการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตามการรับรู้ของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก
3 การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับนักศึกษาพยาบาล
4 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
5 การเสริมพลังในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ
6 ความต้องการข้อมูลองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการของชุมชนในจังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2556
7 การได้วัคซีน ความรู้และความตระหนักในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ของนักศึกษาวิทยาลัยบรมราชชนนี ชัยนาท
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านทุ่งในการส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวาน
9 A Study of the self - directed learning readiness of nursing students at Boromrajonani College of Nursing, Nakhon Lampang
ปี พ.ศ. 2545
10 การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการประกันคุณภาพการศึกษา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2531
11 ผลของการเตรียมครอบครัวต่อความสามารถในการดูแลตนเองและการควบคุมโรคของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง / สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์