ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาภรณ์ สาชาติ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศรีสุดา โท้ทอง 8
2 มะนิต สารุณา 6
3 เยาวภา เต้าชัยภูมิ 6
4 ลัคนา เขตสมุทร 6
5 เพ็ญลักษณ์ ชูดี 6
6 นาตยา ดำอำไพ 6
7 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 6
8 อำนวย อรรถลังรอง 6
9 สุนิตรา คามีศักดิ์ 5
10 ศุภลักษณ์ ทองทิพย์ 5
11 ฉัตรนภา ข่มอาวุธ 4
12 สุปัน ไม้ดัดจันทร์ 4
13 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
14 วนาพร วงษ์นิคง 3
15 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
16 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
17 อัจฉรา หวังอาษา 3
18 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
19 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
20 ปราสาททอง พรหมเกิด 3
21 รางคนา โชติเศรษฐี 3
22 ปิยาณี หนูกาฬ 3
23 ยงยุทธ คงซำน 3
24 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
25 ทัศนาพร ทัศคร 3
26 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 3
27 ธัญชนก จงรักไทย 3
28 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
29 นิวัติ อาระวิล 3
30 อนัญญา เอกพันธุ 3
31 จอมใจ ชลาเขต 3
32 สากล วีริยานันท์ 3
33 ไกรสิงห์ ชูดี 3
34 อรวินทินี ชูศรี 3
35 อรุณี ใจเถิง 3
36 สุทธินี เจริญคิด 3
37 สุมาลี ศรีแก้ว 3
38 นาวี จิระชีวี 3
39 สุภาวดี สมภาค 3
40 แสงมณี ชิงดวง 3
41 วัชรพล บาเพ็ญอยู่ 3
42 สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ 3
43 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
44 พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย 3
45 ไว อินต๊ะแก้ว 3
46 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
47 จงวัฒนา พุ่มหิรัญ 3
48 สุระพงษ์ รัตนโกศล 3
49 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
50 วิภาดา ทองทักษิณ 3
51 ประนอม ใจอ้าย 3
52 จรัญ ดิษฐไชยวงศ์ 3
53 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
54 อุราพร หนูนารถ 3
55 จันทนา โชคพาชื่น 3
56 มาลัยพร เชื้อบัณฑิต 3
57 ธัญพร งามงอน 3
58 สมพร เหรียญรุ่งเรือง 3
59 ปิยะมาศ โสมภีร์ 3
60 พรรณผกา รัตนโกศล 3
61 ปัญจพล สิริสุวรรณมา 3
62 อภิรดี กอบไพบูลย์ 3
63 สุภาพร สุขโต 3
64 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
65 มณทิรา ภูติวรนาถ 3
66 จิดาภา สุภาผล 3
67 วิโรจน์ โหราศาสตร์ 3
68 มัลลิกา แสงเพชร 3
69 สราวุฒิ ปานทน 3
70 วไลลักษณ์ แพทย์วิบูลย์ 3
71 เกษมศักดิ์ ผลากร 3
72 วราพงษ์ ภิระบรรณ์ 3
73 สากล มีสุข 3
74 กัลยา เกาะกากลาง 3
75 สมบัติ บวรพรเมธีกุล 3
76 ศิริวรรณ บัวบาน 3
77 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
78 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
79 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
80 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
81 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
82 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 3
83 นาทระพี วังศรี 3
84 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
85 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
86 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
87 สุรีย์พร บัวอาจ 3
88 ทรงทัพ แก้วตา 3
89 ชญานุช ตรีพันธ์ 3
90 มัลลิกา รักษ์ธรรม 3
91 ศิริวรรณ ศรีมงคล 3
92 สมบัติ บวรเมธีกุล 3
93 ศุภลักษณ์ อริยภูชัย 3
94 ดาราพร รินทะรักษ์ 3
95 มานิตา คงชื่นสิน 3
96 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 3
97 นาตยา ดาอาไพ 2
98 นิยม ไข฽มุกข์ 2
99 ชานาญ กสิบาล 2
100 เสงี่ยม แจ฽มจารูญ 2
101 สุพัฒนกิจ โพธิ์สว฽าง 2
102 ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์ 2
103 วรรณภา อุปถัมภ์ 2
104 วันเพ็ญ พฤกษ์วิวัฒน์ 2
105 บรรเจิด พูลศิลป์ 2
106 รัตนพร ทิพปันนา 2
107 นฤพงศ์ ยิ่งวุฒิวรกุล 2
108 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
109 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
110 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
111 เกศรา แก่นจันทร์ 1
112 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
113 เสงี่ยม แจ่มจำรูญ 1
114 วิภาดา แสงสร้อย 1
115 นิยม ไข่มุกข์ 1
116 ชำนาญ กสิบาล 1
117 สงัด ดวงแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 543 12