ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาภรณ์ สาชาติ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศรีสุดา โท้ทอง 8
2 มะนิต สารุณา 6
3 เยาวภา เต้าชัยภูมิ 6
4 ลัคนา เขตสมุทร 6
5 เพ็ญลักษณ์ ชูดี 6
6 นาตยา ดำอำไพ 6
7 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 6
8 อำนวย อรรถลังรอง 6
9 สุนิตรา คามีศักดิ์ 5
10 ศุภลักษณ์ ทองทิพย์ 5
11 ฉัตรนภา ข่มอาวุธ 4
12 สุปัน ไม้ดัดจันทร์ 4
13 อรุณี ใจเถิง 3
14 สุทธินี เจริญคิด 3
15 สุมาลี ศรีแก้ว 3
16 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
17 อรวินทินี ชูศรี 3
18 พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย 3
19 สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ 3
20 สุภาวดี สมภาค 3
21 นาวี จิระชีวี 3
22 วัชรพล บาเพ็ญอยู่ 3
23 ไว อินต๊ะแก้ว 3
24 จงวัฒนา พุ่มหิรัญ 3
25 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
26 ธัญชนก จงรักไทย 3
27 แสงมณี ชิงดวง 3
28 สุระพงษ์ รัตนโกศล 3
29 ประนอม ใจอ้าย 3
30 จรัญ ดิษฐไชยวงศ์ 3
31 ไกรสิงห์ ชูดี 3
32 วิภาดา ทองทักษิณ 3
33 เกษมศักดิ์ ผลากร 3
34 จันทนา โชคพาชื่น 3
35 มาลัยพร เชื้อบัณฑิต 3
36 ธัญพร งามงอน 3
37 สมพร เหรียญรุ่งเรือง 3
38 ปิยะมาศ โสมภีร์ 3
39 พรรณผกา รัตนโกศล 3
40 ปัญจพล สิริสุวรรณมา 3
41 อภิรดี กอบไพบูลย์ 3
42 สุภาพร สุขโต 3
43 ศิริวรรณ บัวบาน 3
44 มณทิรา ภูติวรนาถ 3
45 จิดาภา สุภาผล 3
46 วิโรจน์ โหราศาสตร์ 3
47 มัลลิกา แสงเพชร 3
48 วไลลักษณ์ แพทย์วิบูลย์ 3
49 ปิยาณี หนูกาฬ 3
50 วราพงษ์ ภิระบรรณ์ 3
51 สากล มีสุข 3
52 กัลยา เกาะกากลาง 3
53 สราวุฒิ ปานทน 3
54 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
55 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
56 สุรีย์พร บัวอาจ 3
57 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
58 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
59 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
60 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
61 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
62 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 3
63 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
64 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
65 มานิตา คงชื่นสิน 3
66 มัลลิกา รักษ์ธรรม 3
67 ศิริวรรณ ศรีมงคล 3
68 นาทระพี วังศรี 3
69 สมบัติ บวรพรเมธีกุล 3
70 ชญานุช ตรีพันธ์ 3
71 ศุภลักษณ์ อริยภูชัย 3
72 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 3
73 ดาราพร รินทะรักษ์ 3
74 สมบัติ บวรเมธีกุล 3
75 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
76 ทรงทัพ แก้วตา 3
77 วนาพร วงษ์นิคง 3
78 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
79 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
80 สากล วีริยานันท์ 3
81 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
82 อัจฉรา หวังอาษา 3
83 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
84 ปราสาททอง พรหมเกิด 3
85 รางคนา โชติเศรษฐี 3
86 นิวัติ อาระวิล 3
87 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
88 อนัญญา เอกพันธุ 3
89 ทัศนาพร ทัศคร 3
90 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 3
91 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
92 อุราพร หนูนารถ 3
93 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
94 ยงยุทธ คงซำน 3
95 จอมใจ ชลาเขต 3
96 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
97 รัตนพร ทิพปันนา 2
98 วรรณภา อุปถัมภ์ 2
99 นฤพงศ์ ยิ่งวุฒิวรกุล 2
100 นาตยา ดาอาไพ 2
101 ชานาญ กสิบาล 2
102 นิยม ไข฽มุกข์ 2
103 วันเพ็ญ พฤกษ์วิวัฒน์ 2
104 เสงี่ยม แจ฽มจารูญ 2
105 สุพัฒนกิจ โพธิ์สว฽าง 2
106 บรรเจิด พูลศิลป์ 2
107 ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์ 2
108 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
109 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
110 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
111 เกศรา แก่นจันทร์ 1
112 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
113 เสงี่ยม แจ่มจำรูญ 1
114 วิภาดา แสงสร้อย 1
115 นิยม ไข่มุกข์ 1
116 ชำนาญ กสิบาล 1
117 สงัด ดวงแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 543 12