ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาภรณ์ สาชาติ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศรีสุดา โท้ทอง 8
2 ลัคนา เขตสมุทร 6
3 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 6
4 อำนวย อรรถลังรอง 6
5 เยาวภา เต้าชัยภูมิ 6
6 มะนิต สารุณา 6
7 นาตยา ดำอำไพ 6
8 เพ็ญลักษณ์ ชูดี 6
9 สุนิตรา คามีศักดิ์ 5
10 ศุภลักษณ์ ทองทิพย์ 5
11 ฉัตรนภา ข่มอาวุธ 4
12 สุปัน ไม้ดัดจันทร์ 4
13 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
14 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
15 สุรีย์พร บัวอาจ 3
16 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
17 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
18 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
19 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
20 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 3
21 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
22 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
23 ศุภลักษณ์ อริยภูชัย 3
24 มัลลิกา รักษ์ธรรม 3
25 ศิริวรรณ ศรีมงคล 3
26 นาทระพี วังศรี 3
27 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
28 สมบัติ บวรเมธีกุล 3
29 มานิตา คงชื่นสิน 3
30 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 3
31 ดาราพร รินทะรักษ์ 3
32 ทรงทัพ แก้วตา 3
33 ยงยุทธ คงซำน 3
34 วนาพร วงษ์นิคง 3
35 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
36 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
37 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
38 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
39 อัจฉรา หวังอาษา 3
40 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
41 ปราสาททอง พรหมเกิด 3
42 รางคนา โชติเศรษฐี 3
43 สากล วีริยานันท์ 3
44 นิวัติ อาระวิล 3
45 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
46 ทัศนาพร ทัศคร 3
47 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 3
48 อุราพร หนูนารถ 3
49 สมบัติ บวรพรเมธีกุล 3
50 อนัญญา เอกพันธุ 3
51 จอมใจ ชลาเขต 3
52 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
53 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
54 ชญานุช ตรีพันธ์ 3
55 สุทธินี เจริญคิด 3
56 สุมาลี ศรีแก้ว 3
57 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
58 พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย 3
59 อรุณี ใจเถิง 3
60 อรวินทินี ชูศรี 3
61 สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ 3
62 สุภาวดี สมภาค 3
63 นาวี จิระชีวี 3
64 ปัญจพล สิริสุวรรณมา 3
65 ประนอม ใจอ้าย 3
66 จงวัฒนา พุ่มหิรัญ 3
67 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
68 ธัญชนก จงรักไทย 3
69 ปิยาณี หนูกาฬ 3
70 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
71 ไว อินต๊ะแก้ว 3
72 จรัญ ดิษฐไชยวงศ์ 3
73 ไกรสิงห์ ชูดี 3
74 สุระพงษ์ รัตนโกศล 3
75 วัชรพล บาเพ็ญอยู่ 3
76 วิภาดา ทองทักษิณ 3
77 จันทนา โชคพาชื่น 3
78 มาลัยพร เชื้อบัณฑิต 3
79 ธัญพร งามงอน 3
80 ศิริวรรณ บัวบาน 3
81 ปิยะมาศ โสมภีร์ 3
82 พรรณผกา รัตนโกศล 3
83 แสงมณี ชิงดวง 3
84 อภิรดี กอบไพบูลย์ 3
85 สุภาพร สุขโต 3
86 มณทิรา ภูติวรนาถ 3
87 สมพร เหรียญรุ่งเรือง 3
88 วราพงษ์ ภิระบรรณ์ 3
89 วิโรจน์ โหราศาสตร์ 3
90 มัลลิกา แสงเพชร 3
91 สราวุฒิ ปานทน 3
92 วไลลักษณ์ แพทย์วิบูลย์ 3
93 จิดาภา สุภาผล 3
94 เกษมศักดิ์ ผลากร 3
95 สากล มีสุข 3
96 กัลยา เกาะกากลาง 3
97 นาตยา ดาอาไพ 2
98 นิยม ไข฽มุกข์ 2
99 ชานาญ กสิบาล 2
100 เสงี่ยม แจ฽มจารูญ 2
101 สุพัฒนกิจ โพธิ์สว฽าง 2
102 ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์ 2
103 วรรณภา อุปถัมภ์ 2
104 วันเพ็ญ พฤกษ์วิวัฒน์ 2
105 บรรเจิด พูลศิลป์ 2
106 รัตนพร ทิพปันนา 2
107 นฤพงศ์ ยิ่งวุฒิวรกุล 2
108 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
109 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
110 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
111 เกศรา แก่นจันทร์ 1
112 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
113 เสงี่ยม แจ่มจำรูญ 1
114 วิภาดา แสงสร้อย 1
115 นิยม ไข่มุกข์ 1
116 ชำนาญ กสิบาล 1
117 สงัด ดวงแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 543 12