ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุภาภรณ์ ชีวธนรักษ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กอบกุล เหล่าเท้ง 33
2 วัฒนา เจียมตน 30
3 สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์ 23
4 อภิรดี หงส์ทอง 21
5 Morakot Tanticharoen 19
6 มรกต ตันติเจริญ 19
7 Kobkul Laoteng 15
8 พุฒณิชา พึ่งเจริญ 12
9 ภาวิณี รักเรืองเดช 11
10 อนุวัฒน์ เตชะฤทธิ์ 10
11 Apiradee Hongsthong 9
12 รวิสรา รื่นไวย์ 8
13 พีรดา พรหมมีเนตร 8
14 ภาวิณี เกิดฤทธิ์ 7
15 ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล 7
16 เตวิช วรปรีดา 7
17 อัศวิน มีชัย 7
18 มธุรา สิริจันทรัตน์ 6
19 Matura Sirijuntarut 6
20 Supaporn Cheevadhanarak 5
21 ชิเน ธำมรงค์ธรรม 5
22 วารุณี แก้วงาม 5
23 ณมล วรปรีดา 5
24 จันทิรา ปัญญา 4
25 Pavinee Kurdrid 4
26 Sanjukta Subudhi 4
27 สุกัญญา จีนเหนาะ 4
28 Rawisara Ruenwai 3
29 ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ 3
30 วัฒนา เชฐกุล 3
31 กัลยาณี ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ 3
32 Alongkorn Amnuaykanjanasin 2
33 อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน 2
34 อินทวัฒน์ หนูแก้ว 2
35 วิภาวรรณ เสียงดัง 2
36 ศักรินทร์ ภูมิรัตน 2
37 Chinae Thammarongtham 2
38 Sansanalak Rachdawong 2
39 Wattana Jeamton 2
40 สุรณัฐ พงษ์หาญพจน์ 2
41 Bruno Maresca 2
42 Asawin Meechai 2
43 S. Na-Ranong 2
44 เกรียงไกร ปอแก้ว 2
45 Kriengkrai Porkaew 2
46 Intawat Nookaew 2
47 ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์ 2
48 Peerada Prommeenate 2
49 สมพิศ จิตต์ซื่อ 2
50 จิตติศักดิ์ เสนาจักร์ 2
51 Yuwapin Dandusitapunth 2
52 Pavinee Kurdrit 2
53 พรทิพย์ ผึ้งม่วง 1
54 Amporn Rungrod 1
55 อรวี ดีรัศมี 1
56 จีรนันท์ กล่อมนรา 1
57 Anuwat Tachaleat 1
58 อภิลักษณ์ มุสิกอินทร์ 1
59 Somchai Pongpattanakitshote 1
60 ณัฐพล พรพุทธวงศ์ 1
61 ทิพวรรณ มาไพศาลทรัพย์ 1
62 ชานนท์ สัตยารมณ์ 1
63 รัฐณา ธนะสมบูรณ์ 1
64 Juntira Punya 1
65 สมชาย พงศ์พัฒนกิจโชติ 1
66 Porntip Paungmoung 1
67 Jens Nielsen 1
68 Nattapong Sengpanich 1
69 Sukanya Jeennor 1
70 ณัฐพงษ์ เส็งพานิช 1
71 Sudarat Dulsawat 1
72 ฐิติพร อุทานวรพจน์ 1
73 Preerada Prommeenate 1
74 Supapon Cheevadhanark 1
75 Milan Certik 1
76 เกวลี จันทร์พันธุ์ 1
77 นิภาวรรณ อดิศรวรวุฒิ 1
78 ชลรัชต์ บุญลาภประดับ 1
79 Michael C. Jewett 1
80 Pattsarun Cheawchanlertfa 1
81 อัมพร หรั่งรอด 1
82 บุษยา บุนนาค 1
83 Sutada Mungpakdee 1
84 Sukunya Jeennor 1
85 สุธาดา มุ่งภักดี 1
86 Wimada Thammasorn 1
87 กรกช เอียดจงดี 1
88 Korakot Eadjongdee 1
89 Sompit Jitsue 1
90 ศรีธนา ธรรมาธร 1
91 กานดา เลิศลดาลักษณ 1
92 Kanda Lertladaluck 1
93 P. Kittakoop 1
94 Boosya Bunnag 1
95 Sritana Thammathorn 1
96 Rayakorn Yutthanasirikul 1
97 Jittisak Senachak 1
98 วศิมน เรืองเล็ก 1
99 Supapon Passorn 1
100 Gunter Saunders 1
101 Vasimon Ruanglek 1
102 J. Nielsen 1
103 วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ 1
104 Kanchana Rueksomtawin 1
105 สุภาพร ภัสสร 1
106 Phuttawadee Phuengcharoen 1
107 รยากร ยุทธนาสิริกุล 1
108 Prasat Kittakoop 1
109 ประสาท กิตตะคุปต์ 1
110 กาญจนา ฤกษ์สมถวิล 1
111 ชลรัตน์ บุญลาภประดับ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 5
3 2554 9
4 2553 9
5 2552 9
6 2551 10
7 2550 7
8 2549 5
9 2548 4
10 2547 1
11 2546 2
12 2545 2
13 2542 1
14 2541 1
15 543 60
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การคัดเลือกสายพันธุ์ Mutants ของสาหร่ายสไปรูลิน่าสายพันธุ์ C1 ที่มีความไว และทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษากลไกการสังเคราะห์ไตรเอซิลกลีเซอรอล ในรา Mucor circinelloides ด้วยวิธี gene perturbation
3 การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการผลิตสารชีวโมเลกุลจากจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม ในโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุ
4 การทำ genome mining เพื่อค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสิ่งมีชีวิตที่สังเคราะห์แสงได้
5 การพัฒนาระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอในสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อผลิตโปรตีนทางอุตสาหกรรมชีวภาพ (ระยะที่ 1)
6 การศึกษาความหลากหลายของโพลีคีไทด์และนอนไรโบโซมอลเปปไทด์ใน Xylaria เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นสารตั้งต้น ในการผลิตวัสดุชีวภาพโดยวิธีชีวสารสนเทศ (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2554
7 การศึกษาการแสดงออกของยีนที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิใน Spirulina platensis C1 ด้วยเทคนิค DNA Micorarray
8 การศึกษาการแสดงออกของยีนสร้างเอนไซม์ restriction-modification ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการส่งถ่ายดีเอ็นเอใน Spirulina platensis C1
9 การพัฒนาระบบการประเมินและตรวจติดตามความเสี่ยงทางชีวภาพในการผลิตโปรตีนจากจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม Pichia pastoris ในถังหมักขนาด 50 ลิตร
10 การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการวิเคราะห์สไปรูลิน่าจีโนม
11 การแยกบริสุทธิ์และวิเคราะห์หาโครงสร้างทางเคมีของสารออกฤทธิ์ชีวภาพที่เกิดจากการทำงานของยีน pksmt ในรา Aspergillus oryzae
12 การพัฒนากระบวนการเพื่อปรับปรุงการผลิตสารโพลีคีไทด์ที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านมะเร็งช่องปากในรา Aspergillus oryzae MTG4 ดัดแปลงพันธุ์ (ระยะที่ 2)
13 การศึกษาระบบการควบคุมการสังเคราะห์ลิปิดในจุลินทรีย์ เพื่อประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง
14 Mechanisms controlling lipid accumulation and polyunsaturated fatty acid synthesis in oleaginous fungi.
15 การแยกบริสุทธิ์และวิเคราะห์หาโครงสร้างทางเคมีของสารออกฤทธิ์ชีวภาพที่เกิดจากการทำงานของยีน pksmt ในรา aspergillus oryzae :
ปี พ.ศ. 2553
16 การพัฒนากระบวนการเพื่อปรับปรุงการผลิตสารโพลีคีไทด์ที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านมะเร็งช่องปากในรา Aspergillus oryzae MTG4 ดัดแปลงพันธุ์ (ระยะที่ 1)
17 Up-regulated expression of desaturase genes of Mucor rouxii in response to low temperature associates with pre-existing cellular fatty acid constituents
18 Phycocyanin promoter of Spirulina platensis controlling heterologous expression in cyanobacteria
19 Oxygen-induced expression of delta6-, delta9- and delta12-desaturase genes modulates fatty acid composition in Mucor rouxii
20 Identification of a heat shock-responsive cis-acting DNA sequence and its transcriptional regulator: their role in Spirulina-desD gene expression in response to heat stress
21 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอของ spirulina platensis C1 ด้วยการใช้ยีน methylase และการยับยั้งการทำงานของ restriction enzyme
22 การวิเคราะห์หน้าที่ของยีน polyketide synthase ที่คาดว่าจะสามารถผลิตสารลดระดับคอเลสเตอรอลโดยการแสดงออกใน heterologous host
23 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลจีโนมของสไปรูลิน่าเพื่อการศึกษากระบวนการถ่ายทอดยีนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสายพันธุ์และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
24 การพัฒนากระบวนการเพื่อปรับปรุงการผลิตสารโพลีคีไทด์ที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านมะเร็งช่องปากในรา Aspergillus oryzae MTG4 ดัดแปลงพันธุ์
ปี พ.ศ. 2552
25 การตรวจหาและวิเคราะห์ระบบเอนไซม์ restriction-modification ในจีโนมของ Spirulina platensis C1
26 การวิเคราะห์หน้าที่ของยีน polyketide synthase ที่คาดว่าจะสามารถผลิตสารลดระดับคอเลสเตอรอลโดยการแสดงออกใน Heterologous host
27 การพัฒนายีนคัดเลือกเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสไปรูลินาให้มีความเสถียร
28 Discovery of insect-specific polyketide synthases, potential PKS-NRPS hybrids, and novel PKS clades in tropical fungi
29 Overexpression of Acetyl-CoA carboxylase gene of Mucor rouxii enhanced fatty acid content in Hansenula polymorpha
30 Probability-based scoring function as a software tool used in the genome-based identification of proteins from Spirulina platensis
31 Subcellular proteomic characterization of the high-temperature stress response of the cyanobacterium Spirulina platensis
32 การตรวจหาและวิเคราะห์ระบบเอนไซม์ restriction-modification ในจีโนม Spirulina platensis C1
33 การพัฒนายีนคัดเลือกเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสไปรูลินาให้มีความเสถียร
ปี พ.ศ. 2551
34 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อใช้สำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอนด้านชีววิทยาระบบและชีวสารสนเทศ
35 การศึกษาสรีรวิทยาและอณูพันธุศาสตร์ของการสังเคราะห์กรดไขมันจำเป็นของรา Mucor Rouxii ต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในการเพาะเลี้ยง
36 The genome-scale metabolic model iIN800 of Saccharomyces cerevisiae and its validation: a scaffold to query lipid metabolism
37 Truncation mutants highlight a critical role for the N- and C-termini of the Spirulina ?6 desaturase in determining regioselectivity
38 Proteome analysis at the subcellular level of the cyanobacterium Spirulina platensis in response to low-temperature stress conditions
39 Ethanol-induced changes in expression profiles of cell growth, fatty acid and desaturase genes of Mucor rouxii
40 Evaluation of inoculum performance for enhancing gamma-linolenic acid production from Mucor rouxii
41 A combined stress response analysis of Spirulina platensis in terms of global differentially expressed proteins, and mRNA levels and stability of fatty acid biosynthesis genes
42 Isolation and functional characterization of Spirulina D6D gene promoter: Role of a putative GntR transcription factor in transcriptional regulation of D6D gene expression
43 การพัฒนาระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอสำหรับ Spirulina platensis C1 ด้วยการกลายพันธุ์ และการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมต่อการส่งถ่ายดีเอ็นเอ
ปี พ.ศ. 2550
44 การศึกษาคุณสมบัติของ intein ของยีน DnaX ของ Spirulina platensis C1 เพื่อใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์โปรตีน
45 การสร้างโมเดลเครือข่ายการควบคุมการสังเคราะห์กรดไขมันจำเป็นชนิดกรดแกมม่าลิโนเลนิคของรา Mucor rouxii
46 Identification of Flux Regulation Coefficients From Elementary Flux Modes: A Systems Biology Tool for Analysis of Metabolic Networks
47 Effect of two intermediate electron donors, NADPH and FADH2, on Spirulina ?6-desaturase co-expressed with two different immediate electron donors, cytochrome b5 and ferredoxin, in Escherichia coli
48 Revealing differentially expressed proteins in two morphological forms of Spirulina platensis by proteomic analysis
49 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวสารสนเทศในการสร้างแบบจำลองเชิงคุณภาพของ Arabidopsis เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของแป้ง
50 การพัฒนาระบบการส่งถ่ายดีเอ็นเอของ Spirulina platensis C1 ด้วยการป้องกัน restriction enzyme ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการส่งถ่ายดีเอ็นเอ
ปี พ.ศ. 2549
51 การหาลำดับเบสของจีโนมในสไปรูลิน่า (spirulina)
52 Comparative fatty acid profiling of Mucor rouxii under different stress conditons
53 Targeted mutagenesis of a fatty acid delta6-desaturase from Mucor rouxii: Role of amino acid residues adjacent to histidine-rich motif II.
54 Revealing the complementation of ferredoxin by cytochrome b5 in the Spirulina-?6-desaturation reaction by N-terminal fusion and co-expression of the fungal-cytochrome b5 domain and Spirulina-?6-acyl-lipid desaturase
55 ผลของแสงต่อการสร้างและพัฒนาการของสปอร์และความสัมพันธ์กับการสร้างกรดแกมม่าลิโนเลนิคในสปอร์ของ Mucor rouxii
ปี พ.ศ. 2548
56 Diversity of type I polyketide synthase genes in the wood-decay fungus Xylaria sp. BCC 1067
57 Promoter analysis of Mucor rouxii delta 9-desaturase: Its implication for transcriptional regulation in Saccharomyces cerevisiae
58 Genetic modification of essential fatty acids biosynthesis in Hansenula polymorpha
59 Subsrate specificity and preference of delta6 –deaturase of Mucor rouxii.
ปี พ.ศ. 2547
60 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสังเคราะห์กรดไขมันจำเป็นและการเปลี่ยนรูปร่างของรา Mucor rouxii
ปี พ.ศ. 2546
61 การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ของกระบวนการสังเคราะห์ cytochalasin จากรา Xylaria sp. BCC1067
62 การศึกษาการควบคุมการแสดงออกของยีน Delta 9 desaturase ของ Mucor rouxii ATCC24905
ปี พ.ศ. 2545
63 การหาชุมทางหลักในวิถีการสังเคราะห์ไขมันในรา Mucor rouxii ATCC24905
64 การโคลนและการศึกษาคุณสมบัติของยีนควบคุมการสร้าง Phycocyanin Alpha-subunit phycocyanobilin lyase ของ Spirulina platensis C1
ปี พ.ศ. 2542
65 การโคลน การแสดงออก และการหาลำดับยีนของยีนไฟโคไซยานิน และอัลโลไฟโคไซยานิน Spirulina platensis C1
ปี พ.ศ. 2541
66 การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ของการสร้างกรดแกมม่าลีโนเลนิกใน Mucor rouxii 24905: 1. การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของยีนที่เกี่ยวข้องในการสร้างกรดแกมม่าลิโนเลนิก (delta 9 และ delta 12 desaturase)