ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาพร อิสริโยดม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปทุมพร ฉิมเอนก 4
2 ลดาวัลย์ พวงจิตร 4
3 บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 4
4 เจษฎา วงศ์พรหม 3
5 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 2
6 สุดสาย ตรีวานิช 2
7 นิรัตน์ ทองรัตนานันท์ 2
8 ศิริพันธ์ โมราถบ 2
9 วราภรณ์ ทองชัช 2
10 ศิริพร ตงศิริ 2
11 รัตนา โชติสังกาศ 2
12 ทิพยรัตน์ ดนตรี 2
13 จำรัส โรจนสโรช 2
14 มะลิวัลย์ ธนะสมบัติ 2
15 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 2
16 ศรัญญา พัวพลเทพ 2
17 อำนาจ พัวพลเทพ 2
18 กานต์ สุขสุแพทย์ 2
19 ปราโมทย์ ศิริโรจน์ 2
20 ยุพา ปานแก้ว (มงคลสุข) 2
21 ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ 2
22 นิตย์ศรี แสงเดือน 2
23 กระจ่าง วิสุทธารมณ์ 2
24 ชลิดา เล็กสมบูรณ์ 1
25 สมศิริ แสงโชติ 1
26 ผศ.ดร.จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 1
27 สุนทรานี ทองใหญ่ 1
28 เอ็จ สโรบล 1
29 นุษรา สินบัวทอง 1
30 วรการ ชิตานนท์ 1
31 นางศิริพันธ์ โมราถบ 1
32 แวววรี บุญเทียม 1
33 สมนึก วงศ์ทอง 1
34 ศศิธร วุฒิวณิชย์ 1
35 ณรงค์ สิงห์บุระอุดม 1
36 กาญจนา อิ่มศิลป์ 1
37 ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช 1
38 Sugita-Yoshiko Konishi 1
39 Kumagai Susumu 1
40 นฤมล กลางแก้ว 1
41 วรรณา มาลาพันธุ์ 1
42 วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ 1
43 นางจำรัส โรจนสโรช 1
44 นายสัตวแพทย์ วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร 1
45 ธนิต แสงเทียนชัย 1
46 Ishizuka M 1
47 นางวราภรณ์ ทองชัช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 3
3 2552 3
4 2551 1
5 2550 2
6 2548 1
7 2544 1
8 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาจลนศาสตร์สารพิษและเมทาบอไลต์ของฟูซารินอนเอ็กซ์ในลูกสุกร
ปี พ.ศ. 2553
2 Metabolic conversion of aflatoxin B2 to B1: in vitro and in vivo experiments
3 การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่ดำภูพาน
4 การเสริมสารสกัดหยาบจากใบฝรั่งในอาหารไก่ไข่ต่อคุณลักษณะทางการ ให้ผลผลิตไข่ คุณภาพไข่ ระดับคอเลสเตอรอลในไข่แดงและพลาสมาและความเครียดจากภาวะออกซิเดชั่น
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาการผลิตโปรไบโอติกส์เพื่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อ
6 การเสริมข้าวแดงจากเชื้อราโมแนสคัส (Monascus sp.) สายพันธุ์ที่เสริมสีไข่แดงและให้สารลดคอเลสเตอรอล ต่อคุณลักษณะทางการให้ไข่และคุณภาพไข่ในไก่ไข่
7 การเสริมสารสกัดหยาบจากใบฝรั่งในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตไข่ คุณภาพไข่ ระดับคอเลสเตอรอลในไข่แดงและซีรัม และความ เครียดจากภาวะออกซิเดชั่น
ปี พ.ศ. 2551
8 การศึกษาโครงการระบบตลาดข้อตกลงสินค้าสัตว์ปีกในประเทศไทย กรณีศึกษา : ไก่เนื้อ-ไก่ไข่
ปี พ.ศ. 2550
9 การพัฒนาการผลิตโปรไบโอติกส์เพื่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อ
10 ผลของการเสริมโปรไบโอติกส์ต่อคุณลักษณะทางการเจริฐเติบโตลักษณะซากจำนวนจุลินทรีย์ในลำไส้และภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโรคนิวคาสเซิลในไก่กระทง
ปี พ.ศ. 2548
11 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปใบปอสาเพื่อเป็นอาหารไก่
ปี พ.ศ. 2544
12 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากใบสาแห้งทดแทนใบกระถินแห้งเพื่อเป็นอาหารสัตว์