ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาพร สุขโต
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พินิจ กัลยาศิลปิน 7
2 วัลลีย์ อมรพล 7
3 สุภาวดี สมภาค 6
4 บุญญาภา ศรีหาตา 6
5 ประนอม ใจอ้าย 6
6 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
7 ดาวรุ่ง คงเทียน 5
8 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 4
9 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 4
10 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 4
11 อนุชา เหลาเคน 4
12 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
13 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
14 รุ่งรวี บุญทั่ง 4
15 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 4
16 เสาวรี บำรุง 4
17 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 4
18 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 4
19 จงรักษ์ จารุเนตร 4
20 วาสนา วันดี 4
21 สุทธินี เจริญคิด 3
22 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
23 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
24 ศักดา พุทธพาธ 3
25 สุมาลี ศรีแก้ว 3
26 สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ 3
27 พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย 3
28 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
29 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
30 อรวินทินี ชูศรี 3
31 เมธาพร พุฒขำว 3
32 ศรีสุดา โท้ทอง 3
33 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
34 สุระพงษ์ รัตนโกศล 3
35 แสงมณี ชิงดวง 3
36 สุมนำ งามผ่องใส 3
37 นาตยา ดำอำไพ 3
38 กุลชาติ นำคจันทึก 3
39 จรัญ ดิษฐไชยวงศ์ 3
40 จำนง ชัญถาวร 3
41 โอภำษ บุญเส็ง 3
42 มาลัยพร เชื้อบัณฑิต 3
43 ศุภลักษณ์ ทองทิพย์ 3
44 ปัญจพล สิริสุวรรณมา 3
45 อภิรดี กอบไพบูลย์ 3
46 พรรณผกา รัตนโกศล 3
47 สมบัติ บวรพรเมธีกุล 3
48 นาทระพี วังศรี 3
49 ชญานุช ตรีพันธ์ 3
50 มัลลิกา รักษ์ธรรม 3
51 ศิริวรรณ ศรีมงคล 3
52 ปิยะมาศ โสมภีร์ 3
53 จันทนา โชคพาชื่น 3
54 เกษมศักดิ์ ผลากร 3
55 เหรียญทอง พานสายตา 3
56 จิดาภา สุภาผล 3
57 สมฤทัย ตันเจริญ 3
58 สากล มีสุข 3
59 มณทิรา ภูติวรนาถ 3
60 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
61 สมพร เหรียญรุ่งเรือง 3
62 สมควร คล้องช้าง 3
63 มัลลิกา แสงเพชร 3
64 นิลุบล ทวีกุล 3
65 จารุวรรณ บางแวก 3
66 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
67 สุชาติ คำอ่อน 3
68 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
69 ปรีชา แสงโสดา 3
70 กิติพร เจริญสุข 3
71 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
72 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
73 สาคร โรจนัย 3
74 สันติ พรหมคำ 3
75 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
76 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
77 โอภาษ บุญเส็ง 3
78 สมบัติ บวรเมธีกุล 3
79 ศุภลักษณ์ อริยภูชัย 3
80 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
81 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
82 ฉลอง เกิดศรี 3
83 อิสระ พุทธสิมมา 3
84 วินัย ศรวัต 3
85 อานนท์ มลิพันธ์ 3
86 แฉล้ม มาศวรรณา 3
87 มณี หาชานนท์ 3
88 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
89 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
90 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
91 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
92 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
93 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
94 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
95 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
96 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
97 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
98 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
99 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
100 ประพิศ วองเทียม 3
101 ปรีชา กาเพ็ชร 3
102 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
103 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
104 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
105 สมพงษ์ ทองช่วย 3
106 เอมอร เพชรทอง 3
107 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
108 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
109 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
110 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
111 อุบล หินเธาว์ 2
112 นิยม ไข฽มุกข์ 2
113 เสงี่ยม แจ฽มจารูญ 2
114 สุพัฒนกิจ โพธิ์สว฽าง 2
115 ชานาญ กสิบาล 2
116 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
117 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
118 ธรรมรัตน์ ทองมี 2
119 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
120 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
121 วารีย์ ทองมี 2
122 สุมาลี โพธิ์ทอง 2
123 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 2
124 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 2
125 ปิยะรัตน์ จังพล 2
126 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
127 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
128 นาฏญา โสภา 1
129 ประชา ถ้าทอง 1
130 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
131 ไพริน ผลตระกูล 1
132 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
133 ประชา ถ้ำทอง 1
134 พิกุล ซุนพุ่ม 1
135 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
136 มัทนา วานิชย์ 1
137 ชำนาญ กสิบาล 1
138 สมชาย บุญประดับ 1
139 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
140 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
141 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
142 เกศรา แก่นจันทร์ 1
143 สงัด ดวงแก้ว 1
144 วิภาดา แสงสร้อย 1
145 นิยม ไข่มุกข์ 1
146 เสงี่ยม แจ่มจำรูญ 1
147 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
148 เบญจมาศ คำสืบ 1
149 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 1
150 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
151 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
152 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
153 อนันต์ ทองภู 1
154 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
155 มาลัย กล่อมแก้ว 1
156 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
157 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
158 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
159 วสันต์ วรรณจักร์ 1
160 วุฒิพล จันสระคู 1
161 มนตรี ปานตู 1
162 วรกานต์ ยอดชมภู 1
163 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
164 สมบูรณ์ วันดี 1
165 จิราภา เมืองคล้าย 1
166 พัชรินทร์ นามวง์ 1
167 วิทูร อมรพล 1
168 เมธาพร พุฒขาว 1
169 วนิดา โนบรรเทา 1
170 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2559 2
3 2558 2
4 1086 1
5 543 5