ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาพร สุขโต
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พินิจ กัลยาศิลปิน 7
2 วัลลีย์ อมรพล 7
3 สุภาวดี สมภาค 6
4 บุญญาภา ศรีหาตา 6
5 ประนอม ใจอ้าย 6
6 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
7 ดาวรุ่ง คงเทียน 5
8 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 4
9 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 4
10 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 4
11 อนุชา เหลาเคน 4
12 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
13 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
14 รุ่งรวี บุญทั่ง 4
15 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 4
16 เสาวรี บำรุง 4
17 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 4
18 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 4
19 จงรักษ์ จารุเนตร 4
20 วาสนา วันดี 4
21 กุลชาติ นำคจันทึก 3
22 จรัญ ดิษฐไชยวงศ์ 3
23 นาตยา ดำอำไพ 3
24 โอภำษ บุญเส็ง 3
25 จำนง ชัญถาวร 3
26 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
27 สุมนำ งามผ่องใส 3
28 สุมาลี ศรีแก้ว 3
29 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
30 พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย 3
31 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
32 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
33 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
34 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
35 ศักดา พุทธพาธ 3
36 สาคร โรจนัย 3
37 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
38 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
39 สุระพงษ์ รัตนโกศล 3
40 เมธาพร พุฒขำว 3
41 ศรีสุดา โท้ทอง 3
42 เหรียญทอง พานสายตา 3
43 มาลัยพร เชื้อบัณฑิต 3
44 สมพร เหรียญรุ่งเรือง 3
45 สมควร คล้องช้าง 3
46 มณทิรา ภูติวรนาถ 3
47 จันทนา โชคพาชื่น 3
48 ปิยะมาศ โสมภีร์ 3
49 ปัญจพล สิริสุวรรณมา 3
50 อภิรดี กอบไพบูลย์ 3
51 พรรณผกา รัตนโกศล 3
52 สากล มีสุข 3
53 เกษมศักดิ์ ผลากร 3
54 นิลุบล ทวีกุล 3
55 สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ 3
56 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
57 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
58 แสงมณี ชิงดวง 3
59 มัลลิกา แสงเพชร 3
60 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
61 จิดาภา สุภาผล 3
62 สมฤทัย ตันเจริญ 3
63 อรวินทินี ชูศรี 3
64 สุทธินี เจริญคิด 3
65 ฉลอง เกิดศรี 3
66 อิสระ พุทธสิมมา 3
67 วินัย ศรวัต 3
68 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
69 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
70 สันติ พรหมคำ 3
71 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
72 สุชาติ คำอ่อน 3
73 มณี หาชานนท์ 3
74 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
75 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
76 ศิริวรรณ ศรีมงคล 3
77 นาทระพี วังศรี 3
78 สมบัติ บวรพรเมธีกุล 3
79 ศุภลักษณ์ ทองทิพย์ 3
80 มัลลิกา รักษ์ธรรม 3
81 ชญานุช ตรีพันธ์ 3
82 โอภาษ บุญเส็ง 3
83 สมบัติ บวรเมธีกุล 3
84 ศุภลักษณ์ อริยภูชัย 3
85 จารุวรรณ บางแวก 3
86 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
87 เอมอร เพชรทอง 3
88 ปรีชา แสงโสดา 3
89 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
90 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
91 ปรีชา กาเพ็ชร 3
92 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
93 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
94 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
95 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
96 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
97 สมพงษ์ ทองช่วย 3
98 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
99 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
100 แฉล้ม มาศวรรณา 3
101 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
102 อานนท์ มลิพันธ์ 3
103 กิติพร เจริญสุข 3
104 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
105 ประพิศ วองเทียม 3
106 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
107 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
108 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
109 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
110 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
111 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
112 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
113 นิยม ไข฽มุกข์ 2
114 ชานาญ กสิบาล 2
115 อุบล หินเธาว์ 2
116 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
117 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
118 เสงี่ยม แจ฽มจารูญ 2
119 สุพัฒนกิจ โพธิ์สว฽าง 2
120 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 2
121 ธรรมรัตน์ ทองมี 2
122 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
123 สุมาลี โพธิ์ทอง 2
124 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 2
125 วารีย์ ทองมี 2
126 ปิยะรัตน์ จังพล 2
127 พิกุล ซุนพุ่ม 1
128 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
129 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
130 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
131 มัทนา วานิชย์ 1
132 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
133 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
134 สมบูรณ์ วันดี 1
135 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
136 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
137 เบญจมาศ คำสืบ 1
138 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
139 มาลัย กล่อมแก้ว 1
140 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
141 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
142 นิยม ไข่มุกข์ 1
143 วิภาดา แสงสร้อย 1
144 ไพริน ผลตระกูล 1
145 ประชา ถ้าทอง 1
146 ประชา ถ้ำทอง 1
147 วรกานต์ ยอดชมภู 1
148 นาฏญา โสภา 1
149 วนิดา โนบรรเทา 1
150 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
151 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
152 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
153 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
154 สมชาย บุญประดับ 1
155 เกศรา แก่นจันทร์ 1
156 เสงี่ยม แจ่มจำรูญ 1
157 ชำนาญ กสิบาล 1
158 สงัด ดวงแก้ว 1
159 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
160 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
161 เมธาพร พุฒขาว 1
162 พัชรินทร์ นามวง์ 1
163 จิราภา เมืองคล้าย 1
164 มนตรี ปานตู 1
165 วิทูร อมรพล 1
166 วุฒิพล จันสระคู 1
167 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
168 อนันต์ ทองภู 1
169 วสันต์ วรรณจักร์ 1
170 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2559 2
3 2558 2
4 1086 1
5 543 5