ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาพร สุขโต
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พินิจ กัลยาศิลปิน 7
2 วัลลีย์ อมรพล 7
3 สุภาวดี สมภาค 6
4 บุญญาภา ศรีหาตา 6
5 ประนอม ใจอ้าย 6
6 ดาวรุ่ง คงเทียน 5
7 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
8 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 4
9 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 4
10 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 4
11 จงรักษ์ จารุเนตร 4
12 วาสนา วันดี 4
13 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
14 เสาวรี บำรุง 4
15 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 4
16 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
17 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 4
18 รุ่งรวี บุญทั่ง 4
19 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 4
20 อนุชา เหลาเคน 4
21 นาทระพี วังศรี 3
22 สมบัติ บวรพรเมธีกุล 3
23 ปัญจพล สิริสุวรรณมา 3
24 ศิริวรรณ ศรีมงคล 3
25 ศุภลักษณ์ ทองทิพย์ 3
26 สมบัติ บวรเมธีกุล 3
27 อภิรดี กอบไพบูลย์ 3
28 ศุภลักษณ์ อริยภูชัย 3
29 ชญานุช ตรีพันธ์ 3
30 มัลลิกา รักษ์ธรรม 3
31 เหรียญทอง พานสายตา 3
32 มณทิรา ภูติวรนาถ 3
33 สากล มีสุข 3
34 เกษมศักดิ์ ผลากร 3
35 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
36 สมควร คล้องช้าง 3
37 สมพร เหรียญรุ่งเรือง 3
38 ปิยะมาศ โสมภีร์ 3
39 จันทนา โชคพาชื่น 3
40 มาลัยพร เชื้อบัณฑิต 3
41 พรรณผกา รัตนโกศล 3
42 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
43 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
44 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
45 แฉล้ม มาศวรรณา 3
46 กิติพร เจริญสุข 3
47 อานนท์ มลิพันธ์ 3
48 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
49 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
50 ประพิศ วองเทียม 3
51 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
52 ปรีชา แสงโสดา 3
53 จารุวรรณ บางแวก 3
54 ฉลอง เกิดศรี 3
55 อิสระ พุทธสิมมา 3
56 วินัย ศรวัต 3
57 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
58 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
59 สันติ พรหมคำ 3
60 จิดาภา สุภาผล 3
61 สุชาติ คำอ่อน 3
62 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
63 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
64 โอภาษ บุญเส็ง 3
65 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
66 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
67 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
68 มณี หาชานนท์ 3
69 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
70 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
71 เมธาพร พุฒขำว 3
72 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
73 สมฤทัย ตันเจริญ 3
74 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
75 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
76 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
77 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
78 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
79 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
80 สมพงษ์ ทองช่วย 3
81 เอมอร เพชรทอง 3
82 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
83 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
84 ปรีชา กาเพ็ชร 3
85 สุระพงษ์ รัตนโกศล 3
86 สาคร โรจนัย 3
87 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
88 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
89 ศักดา พุทธพาธ 3
90 สุทธินี เจริญคิด 3
91 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
92 สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ 3
93 มัลลิกา แสงเพชร 3
94 แสงมณี ชิงดวง 3
95 นิลุบล ทวีกุล 3
96 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
97 อรวินทินี ชูศรี 3
98 จำนง ชัญถาวร 3
99 นาตยา ดำอำไพ 3
100 สุมนำ งามผ่องใส 3
101 สุมาลี ศรีแก้ว 3
102 จรัญ ดิษฐไชยวงศ์ 3
103 ศรีสุดา โท้ทอง 3
104 กุลชาติ นำคจันทึก 3
105 พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย 3
106 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
107 โอภำษ บุญเส็ง 3
108 นิยม ไข฽มุกข์ 2
109 ชานาญ กสิบาล 2
110 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
111 สุพัฒนกิจ โพธิ์สว฽าง 2
112 ธรรมรัตน์ ทองมี 2
113 วารีย์ ทองมี 2
114 สุมาลี โพธิ์ทอง 2
115 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
116 เสงี่ยม แจ฽มจารูญ 2
117 อุบล หินเธาว์ 2
118 ปิยะรัตน์ จังพล 2
119 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 2
120 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
121 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
122 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 2
123 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
124 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
125 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
126 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
127 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
128 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
129 วสันต์ วรรณจักร์ 1
130 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
131 อนันต์ ทองภู 1
132 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
133 วุฒิพล จันสระคู 1
134 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
135 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
136 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
137 จิราภา เมืองคล้าย 1
138 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
139 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
140 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
141 มาลัย กล่อมแก้ว 1
142 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 1
143 มนตรี ปานตู 1
144 เมธาพร พุฒขาว 1
145 วนิดา โนบรรเทา 1
146 พัชรินทร์ นามวง์ 1
147 สมชาย บุญประดับ 1
148 วิทูร อมรพล 1
149 นิยม ไข่มุกข์ 1
150 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
151 พิกุล ซุนพุ่ม 1
152 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
153 มัทนา วานิชย์ 1
154 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
155 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
156 วรกานต์ ยอดชมภู 1
157 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
158 สมบูรณ์ วันดี 1
159 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
160 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
161 วิภาดา แสงสร้อย 1
162 เสงี่ยม แจ่มจำรูญ 1
163 ชำนาญ กสิบาล 1
164 สงัด ดวงแก้ว 1
165 เบญจมาศ คำสืบ 1
166 ประชา ถ้ำทอง 1
167 นาฏญา โสภา 1
168 ไพริน ผลตระกูล 1
169 ประชา ถ้าทอง 1
170 เกศรา แก่นจันทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2559 2
3 2558 2
4 1086 1
5 543 5