ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาพร สุขโต
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พินิจ กัลยาศิลปิน 7
2 วัลลีย์ อมรพล 7
3 สุภาวดี สมภาค 6
4 บุญญาภา ศรีหาตา 6
5 ประนอม ใจอ้าย 6
6 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
7 ดาวรุ่ง คงเทียน 5
8 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 4
9 รุ่งรวี บุญทั่ง 4
10 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 4
11 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 4
12 อนุชา เหลาเคน 4
13 วาสนา วันดี 4
14 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
15 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 4
16 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
17 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 4
18 เสาวรี บำรุง 4
19 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 4
20 จงรักษ์ จารุเนตร 4
21 อิสระ พุทธสิมมา 3
22 วินัย ศรวัต 3
23 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
24 ฉลอง เกิดศรี 3
25 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
26 สุชาติ คำอ่อน 3
27 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
28 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
29 สันติ พรหมคำ 3
30 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
31 ปัญจพล สิริสุวรรณมา 3
32 นาทระพี วังศรี 3
33 สมบัติ บวรพรเมธีกุล 3
34 ศุภลักษณ์ ทองทิพย์ 3
35 จารุวรรณ บางแวก 3
36 ศิริวรรณ ศรีมงคล 3
37 มัลลิกา รักษ์ธรรม 3
38 สมบัติ บวรเมธีกุล 3
39 ศุภลักษณ์ อริยภูชัย 3
40 ชญานุช ตรีพันธ์ 3
41 โอภาษ บุญเส็ง 3
42 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
43 เอมอร เพชรทอง 3
44 สมพงษ์ ทองช่วย 3
45 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
46 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
47 ปรีชา กาเพ็ชร 3
48 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
49 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
50 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
51 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
52 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
53 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
54 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
55 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
56 แฉล้ม มาศวรรณา 3
57 กิติพร เจริญสุข 3
58 อานนท์ มลิพันธ์ 3
59 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
60 อภิรดี กอบไพบูลย์ 3
61 ประพิศ วองเทียม 3
62 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
63 ปรีชา แสงโสดา 3
64 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
65 จำนง ชัญถาวร 3
66 นาตยา ดำอำไพ 3
67 สุมนำ งามผ่องใส 3
68 ศรีสุดา โท้ทอง 3
69 จรัญ ดิษฐไชยวงศ์ 3
70 กุลชาติ นำคจันทึก 3
71 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
72 พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย 3
73 พรรณผกา รัตนโกศล 3
74 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
75 สุระพงษ์ รัตนโกศล 3
76 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
77 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
78 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
79 มณี หาชานนท์ 3
80 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
81 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
82 เมธาพร พุฒขำว 3
83 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
84 สาคร โรจนัย 3
85 สุมาลี ศรีแก้ว 3
86 โอภำษ บุญเส็ง 3
87 มณทิรา ภูติวรนาถ 3
88 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
89 เกษมศักดิ์ ผลากร 3
90 เหรียญทอง พานสายตา 3
91 สมควร คล้องช้าง 3
92 สมพร เหรียญรุ่งเรือง 3
93 ปิยะมาศ โสมภีร์ 3
94 จันทนา โชคพาชื่น 3
95 มาลัยพร เชื้อบัณฑิต 3
96 จิดาภา สุภาผล 3
97 สากล มีสุข 3
98 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
99 อรวินทินี ชูศรี 3
100 ศักดา พุทธพาธ 3
101 สมฤทัย ตันเจริญ 3
102 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
103 สุทธินี เจริญคิด 3
104 สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ 3
105 แสงมณี ชิงดวง 3
106 มัลลิกา แสงเพชร 3
107 นิลุบล ทวีกุล 3
108 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
109 เสงี่ยม แจ฽มจารูญ 2
110 สุพัฒนกิจ โพธิ์สว฽าง 2
111 ธรรมรัตน์ ทองมี 2
112 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 2
113 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 2
114 ปิยะรัตน์ จังพล 2
115 วารีย์ ทองมี 2
116 สุมาลี โพธิ์ทอง 2
117 นิยม ไข฽มุกข์ 2
118 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
119 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
120 ชานาญ กสิบาล 2
121 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
122 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
123 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
124 อุบล หินเธาว์ 2
125 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
126 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
127 วิทูร อมรพล 1
128 เมธาพร พุฒขาว 1
129 พัชรินทร์ นามวง์ 1
130 วุฒิพล จันสระคู 1
131 วนิดา โนบรรเทา 1
132 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
133 จิราภา เมืองคล้าย 1
134 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
135 อนันต์ ทองภู 1
136 วสันต์ วรรณจักร์ 1
137 สมบูรณ์ วันดี 1
138 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
139 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
140 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
141 มาลัย กล่อมแก้ว 1
142 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
143 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
144 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 1
145 วรกานต์ ยอดชมภู 1
146 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
147 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
148 มนตรี ปานตู 1
149 สมชาย บุญประดับ 1
150 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
151 นาฏญา โสภา 1
152 ไพริน ผลตระกูล 1
153 ประชา ถ้าทอง 1
154 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
155 มัทนา วานิชย์ 1
156 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
157 พิกุล ซุนพุ่ม 1
158 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
159 ประชา ถ้ำทอง 1
160 เบญจมาศ คำสืบ 1
161 เกศรา แก่นจันทร์ 1
162 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
163 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
164 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
165 สงัด ดวงแก้ว 1
166 ชำนาญ กสิบาล 1
167 วิภาดา แสงสร้อย 1
168 นิยม ไข่มุกข์ 1
169 เสงี่ยม แจ่มจำรูญ 1
170 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2559 2
3 2558 2
4 1086 1
5 543 5