ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาพร สุขโต
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พินิจ กัลยาศิลปิน 7
2 วัลลีย์ อมรพล 7
3 บุญญาภา ศรีหาตา 6
4 ประนอม ใจอ้าย 6
5 สุภาวดี สมภาค 6
6 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
7 ดาวรุ่ง คงเทียน 5
8 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 4
9 รุ่งรวี บุญทั่ง 4
10 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 4
11 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 4
12 อนุชา เหลาเคน 4
13 วาสนา วันดี 4
14 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
15 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 4
16 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
17 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 4
18 เสาวรี บำรุง 4
19 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 4
20 จงรักษ์ จารุเนตร 4
21 ปรีชา แสงโสดา 3
22 จารุวรรณ บางแวก 3
23 สุชาติ คำอ่อน 3
24 กิติพร เจริญสุข 3
25 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
26 อานนท์ มลิพันธ์ 3
27 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
28 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
29 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
30 แฉล้ม มาศวรรณา 3
31 สมบัติ บวรเมธีกุล 3
32 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
33 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
34 โอภาษ บุญเส็ง 3
35 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
36 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
37 วินัย ศรวัต 3
38 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
39 ฉลอง เกิดศรี 3
40 อิสระ พุทธสิมมา 3
41 สันติ พรหมคำ 3
42 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
43 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
44 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
45 มณี หาชานนท์ 3
46 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
47 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
48 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
49 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
50 สาคร โรจนัย 3
51 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
52 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
53 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
54 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
55 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
56 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
57 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
58 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
59 สมพงษ์ ทองช่วย 3
60 ศุภลักษณ์ อริยภูชัย 3
61 ปรีชา กาเพ็ชร 3
62 เอมอร เพชรทอง 3
63 ประพิศ วองเทียม 3
64 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
65 สุทธินี เจริญคิด 3
66 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
67 สุมาลี ศรีแก้ว 3
68 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
69 ศักดา พุทธพาธ 3
70 อรวินทินี ชูศรี 3
71 สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ 3
72 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
73 ชญานุช ตรีพันธ์ 3
74 พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย 3
75 โอภำษ บุญเส็ง 3
76 ศรีสุดา โท้ทอง 3
77 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
78 สุระพงษ์ รัตนโกศล 3
79 เมธาพร พุฒขำว 3
80 สุมนำ งามผ่องใส 3
81 นาตยา ดำอำไพ 3
82 กุลชาติ นำคจันทึก 3
83 จรัญ ดิษฐไชยวงศ์ 3
84 จำนง ชัญถาวร 3
85 นิลุบล ทวีกุล 3
86 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
87 ปัญจพล สิริสุวรรณมา 3
88 แสงมณี ชิงดวง 3
89 พรรณผกา รัตนโกศล 3
90 ปิยะมาศ โสมภีร์ 3
91 ศุภลักษณ์ ทองทิพย์ 3
92 สมบัติ บวรพรเมธีกุล 3
93 มัลลิกา รักษ์ธรรม 3
94 ศิริวรรณ ศรีมงคล 3
95 นาทระพี วังศรี 3
96 จันทนา โชคพาชื่น 3
97 อภิรดี กอบไพบูลย์ 3
98 เหรียญทอง พานสายตา 3
99 จิดาภา สุภาผล 3
100 สมฤทัย ตันเจริญ 3
101 มาลัยพร เชื้อบัณฑิต 3
102 เกษมศักดิ์ ผลากร 3
103 มัลลิกา แสงเพชร 3
104 สากล มีสุข 3
105 สมควร คล้องช้าง 3
106 สมพร เหรียญรุ่งเรือง 3
107 มณทิรา ภูติวรนาถ 3
108 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
109 เสงี่ยม แจ฽มจารูญ 2
110 สุพัฒนกิจ โพธิ์สว฽าง 2
111 ธรรมรัตน์ ทองมี 2
112 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 2
113 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 2
114 ปิยะรัตน์ จังพล 2
115 วารีย์ ทองมี 2
116 สุมาลี โพธิ์ทอง 2
117 นิยม ไข฽มุกข์ 2
118 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
119 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
120 ชานาญ กสิบาล 2
121 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
122 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
123 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
124 อุบล หินเธาว์ 2
125 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
126 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
127 พัชรินทร์ นามวง์ 1
128 จิราภา เมืองคล้าย 1
129 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 1
130 วนิดา โนบรรเทา 1
131 มนตรี ปานตู 1
132 วสันต์ วรรณจักร์ 1
133 วรกานต์ ยอดชมภู 1
134 วุฒิพล จันสระคู 1
135 วิทูร อมรพล 1
136 เมธาพร พุฒขาว 1
137 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
138 มัทนา วานิชย์ 1
139 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
140 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
141 นาฏญา โสภา 1
142 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
143 พิกุล ซุนพุ่ม 1
144 สมบูรณ์ วันดี 1
145 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
146 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
147 อนันต์ ทองภู 1
148 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
149 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
150 ประชา ถ้าทอง 1
151 ประชา ถ้ำทอง 1
152 เบญจมาศ คำสืบ 1
153 วิภาดา แสงสร้อย 1
154 ไพริน ผลตระกูล 1
155 มาลัย กล่อมแก้ว 1
156 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
157 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
158 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
159 นิยม ไข่มุกข์ 1
160 เสงี่ยม แจ่มจำรูญ 1
161 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
162 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
163 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
164 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
165 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
166 สมชาย บุญประดับ 1
167 ชำนาญ กสิบาล 1
168 สงัด ดวงแก้ว 1
169 เกศรา แก่นจันทร์ 1
170 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2559 2
3 2558 2
4 1086 1
5 543 5