ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 19
2 ชาติทนง โพธิ์ดง 12
3 วันวิสาข์ แฟงฟัก 11
4 ธีรศักดิ์ อุปการ 11
5 ธนิกานต์ หลิมเจริญ 11
6 พิชัย ใจกล้า 11
7 จิราภรณ์ นิคมทัศน์ 11
8 กิตติ เมืองตุ้ม 11
9 สิริวดี พรหมน้อย 11
10 เกศรา บางสารี 10
11 จุรีรัตน์ บุญวัน 8
12 สุนทร คำยอง 6
13 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 6
14 รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ 5
15 นิมิตร ศรีปรางค์ 4
16 เพ็ญศิริ นภีรงค์ 4
17 สุชาดา บัวพันธ์ 4
18 วช. 3
19 ธัชคณิน จงจิตวิมล 2
20 ธนากร วงษ์ศา 2
21 วัชรศักดิ์ มาเกิด 2
22 เฉลิม พุ่มไม้ 2
23 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 2
24 เสฐียร ดามาพงษ์ 2
25 สุรศักดิ์ นาคเอี่ยม 2
26 อนุพันธ์ กงบังเกิด 2
27 เพื่อนจิตต์ บุญจันทร์ 2
28 พันธิตรา กมล 2
29 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
30 ชาวไร่ กาญจโนมัย 2
31 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 2
32 ปราณี นางงาม 2
33 นิสาพร วัฒนศัพท์ 1
34 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1
35 สกอ. 1
36 กวินธร เสถียร 1
37 ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์ 1
38 ณัฐภพ ปัญญาวงค์ 1
39 เสวียน เปรมประสิทธิ์ และ เกศรา บางสารี - 1
40 Pampasit S., Sriprang N., Nabheerong P. and Promtep K. - 1
41 Pampasit S., Promtep K. and Nabheerong P - 1
42 จุรีรัตน์ บุญวัน เกศรา บางสารี และเสวียน เปรมประสิทธิ์ - 1
43 อุทัย หล้าพวง 1
44 Savent Pampasit - 1
45 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานประจำปีงบประมาณ 2553 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 4
2 2556 2
3 2555 5
4 2554 3
5 2553 2
6 2552 2
7 2551 2
8 2550 5
9 2549 1
10 2548 2
11 2547 3
12 2545 2
13 543 34
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การบำบัดน้ำทึ้งจากฟาร์มสุกรด้วยระบบบึงประดิษฐ์โดยใช้หญ้าแฟก
2 การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของนิคมสหกรณ์ฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
3 การศึกษาเพื่อพัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกทุเรียนในเขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
4 ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของนิคมสหกรณ์ฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2556
5 การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์
6 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาด้านการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยในอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2555
7 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน บริเวณ พื้นที่วนเกษตร ต. แม่พูล อ. ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
8 การบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมเพื่อการใช้ประโยชน์ ด้านการเกษตร
9 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน บริเวณพื้นที่วนเกษตร ต.แม่พูล อ.ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
10 การใช้ประโยชน์น้้าทิ้งจากฟาร์มสุกรเพื่อการปลูกพืช
11 การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนและศักยภาพในการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุชีวมวลผสมกับกากไขมันเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2554
12 ความหลากหลายทางชีวภาพ และโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
13 ELEMENT CONCENTRATIONS OF SOME FERN SPECIES AT PHU SOI DAO NATIONAL PARK, PHITSANULOK PROVINCE, THAILAND
14 การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน ผสมกับกากไขมัน
ปี พ.ศ. 2553
15 ลักษณะโครงสร้างสังคมพืชของไผ่ข้าวหลามในพื้นที่จังหวัดน่าน
16 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินในคลองพระเทพ จากการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ลำรางทุ่งกะโล่
ปี พ.ศ. 2552
17 ลักษณะโครงสร้าง สังคมพืชในระบบนิเวศป่าเต็งรัง บริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา จังหวัดพะเยา
18 การศึกษาความสามารถในการสะสมโลหะหนักของเฟิร์นขึ้นบนดินในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจังหวัดพิษณุโลกประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
19 The Diversity of Pteridophytes along a Natural Trial at Phu Soi Dao National Park.
20 การศึกษาทดลองบำบัดน้ำเสียในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยใช้น้ำสกัดชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2550
21 ความหลากหลายของพืชยืนต้นในระบบวนเกษตรหลังการเกิดอุทกภัย อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
22 ผลของการใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน
23 The Diversity of Pteridophytes along a Natural Trial at Phu Soi Dao National Park, Phitsanulok Province, Thailand
24 Heavy Metal Accumulation in Soil and Some Fern Species at Phu Soi Dao National Park, Phitsanulok Province, Thailand
25 การใช้มูลสุกร ผักตบชวา และเศษอาหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยหมัก
ปี พ.ศ. 2549
26 นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ไม้ใน ระบบวนเกษตรชุมชนบ้านผามูบ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2548
27 การปนเปื้อนของตะกั่วและ แคดเมียมในพืชผักที่ปลูกด้วยปุ๋ยหมักจากมูลฝอยชุมชน
28 ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในปลาในแหล่งน้ำบริเวณนิคม อุตสาหกรรมลำพูน
ปี พ.ศ. 2547
29 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
30 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีในน้ำทิ้งจากวัสดุเหลือใช้ ในธรรมชาติ ของกลุ่มย้อมผ้า ตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
31 การสะสมตะกั่วและแคดเมียมใน พืชผักที่ปลูกในดินที่ได้รับการผสมตะกั่วและแคดเมียม
ปี พ.ศ. 2545
32 การสะสมตะกั่วและแคดเมียมในพืชผัก
33 การสะสมตะกั่วและแคดเมียมในพืชผัก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
34 โครงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำด้านเคมีและชีวภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
35 การใช้ประโยชน์น้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรเพื่อการปลูกพืช
36 การบำบัดน้ำเสียทิ้งจากฟาร์มสุกรด้วยระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร
37 การสำรวจแหล่งกำเนิดสารปนเปื้อนและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินในคลองพระเทพเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลำรางทุ่งกะโล่