ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุภวรรณ ฎิระวณิชย์กุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 22
2 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 9
3 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 8
4 ยุทธนา ฎิระวณิชย์กุล 8
5 ชาคริต ทองอุไร 7
6 กำพล ประทีปชัยกูร 5
7 สุธรรม สุขมณี 4
8 งบประมาณแผ่นดิน 3
9 วีระ ไทยสยาม 3
10 ชูลีรัตน์ คงเรือง 3
11 สมบูรณ์ วรวุฒิคุณชัย 3
12 จุฑารัตน์ ว่องพัฒนพล 2
13 ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ 2
14 วีรยา คุ้มเมือง 2
15 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 2
16 นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ 2
17 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 2
18 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 2
19 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 2
20 เชาวรัตน์ พรหมแพทย์ 2
21 โครงการวิจัย NRU 2
22 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 2
23 จอมภพ แววศักดิ์ 2
24 ฉวีวรรณ ไชยสุวรรณ 2
25 นิรันดร มาแทน 2
26 สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล 2
27 อภิชาติ หนูทอง 2
28 เลียง คูบุรัตถ์ 1
29 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
30 ยรัตน์ ศิริพัธนะ 1
31 เลียง คูบุรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2560 1
4 2556 1
5 2555 1
6 2554 1
7 2553 2
8 2551 3
9 2550 3
10 2549 1
11 2548 1
12 2540 1
13 543 41
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การศึกษาคุณภาพของกล้วยเล็บมือนางอบแห้งด้วยพลังงานหมุนเวียนและการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2561
2 การพัฒนาระบบอบกล้วยประหยัดพลังงานด้วยการหมุนเวียนพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2560
3 การอบแห้งแบบพุ่งชนเพื่อการผลิตข้าวกาบา: จลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาระบบอบแห้งสำหรับยางแผ่นผึ่งแห้งด้วยพลังงานทดแทนความร้อนร่วม
ปี พ.ศ. 2555
5 การแทนองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้วยระบบสารสนเทศผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสถาบันการเงิน (กรณีศึกษา: การอนุมัติสินเชื่อประเภทบัตรพลาสติก ธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอปอเรชั่น จำกัด ธนาคารต่างประเทศ ในประเทศไทย)
ปี พ.ศ. 2554
6 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์และวัฏจักรชีวิต ของการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวลในพื้นที่ภาคใต้ของประะเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาระบบผลิตยางแผ่นรมควันประสิทธิภาพสูงด้วยพลังงานทดแทนสำหรับเกษตรกรในทุกภูมิภาค
8 การพัฒนาเครื่องอบแห้งกุ้งด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อน
ปี พ.ศ. 2551
9 การศึกษาแนวทางการกำจัดก๊าซพิษจากน้ำเสียจากน้ำยางข้นด้วยเทคนิคพลาสมาเคมี
10 การศึกษาความเป็นไปได้ของการอบแห้งข้าวนึ่ง ด้วยลมร้อนร่วมกับรังสีอินฟราเรด
11 การศึกษาแนวทางการกำจัดก๊าซพิษจากน้ำเสียน้ำยางข้นด้วยเทคนิคพลาสมาเคมี
ปี พ.ศ. 2550
12 การเร่งอัตราการอบแห้งข้าวเปลือกชื้นด้วยสนามไฟฟ้าสถิตย์แรงสูง
13 โครงการศึกษาคุณสมบัติยางหลังผ่านโรงรมพลังงานชีวมวล-แสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มมูลค่าแผ่นยางรมควัน
14 การเร่งอัตราการอบแห้งข้าวเปลือกชื้นด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าสถิตแรงสูง
ปี พ.ศ. 2549
15 การศึกษาความเป็นไปได้ของการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเทคนิคการดูดซับความชื้น
ปี พ.ศ. 2548
16 การอบแห้งที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมผลิตยางแท่งเอสทีอาร์
ปี พ.ศ. 2540
17 การพัฒนาระบบการศึกษากลศาสตร์ของของไหลและการประยุกต์ใช้ในการออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับการผลิตแซนแธน