ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพิศ ลัพธวรรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 ประนอม โอทกานนท์ 2
3 ไววิทย์ พุทธารี 1
4 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
5 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
6 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
7 Pornpimol Muanjai 1
8 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
9 Walaisiri Muangsiri 1
10 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
11 Varunee Padmasankh 1
12 วาสนา เสียงดัง 1
13 สมพร พรมดี 1
14 สุวิชา ทองสิมา 1
15 วัลลภ แย้มเหมือน 1
16 สิริพร สิวราวุฒิ 1
17 สายฝน ควรผดุง 1
18 Rajalida Lipikorn 1
19 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
20 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
21 ประธาน ดาบเพชร 1
22 สุวดี ยาป่าคาย 1
23 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
24 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
25 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
26 Thanathon Sesuk 1
27 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
28 กระมล ทองธรรมชาติ 1
29 Suchin Arunsawatwong 1
30 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
31 อวย เกตุสิงห์ 1
32 Thada Jirajaras 1
33 สำเริง แย้มโสภี 1
34 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
35 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
36 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
37 กมลชนก ยวดยง 1
38 เอกชัย อดุลยธรรม 1
39 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
40 Chalermpol Leevailoj 1
41 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
42 Srilert Chotpantarat 1
43 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
44 Boonchai Sangpetngam 1
45 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
46 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
47 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
48 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
49 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
50 กาญจนา แก้วเทพ 1
51 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
52 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
53 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
54 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
55 ศิริชัย ศิริกายะ 1
56 Vanida Chantarateptawan 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
58 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
59 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
61 คัคนางค์ มณีศรี 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
64 สมชัย วัฒนการุณ 1
65 ธวัชชัย สันติสุข 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
68 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
70 Somying Tumwasorn 1
71 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
72 อุทัย บุญประเสริฐ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
74 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
75 วิไล ชินธเนศ 1
76 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
77 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
78 ละอองทิพย์ เหมะ 1
79 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
80 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
81 Kitpramuk Tantayaporn 1
82 Puttipongse Varavudhi 1
83 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
84 Naiyana Chaiyabutr 1
85 Sompol Sanguanrungsirikul 1
86 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
87 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
88 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
89 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
90 Chakkaphan Sutthirat 1
91 พรรณี กาญจนพลู 1
92 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
93 วิมล เหมะจันทร 1
94 สุมา เมืองใย 1
95 Ampa Luiengpirom 1
96 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
97 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
98 Panee Boonthavi 1
99 Kittisak Likhitwitayawuid 1
100 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
101 วัฒนชัย สมิทธากร 1
102 Jaitip Paiboon 1
103 Wilai Anomasiri 1
104 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
105 Supa Chantharasakul 1
106 Sumphan Wongseripipatana 1
107 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
108 มยุรี ตันติสิระ 1
109 บรรจง คณะวรรณ 1
110 Vimolmas Lipipun 1
111 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
112 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
113 Garnpimol C. Ritthidej 1
114 ประคอง ชอบเสียง 1
115 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
116 Kasidit Nootong 1
117 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
118 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
119 Waraporn Siriterm 1
120 สิทธิพร แอกทอง 1
121 Chayaporn Supachartwong 1
122 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
123 Anawatch Mitpratan 1
124 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
125 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
126 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
127 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
128 Pantharee Boonsatorn 1
129 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
130 Acom Sornsute 1
131 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
132 Chariya Uiyyasathian 1
133 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
134 Jittima Chatchawansaisin 1
135 Yeshey Penjor 1
136 สุมิตรา พูลทอง 1
137 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
138 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
139 รุ่งราวี ทองกันยา 1
140 ๋Janes, Gavin W. 1
141 ชอุ่ม มลิลา 1
142 กำจัด มงคลกุล 1
143 นภสร โกวรรธนะกุล 1
144 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
145 Chonticha Srisawang 1
146 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
147 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
148 Phanphen Wattanaarsakit 1
149 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
150 วินัย งามแสง 1
151 ศุกันยา ห้วยผัด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2520 2