ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพิศ ลัพธวรรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
2 ประนอม โอทกานนท์ 2
3 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
4 Srilert Chotpantarat 1
5 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
6 Chalermpol Leevailoj 1
7 Boonchai Sangpetngam 1
8 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
9 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
10 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
11 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
12 Vanida Chantarateptawan 1
13 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
14 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
15 Jaitip Paiboon 1
16 กาญจนา แก้วเทพ 1
17 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
18 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
19 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
20 ศิริชัย ศิริกายะ 1
21 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
23 คัคนางค์ มณีศรี 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
25 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
29 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
30 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
31 Somying Tumwasorn 1
32 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
33 Wilai Anomasiri 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
35 อุทัย บุญประเสริฐ 1
36 วิไล ชินธเนศ 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
39 วัฒนชัย สมิทธากร 1
40 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
41 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
42 วิมล เหมะจันทร 1
43 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
44 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
45 Puttipongse Varavudhi 1
46 Kitpramuk Tantayaporn 1
47 ละอองทิพย์ เหมะ 1
48 สุมา เมืองใย 1
49 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
50 ประคอง ชอบเสียง 1
51 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
52 ๋Janes, Gavin W. 1
53 Chakkaphan Sutthirat 1
54 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
55 พรรณี กาญจนพลู 1
56 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
57 Sompol Sanguanrungsirikul 1
58 Naiyana Chaiyabutr 1
59 Supa Chantharasakul 1
60 Sumphan Wongseripipatana 1
61 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
62 Kittisak Likhitwitayawuid 1
63 Panee Boonthavi 1
64 ธวัชชัย สันติสุข 1
65 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
66 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
67 Garnpimol C. Ritthidej 1
68 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
69 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
70 Ampa Luiengpirom 1
71 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
72 บรรจง คณะวรรณ 1
73 มยุรี ตันติสิระ 1
74 Vimolmas Lipipun 1
75 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
76 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
77 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
78 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
79 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
80 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
81 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
82 Kasidit Nootong 1
83 Anawatch Mitpratan 1
84 สิทธิพร แอกทอง 1
85 Waraporn Siriterm 1
86 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
87 Chariya Uiyyasathian 1
88 Pantharee Boonsatorn 1
89 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
90 ศุกันยา ห้วยผัด 1
91 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
92 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
93 Acom Sornsute 1
94 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
95 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
96 Chayaporn Supachartwong 1
97 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
98 กำจัด มงคลกุล 1
99 นภสร โกวรรธนะกุล 1
100 สุมิตรา พูลทอง 1
101 Yeshey Penjor 1
102 ชอุ่ม มลิลา 1
103 รุ่งราวี ทองกันยา 1
104 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
105 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
106 วินัย งามแสง 1
107 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
108 Jittima Chatchawansaisin 1
109 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
110 Chonticha Srisawang 1
111 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
112 Phanphen Wattanaarsakit 1
113 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
114 สมชัย วัฒนการุณ 1
115 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
116 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
117 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
118 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
119 ไววิทย์ พุทธารี 1
120 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
121 Walaisiri Muangsiri 1
122 Pornpimol Muanjai 1
123 Varunee Padmasankh 1
124 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
125 วาสนา เสียงดัง 1
126 สุวิชา ทองสิมา 1
127 วัลลภ แย้มเหมือน 1
128 สำเริง แย้มโสภี 1
129 สมพร พรมดี 1
130 สิริพร สิวราวุฒิ 1
131 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
132 สายฝน ควรผดุง 1
133 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
134 Rajalida Lipikorn 1
135 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
136 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
137 Suchin Arunsawatwong 1
138 สุวดี ยาป่าคาย 1
139 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
140 กระมล ทองธรรมชาติ 1
141 Thanathon Sesuk 1
142 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
143 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
144 Thada Jirajaras 1
145 ประธาน ดาบเพชร 1
146 เอกชัย อดุลยธรรม 1
147 อวย เกตุสิงห์ 1
148 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
149 กมลชนก ยวดยง 1
150 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
151 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2520 2