ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพัตรา วงศ์แสนใหม่
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเซรามิกพรุนแบเรียมออธอไทเทเนต
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเส้นใยนาโนแบเรียมออธอไทเทเนต
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยผงนาโนแบเรียมออธอไทเทเนต
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษาโครงสร้างและสมบัติทางไฟฟ้าของสารเซรามิก(x) BiFeO3 - (1-x) (K,Na,Li) NbO3
5 การพัฒนาวัสดุดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากผงแบเรียมออธอไทเทเนต
6 การศึกษาโครงสร้างและสมบัติทางไฟฟ้าของสารเซรามิก(x) BiFeO3 - (1-x) (K,Na,Li)NbO3
ปี พ.ศ. 2555
7 การศึกษาโครงสร้างและสมบัติทางไฟฟ้าของสารที่ไม่เป็นไปตามปริมาณสัมพันธ์ของสารที่มีโพแทสเซียม โซเดียม ลิเทียมไนโอเบตเป็นองค์ประกอบหลัก
ปี พ.ศ. 2552
8 ผลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติทางไฟฟ้าของสารเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบตที่ถูกปรับปรุงด้วยลิเทียม
9 การเตรียมสารเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบตที่ถูกปรับปรุงด้วยลิเทียมด้วยวิธีการผสมแบบดั้งเดิม
10 ผลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติทางไฟฟ้าของสารเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบตที่ถูกปรับปรุงด้วยลิเทียม
11 การเตรียมสารเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบตที่ถูกปรับปรุงด้วยลิเทียมด้วยวิธีการผสมแบบดั้งเดิม