ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพล ดุรงค์วัฒนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 15
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
3 แสงรวี วิฑูรย์พันธุ์ 4
4 ภัทราพร ทองนิ่ม 4
5 ธารี หิรัญรัศมี 3
6 กัญญ์พิชญา พุทธะไชยทัศน์ 2
7 ศุภรัตน์ ดิษบรรจง 2
8 มลุลี คงสกุล 2
9 พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ 2
10 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 2
11 พุทธธิดา ภู่ตระกูล 2
12 ศิลป์ชัย ปวีณพงษ์พัฒน์ 2
13 ศุภกานต์ พิมลธเรศ 2
14 ชลลดา กล้วยไม้ 2
15 เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา 2
16 วิษารัช สัญญาลักษณ์ฤาชัย 2
17 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 2
18 เทอดศักดิ์ รองวิริยะพาณิช 2
19 เกษม ชูจารุกุล 2
20 บำเพ็ญ สิงหาพันธ์ 2
21 ธิติมา วงศ์อินตา 2
22 วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ 2
23 กระมล ทองธรรมชาติ 1
24 อรุณรัตน์ โพธิ์คำ 1
25 บุญจิรา มากอ้น 1
26 สมชัย วัฒนการุณ 1
27 ประหยัด แสงงาม 1
28 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
29 พรทิพย์ คำหล้า 1
30 กุลพัชร หมื่นมา 1
31 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
32 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
33 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
34 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
35 ศริญณา มาปลูก 1
36 ศิวรัตน์ รสจันทร์ 1
37 Rajalida Lipikorn 1
38 วโรภาส ประดิษฐกำจรชัย 1
39 ประธาน ดาบเพชร 1
40 Chariya Uiyyasathian 1
41 นิภาพรรณ ไพจินดา 1
42 Walaisiri Muangsiri 1
43 อวย เกตุสิงห์ 1
44 ศษิวิมล อิ๋วสกุล 1
45 ประพจน์ ดำรงค์สุทธิพงศ์ 1
46 Suchin Arunsawatwong 1
47 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
48 ปาริชาต บุตรวงศ์ 1
49 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
50 บุญชัย ลาภสุมน 1
51 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
52 อวิกา โรจน์วิรัตน์ 1
53 กำจัด มงคลกุล 1
54 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
55 ณัฐฐิกาญจน์ วิรัตน์ 1
56 Phanphen Wattanaarsakit 1
57 รวิช วงศ์สวัสดิ์ 1
58 สุมิตรา พูลทอง 1
59 นันทรัตน์ ด้วงพจน์ 1
60 Chakkaphan Sutthirat 1
61 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
62 ชอุ่ม มลิลา 1
63 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
64 พงศ์พรต ฉัตราภรณ์ 1
65 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
66 กิตติพงษ์ ไตรทิพย์พานิชย์ 1
67 Kasidit Nootong 1
68 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
69 วิศรุต ศรีบุญนาค 1
70 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
71 ศรีวิตรา ศิริวิสุทธิรัตน์ 1
72 สิทธิพร แอกทอง 1
73 Varunee Padmasankh 1
74 พวงเพ็ญ ชูรินทร์ 1
75 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
76 วริดา พลาศรี 1
77 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
78 ณรงค์ฤทธิ์ ชาญสุวรรณ 1
79 นุชจิรัตน์ ธีระกนก 1
80 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
81 คัคนางค์ มณีศรี 1
82 นภวรรณ เชิดชูวุฒิกุล 1
83 วิไล ชินธเนศ 1
84 อุทัย บุญประเสริฐ 1
85 ไม่มีข้อมูล 1
86 นริศรา วิเชียรเจริญ 1
87 วิศรุต ดิฐสถาพรเจริญ 1
88 มงคล ลีลาไพบูลย์ 1
89 ชุติมา โศจิพันธุ์ 1
90 มนชยา เจียงประดิษฐ์ 1
91 อุดมลักษณ์ ราชสมบัติ 1
92 นรินทร์ทิพย์ เทียนสว่าง 1
93 Somying Tumwasorn 1
94 กฤษณา ปุณณยางกูร 1
95 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
96 นันทพล พงษ์ไพบูลย์ 1
97 เปรมวดี ชูไสว 1
98 ศิริชัย ศิริกายะ 1
99 พรพล คงอิ่ม 1
100 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
101 นิ่มนวล เขียวรัตน์ 1
102 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง 1
103 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
104 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
105 ศิรารักษ์ ชลารักษ์ 1
106 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
107 อิสราภรณ์ พลนารักษ์ 1
108 ฐิติกา จันทร์หล้า 1
109 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
110 ยุพิน คำเหม็ง 1
111 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
112 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
113 อัมพร ชาตบุษยมาส 1
114 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
115 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
116 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
117 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
118 ไววิทย์ พุทธารี 1
119 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
120 วรรณภา วิจิตรจรรยา 1
121 วาสนา เสียงดัง 1
122 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
123 พัชริสร์ พวงแก้ว 1
124 บุญสม หรรษาศิริพจน์ 1
125 เฉลิมสิน สิงห์สนอง 1
126 อมตา เลิศนาคร 1
127 ดนุชา คุณพนิชกิจ 1
128 สุภาพร เชิงเอี่ยม 1
129 พิมพลอย ภูววิเชียรฉาย 1
130 พรรณวดี โงวหจินตนา 1
131 ปราณี ศรีภา 1
132 เด่นนภา จุลเพชร 1
133 กิตติ วารีรัตน์ 1
134 ไพโรจน์ มีทอง 1
135 มยุรี จิรธนสมบัติ 1
136 มยุรี ตันติสิระ 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
138 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
140 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
141 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
145 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
146 สำเริง แย้มโสภี 1
147 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
148 ธวัชชัย สันติสุข 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
151 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
152 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
153 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
154 Panee Boonthavi 1
155 Supa Chantharasakul 1
156 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
157 Jaitip Paiboon 1
158 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
159 Chalermpol Leevailoj 1
160 Boonchai Sangpetngam 1
161 Srilert Chotpantarat 1
162 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
163 Vanida Chantarateptawan 1
164 วัลลภ แย้มเหมือน 1
165 สุวิชา ทองสิมา 1
166 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
167 สุวดี ยาป่าคาย 1
168 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
169 กมลชนก ยวดยง 1
170 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
171 Thanathon Sesuk 1
172 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
173 Acom Sornsute 1
174 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
175 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
176 Pantharee Boonsatorn 1
177 ศุกันยา ห้วยผัด 1
178 Thada Jirajaras 1
179 เอกชัย อดุลยธรรม 1
180 วิศวัฒน์ รสหวาน 1
181 สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร 1
182 สายฝน ควรผดุง 1
183 สิริพร สิวราวุฒิ 1
184 สมพร พรมดี 1
185 จารุตา ฤทธิ์เดชะ 1
186 วิศรุต กิมชัยวงศ์ 1
187 Pornpimol Muanjai 1
188 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
189 นภาภรณ์ ทักษิณนิมิตร 1
190 นวทิพย์ ไมตรี 1
191 พรพิมล อุดมมาลัย 1
192 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
193 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
194 กานธนิกา ชุณหะวัต 1
195 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
196 Kittisak Likhitwitayawuid 1
197 ณัฏฐา บุรุษนารีรัตน์ 1
198 ไพจิตร สิงหาโชติ 1
199 Sumphan Wongseripipatana 1
200 พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย 1
201 วัฒนชัย สมิทธากร 1
202 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
203 ธีระพร วีระถาวร 1
204 ศศิธร เจษฎาฐิติกุล 1
205 Wilai Anomasiri 1
206 วิลาสินี จันทราวุฒิ 1
207 Garnpimol C. Ritthidej 1
208 อรไท สงวนสินธ์ 1
209 Kitpramuk Tantayaporn 1
210 Sompol Sanguanrungsirikul 1
211 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
212 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
213 วิมล เหมะจันทร 1
214 สิริอร หาสจิตโต 1
215 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
216 พรประสิทธิ์ เด่นโมฬี 1
217 Vimolmas Lipipun 1
218 เกรียงศักดิ์ เกียรติกังวานกุล 1
219 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
220 ศุภลักษณ์ กรรณิกา 1
221 กาญจนา แก้วเทพ 1
222 กมลกิจ ประศาสน์วุฒิ 1
223 พรรณี กาญจนพลู 1
224 สุมา เมืองใย 1
225 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
226 ประคอง ชอบเสียง 1
227 ๋Janes, Gavin W. 1
228 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
229 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
230 Ampa Luiengpirom 1
231 บรรจง คณะวรรณ 1
232 Naiyana Chaiyabutr 1
233 Puttipongse Varavudhi 1
234 ละอองทิพย์ เหมะ 1
235 รุ่งราวี ทองกันยา 1
236 Yeshey Penjor 1
237 Waraporn Siriterm 1
238 Anawatch Mitpratan 1
239 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
240 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
241 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
242 Chayaporn Supachartwong 1
243 Jittima Chatchawansaisin 1
244 นภสร โกวรรธนะกุล 1
245 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
246 วินัย งามแสง 1
247 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
248 Chonticha Srisawang 1
249 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2556 1
3 2555 5
4 2554 5
5 2553 6
6 2552 8
7 2551 9
8 2550 9
9 2549 3
10 2548 5
11 2547 7
12 2546 4
13 2545 9
14 2544 2
15 2543 4
16 2542 3
17 2539 1
18 2537 1
19 2536 1
20 2535 1
21 2532 3
22 2531 2
23 2530 1
24 2529 1
25 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ระบบการประเมินความสามารถทางนวัตกรรมของสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทย
2 การจำแนกกลุ่มข้อมูลโดยอัลกอริทึม ANOVAID
3 การจำแนกกลุ่มข้อมูลโดยอัลกอริทึม MODIFIED REGRESSION TREE
4 การจำแนกกลุ่มข้อมูลโดยอัลกอริทึม CHAID
ปี พ.ศ. 2556
5 การประมาณค่าพารามิเตอร์ที่มีการปรับค่าเอนเอียงด้วยวิธีบูทสแตรปสำหรับตัวแบบถดถอยเมื่อความคลาดเคลื่อนมีอัตตสัมพันธ์อันดับหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2555
6 ระบบการประเมินการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อบ่งชี้ความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กร
7 การเปรียบเทียบการประมาณค่าพารามิเตอร์ระหว่างวิธีกำลังสองน้อยสุดเชิงส่วนและวิธีกำลังสองน้อยสุดด้วยวิธีการแปลงข้อมูลแบบกรามชมิดต์ สำหรับตัวแบบความถดถอยพหุเชิงเส้นที่เกิดพหุสัมพันธ์
8 การแก้ไขปัญหาการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบความถดถอยพหุเชิงเส้นที่เกิดปัญหาพหุสัมพันธ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ตัวประกอบหลัก
9 การวิเคราะห์ปริมาตรแบบไฮเปอร์ใต้โค้งอาร์โอซีสำหรับตัวแบบโลจิสติกพหุนาม
10 การหาจุดแบ่งของตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท สำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันโพรบิตเป็นฟังก์ชันเชื่อมโยง
ปี พ.ศ. 2554
11 การคัดเลือกตัวแบบไม่ติดกลุ่มอย่างสมบูรณ์ของตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภทโดยใช้ฟังก์ชันโลจิทเป็นฟังก์ชันเชื่อมโยง
12 การคัดเลือกตัวแบบไม่ติดกลุ่มอย่างสมบูรณ์ของตัวแบบถดถอยโลจิสติกทวินามโดยใช้ฟังก์ชันคอมพลีเมนทารี ล็อก-ล็อก เป็นฟังก์ชันเชื่อมโยง
13 การหาจุดแบ่งของตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภทสำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันโลจิทเป็นฟังก์ชันเชื่อมโยง
14 การหาจุดแบ่งของตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภทสำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันคอมพลีเมนทารี ล็อก ล็อก เป็นฟังก์ชันเชื่อมโยง
15 การคัดเลือกตัวแบบไม่ติดกลุ่มอย่างสมบูรณ์ของตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท โดยใช้ฟังก์ชันโพรบิตเป็นฟังก์ชันเชื่อมโยง
ปี พ.ศ. 2553
16 ตัวแบบโพรบิตแบบ 2 ประเภท สำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลไม่จำกัดกลุ่ม
17 ตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท สำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลไม่จัดกลุ่ม
18 การกำจัดตัวแปรอิสระแบบถอยหลังในตัวแบบโพรบิท
19 List assignment problems
20 ตัวแบบโพรบิตแบบ 2 ประเภท สำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลไม่จัดกลุ่ม
21 ตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท สำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลไม่จัดกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2552
22 การแปลงข้อมูลด้วยวิธีการแปลงข้อมูลแบบ Box-cox สำหรับแผนแบบการทดลองสุ่มตลอด ที่มีความไม่เป็นเอกภาพของความแปรปรวน
23 การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท และการวิเคราะห์การถดถอยมัลติโนเมียลโลจิสติค สำหรับข้อมูลระยะยาว
24 ผลกระทบจากการรับรู้และเปิดเผยรายการต่อมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้น : กรณีศึกษางบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
25 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณการแจกแจงของข้อมูลสมมาตรและไม่สมมาตรด้วยวิธีแจ็คไนฟ์ กับ วิธีบูตสแตรป
26 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงพหุสัมพันธ์ด้วยวิธีความถดถอยบูตสแตรปแบบริดจ์
27 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณการแจกแจงของข้อมูลสมมาตรและไม่สมมาตร ด้วยวิธีแจ็คไนฟ์ กับ วิธีบูตสแตรป
28 การแปลงข้อมูลด้วยวิธีการแปลงข้อมูลแบบ Box-Cox สำหรับแผนแบบการทดลองสุ่มตลอด ที่มีความไม่เป็นเอกภาพของความแปรปรวน
29 การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูล ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท และการวิเคราะห์การถดถอยมัลติโนเมียลโลจิสติค สำหรับข้อมูลระยะยาว
ปี พ.ศ. 2551
30 การประมาณค่าผลกระทบจากวิธีทดลองสำหรับแผนแบบข้ามปัจจัยทดลองที่มี 2 ช่วงระยะเวลา
31 การแก้ไขปัญหาข้อมูลตอบสนองที่มีการแจกแจงแบบไม่ปกติในแผนแบบการทดลองสุ่มในบล็อกสมบูรณ์
32 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบโลจิท ตัวแบบโพรบิทและตัวแบบคอมพลีเมนทารี ล็อก-ล็อก เมื่อตัวแปรตอบสนองมี 2 กลุ่ม
33 การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบเอฟและตัวสถิติทดสอบมอนติคาร์โลอัตราส่วนความควรจะเป็นสำหรับแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดที่ปัจจัยทดลองสุ่ม
34 การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบแบบนอนพาราเมตริกสำหรับแผนแบบทดลองสุ่มในบล็อกสมบูรณ์
35 การเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์จำแนกประเภทกับการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกอันดับสำหรับการจำแนกกลุ่มแบบอันดับ
36 การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบเอฟ และตัวสถิติทดสอบมอนติคาร์โล อัตราส่วนความควรจะเป็น สำหรับแผนการทดลองแบบสุ่ม ตลอดที่ปัจจัยทดลองสุ่ม
37 การประมาณค่าผลกระทบจากวิธีทดลองสำหรับแผนแบบข้ามปัจจัยทดลองที่มี 2 ช่วงระยะเวลา
38 การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบแบบนอนพาราเมตริก สำหรับแผนแบบทดลองสุ่ม ในบล็อกสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2550
39 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติทดสอบสำหรับตัวแบบแผนแบบทดลอง 2 ปัจจัยทดลองข้ามกลุ่มเมื่อความคลาดเคลื่อนสุ่มมีการแจกแจงปัวซอง
40 การจำลองตัวแบบความถดถอยเชิงลำดับชั้นเมื่อความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนสุ่มในระดับที่ 1 ไม่เท่ากัน
41 การเปรียบเทียบตัวสถิติบูทสแตรปแอนเดอร์สัน-ดาร์ลิง กับตัวสถิติบูทสแตรปแชปิโร-วิลค์สำหรับการตรวจสอบการแจกแจงไม่เป็นปกติของความคลาดเคลื่อนสุ่มในตัวแบบความถดถอยเชิงเส้น
42 การเปรียบเทียบสถิติเดอร์บินวัตสัน สถิติวอลลิส กับตัวสถิติบูทสแตรปสำหรับการตรวจสอบอัตตสหสัมพันธ์ของความคลาดเคลื่อนในตัวแบบถดถอยเชิงเส้น
43 คุณค่าส่วนเพิ่มของการเปิดเผยข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน
44 ระดับการประยุกต์การบริหารฐานกิจกรรมและผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในอุตสาหกรรมไทย
45 ตัวสถิติทดสอบมอนติคาร์โลอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็นสำหรับแผนแบบจตุรัสลาตินที่ปัจจัยทดลองและปัจจัยบล็อกเป็นปัจจัยคงที่
46 การเปรียบเทียบตัวสถิติบูทแสตรปของไวน์ ตัวสถิติบูทแสตรปของบรูชและพาแกน และตัวสถิติบูทแสตรปของสโรเดอร์ สำหรับการทดสอบความไม่คงที่ของความแปรปรวนในตัวแบบความถดถอยเชิงเส้น
47 การจำลองตัวแบบความถดถอยเชิงลำดับชั้น เมื่อการแจกแจงความคลาดเคลื่อนสุ่มไม่ได้มีการแจกแจงปกติ
ปี พ.ศ. 2549
48 การศึกษาความไวเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ของแผนการทดลองจัตุรัสลาตินและแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์
49 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายในการวางแผนการทดลองแบบจัตุรัสละติน
50 การศึกษาความไวเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ของแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดในบล็อกสมบูรณ์ และแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2548
51 การศึกษาสำรวจเส้นทางการขนส่งทางน้ำของสินค้าตู้ กรุงเทพ-คุนหมิง : รายงานการวิจัย
52 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายการลงทุนกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
53 การเปรียบเทียบวิธีการแก้ไขพหุสัมพันธ์ในการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ
54 การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความไม่เป็นเอกภพของความแปรปรวนในแผนแบบการทดลองสุ่มตลอด
55 การบริหารการจัดซื้อของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
ปี พ.ศ. 2547
56 การทดสอบมอนติคาร์โลอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็นสำหรับแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ที่มีปัจจัยทดลองและปัจจัยบล็อกคงที่
57 การประมาณค่าพารามิเตอร์ในสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายของข้อมูลระยะยาว
58 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความเป็นอิสระของตัวแบบล็อกการิทึมเชิงเส้นที่มีการแจกแจงพหุนาม
59 การประมาณค่าผลกระทบตกค้างในแผนการทดลองข้ามปัจจัยแบบสมดุลเมื่อผลกระทบตกค้างเป็นสัดส่วนกับผลกระทบโดยตรง
60 วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับแผนการทดลองจัตุรัสละตินที่มีอิทธิพลปัจจัยคงที่ ด้วยข้อมูลระยะยาว
61 ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ของตัวแบบแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดในบล็อกสมบูรณ์
62 การเปรียบเทียบการทดสอบอัตรารส่วนความควรจะเป็นแบบปกติ และการทดสอบอัตราส่วนความควรจะเป็นแบบมอนติคาร์โล สำหรับการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
ปี พ.ศ. 2546
63 การเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาของบริษัทในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และอุตาหกรรมวัสดุก่อสร้างและเครื่องตกแต่ง
64 ตัวสถิติแบบเบส์สำหรับการทดสอบสมมูลของตัวแปรสุ่มทวินาม
65 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายในการวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์
66 การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
67 การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนของแผนแบบเชิงชั้น กรณีแผนแบบสมดุลอย่างสุ่ม
68 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถ ของกำไรทางบัญชีและมูลค่าตามบัญชี ในการใช้อธิบายราคาหลักทรัพย์หุ้นสามัญ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
69 การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบความเป็นอิสระระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร ที่มีการแจกแจงหหุนาม
70 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับแผนแบบสุ่มตลอดในบล็อกสมบูรณ์อิทธิพลคงที่กรณีข้อมูลระยะยาว
71 การประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับตัวแบบถดถอยเชิงเส้นปัวส์ซง
72 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบถดถอยโลจิสติค ด้วยวิธีความควรจะเป็นสูงสุดแบบอะซิมโตติคและวิธีมอนติคาร์โล
73 การประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ปัจจัยคงที่ กรณีข้อมูลระยะยาว
74 การเปรียบเทียบการทดสอบเอฟและการทดสอบมอนติคาร์โลด้วยอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น สำหรับแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดที่ปัจจัยทดลองคงที่
75 การเปรียบเทียบเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบถดถอยแบบไม่ติดกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2544
76 ผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมที่มีต่อผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรม และการส่งผ่านข้อมูล
77 ผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมที่มีต่อผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรม และการส่งผ่านข้อมูล
ปี พ.ศ. 2543
78 การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวน สำหรับการทดลองปัจจัยพหุด้วยวิธีบูตสแตรป
79 การประมาณส่วนประกอบความแปรปรวนของตัวแบบสองปัจจัยข้ามกลุ่มด้วยวิธีการเฉลี่ยตัวแบบ
80 การทดสอบความเป็นอิสระแบบเบส์สำหรับการแจกแจงพหุนาม โดยใช้การแจกแจงก่อนที่เป็นอิสระต่อกัน
81 การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสร้างตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต ของคนไทยในชนบท
ปี พ.ศ. 2542
82 การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนแบบเบส์สำหรับตัวแบบข้ามกลุ่ม 2 ปัจจัยเชิงสุ่ม
83 การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนแบบเบส์สำหรับตัวแบบลาตินสแควร์
84 การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนแบบเบส์ สำหรับตัวแบบสุ่มตลอดในบล็อกสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2539
85 ผลกระทบของการประกาศกำไรสุทธิทางบัญชีต่อราคาหลักทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีความแตกต่างในความพร้อมของข้อมูล
ปี พ.ศ. 2537
86 การตรวจหาและปรับแก้ค่าสังเกตที่ผิดปกติในข้อมูลอนุกรมเวลาคงที่
ปี พ.ศ. 2536
87 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกเทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ สำหรับข้อมูลอนุกรมเวลา
ปี พ.ศ. 2535
88 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายในข้อมูลอนุกรมเวลา
ปี พ.ศ. 2532
89 การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์เมื่อข้อมูลสูญหายทั้งบล็อคในแผนการทดลองแบบบล็อคไม่สมบูรณ์สมดุลย์
90 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงของผลิตภัณฑ์ชำรุด ในงานควบคมุคุณภาพ
91 วิธีการตรวจสอบค่าผิดปกติในสมการการถดถอยเชิงเส้นพหุ
ปี พ.ศ. 2531
92 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบแบบพาราเมตริกซ์กับนอนพาราเมตริกซ์ในการวิเคราะห์โควาเรียนซ์ ของแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด
93 การวิเคราะห์ความถดถอยเมื่อตัวแปรตามบางค่ามีค่าขาดหาย
ปี พ.ศ. 2530
94 การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบถดถอยเชิงเส้นโดยการแบ่งข้อมูล ด้วยวิธีดูเพล็กซ์
ปี พ.ศ. 2529
95 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าแวแรียนซ์คอมโพเนนท์ โดยเทคนิคมันติคาร์โล ในแผนแบบไม่สมดุลย์ กรณีข้อมูลมีการแจกแจง 2 ทาง