ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพรรณณี เป็งคำ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Sopon Phumeechanya
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 8
2 ชยันต์ ภักดีไทย 8
3 รุ่งรวี บุญทั่ง 6
4 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 6
5 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 5
6 เกษม ชูสอน 5
7 อนันต์ ทองภู 5
8 กัญญรัตน์ จำปำทอง 5
9 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
10 สุภาพร สุขโต 4
11 จงรักษ์ จารุเนตร 4
12 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
13 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
14 อภิชาต เมืองซอง 4
15 เสาวรี บำรุง 4
16 ประพิศ วองเทียม 3
17 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
18 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
19 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
20 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
21 สมพงษ์ ทองช่วย 3
22 อานนท์ มลิพันธ์ 3
23 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
24 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
25 สุภาวดี สมภาค 3
26 ปรีชา แสงโสดา 3
27 จารุวรรณ บางแวก 3
28 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
29 กิติพร เจริญสุข 3
30 แฉล้ม มาศวรรณา 3
31 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
32 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
33 อนุชา เหลาเคน 3
34 มณี หาชานนท์ 3
35 อุดม วงศ์ชนะภัย 3
36 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
37 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
38 รวีวรรณ เชื้อกิติศักดิ์ 3
39 สมฤทัย ตันเจริญ 3
40 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
41 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
42 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
43 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
44 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
45 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
46 บุญญาภา ศรีหาตา 3
47 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
48 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
49 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
50 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 3
51 สุชาติ คำอ่อน 3
52 นิลุบล ทวีกุล 3
53 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
54 เอมอร เพชรทอง 3
55 วสันต์ วรรณจักร์ 3
56 จำนง ชัญถาวร 3
57 สุมนำ งามผ่องใส 3
58 กุลชาติ นำคจันทึก 3
59 โอภำษ บุญเส็ง 3
60 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
61 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
62 วุฒิพล จันสระคู 3
63 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
64 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
65 สาคร โรจนัย 3
66 กมลววรรณ เรียบร้อย 3
67 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
68 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
69 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
70 วารี ทองมี 3
71 เมธาพร พุฒขำว 3
72 กัณฑิมา ทองศรี 3
73 สุพินญา บุญมานพ 3
74 วสันต์ วรรณจักร 3
75 ประนอม ใจอ้าย 3
76 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
77 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
78 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
79 วินัย ศรวัต 3
80 อิสระ พุทธสิมมา 3
81 สันติ พรหมคำ 3
82 ศักดา พุทธพาธ 3
83 ฉลอง เกิดศรี 3
84 โอภาษ บุญเส็ง 3
85 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
86 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
87 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 3
88 สมศักดิ์ อิทธิพงศ์ 3
89 วนิดา โนบรรเทา 3
90 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 3
91 ดาวรุ่ง คงเทียน 3
92 สมควร คล้องช้าง 3
93 วิทูร อมรพล 3
94 นภาพร คำนวณทิพย์ 2
95 เนติรัฐ ชุมสุวรรณ 2
96 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
97 สุภำพร สุขโต 2
98 นงลักษ์ ปั้นลาย 2
99 สมควร คล้องช้ำง 2
100 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
101 เจิม จาประโคน 2
102 อัมรำวรรณ ทิพยวัฒน์ 2
103 พินิจ กัลยำศิลปิน 2
104 ทัศนีย์ บุตรทอง 2
105 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
106 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
107 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
108 แววตา พลกุล 2
109 อภิชำต เมืองซอง 2
110 ณัฐพงศ์ ศรีสมบัติ 2
111 จำนงค์ ชัญถาวร 2
112 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
113 สมชำย บุญประดับ 2
114 วนิดำ โนบรรเทำ 2
115 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
116 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
117 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
118 ปัทมกร พงวาเรศ 2
119 วำรีย์ ทองมี 2
120 เสำวรี บำรุง 2
121 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
122 เมธำพร พุฒขำว 2
123 มำลัย กล่อมแก้ว 2
124 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
125 ปรีชา กาเพ็ชร 2
126 พรพรรณ สุทธิแย้ม 2
127 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
128 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
129 ศิวิไล ลำภบรรจบ 2
130 มาลัย กล่อมแก้ว 1
131 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
132 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
133 ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช 1
134 Charnchai Pluempitiwiriyawej 1
135 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
136 โสภณ ผู้มีจรรยารยา 1
137 Saowapak Thongvigitmanee 1
138 เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี 1
139 สมชาย บุญประดับ 1
140 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
141 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
142 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
143 เหรียญทอง พานสายตา 1
144 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
145 เมธาพร พุฒขาว 1
146 วารีย์ ทองมี 1
147 พัชรินทร์ นามวง์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2553 1
5 2548 2
6 543 5