ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพจน์ ศรีมหาโชตะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุพจน์ ศรีมหาโชติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 7
2 พลพรรธน์ อยู่สวัสดิ์ 2
3 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 2
4 นิจศรี ชาญณรงค์ 2
5 ชุมพิตา สุทธาภาศ 2
6 ฆนัท ครุธกูล 1
7 เทวัญ สุวานิช 1
8 สมนพร บุณยะรัตเวช 1
9 กรวิชญ์ สุขลิ้ม 1
10 ฉลาด โสมะบุตร์ 1
11 จุลชาติ ภัทรศิริกุล 1
12 พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร 1
13 ระวี พล 1
14 ศริญญา ภูวนันท์ 1
15 วศิน พุทธารี 1
16 โสภิดา รัตนพฤกษ์ 1
17 เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ 1
18 ปกรณ์ เมธรุจภานนท์ 1
19 จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ 1
20 กนิษฐา เตรียมอมรวุฒิ 1
21 ขวัญศิริ นราจีนรณ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
23 สมฤทัย วัชราวิวัฒน์ 1
24 กรองอร ภิญโญลักษณา 1
25 พิงพล จรูญรัตน์ 1
26 สนิทพงษ์ ฟองจันทร์สม 1
27 สุรพันธ์ สิทธิสุข 1
28 เอมอร แสงศิริ 1
29 สุดารัตน์ สถิตธรรมนิตย์ 1
30 จิราณัติ ชลธีศุภชัย 1
31 สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 1
5 2554 2
6 2553 2
7 2551 2
8 2550 2
9 2549 1
10 2548 1
11 2547 2
12 2546 2
13 2545 2
14 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ภาวะพร่องไนตริกอ๊อกไซด์สัมพันธ์กับความผิดปกติของผนังหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคโลหิตจางบีตาธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาอัตราการเสียชีวิตใน 30 วันของผู้ป่วยลิ่มเลือดอุดตันในปอดเฉียบพลันชนิดรุนแรงมากและรุนแรงปานกลางที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ช่วงระยะเวลา 10 ปี
ปี พ.ศ. 2557
3 การหาค่าความแตกต่างที่ 2 ชั่วโมงของโทรโปนินด้วยวิธีความไวสูงเพื่อวินิจฉัยภาวะหัวใจขาดเลือดฉับพลันแบบไม่มีคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน เอสที ยกในผู้ป่วยที่มีค่าการทำงานของไตลดลง
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษาดูประสิทธิภาพและความปลอดภัยของขดลวดMagnesium alloy ชนิดที่สามารถย่อยสลายตัวได้ซึ่งเคลือบยา Paclitaxel (Propulxar I) และเคลือบยาPaclitaxel plus Sirolimus (Propulxar II) เพื่อเปรียบเทียบกับ Cobalt Chromium Sirolimus Eluting Stent (ProNOVA XR) ซึ่งไ
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาความชุกของภาวะหลอดเลือดแดงอินเทอร์นอลคาโรติดส่วนนอกโพรงกะโหลกศีรษะตีบ และความชุกของหลอดเลือดแดงภายในโพรงกะโหลกศีรษะตีบ ในผู้ป่วยที่มารับการฉีดสีสวนหัวใจเนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
6 การศึกษาความชุกของภาวะหลอดเลือดแดงอินเทอร์นอลคาโรติดส่วนนอกโพรงกะโหลกศีรษะตีบ และความชุกของหลอดเลือดแดงภายในโพรงกะโหลกศีรษะตีบ ในผู้ป่วยที่มารับการฉีดสีสวนหัวใจเนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2553
7 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับเอนทีโปรบีเอนพีกับขนาดของหัวใจห้องล่างขวาของผู้ป่วยที่ได้รับการปิดรูรั่วระหว่างผนังกั้นหัวใจห้องบนในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
8 ผลของการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโดยใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนแบบแผนการดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัดต่อคุณภาพชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของความเครียดจากออกซิเดชั่น
ปี พ.ศ. 2551
9 ผลของระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมีอาการจนกระทั่งได้รับการรักษา ด้วยวิธีการทำให้หลอดเลือดแดงโคโรนารีที่อุดตันเปิดออก ต่ออัตราตายระยะยาว ของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดส่วนของเอสทียกขึ้น ในโครงการทะเบียนผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในประเทศไทย
10 ผลของระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมีอาการจนกระทั่งได้รับการรักษา ด้วยวิธีการทำให้หลอดเลือดแดงโคโรนารี ที่อุดตันเปิดออก ต่ออัตราตายระยะยาวของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิดส่วนของเอสทียกขึ้น ในโครงการทะเบียนผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
11 การสวนหลอดเลือดหัวใจก่อนการผ่าตัดโรคหลอดเลือดเอออร์ต้า : ความชุกของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในคนไข้ที่ได้รับการสวนเส้นเลือดหัวใจของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
12 การเปรียบเทียบผลการควบคุมความดันโลหิตให้ได้ตามเป้าหมายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับยาแบบต่อเนื่องและที่ได้รับยาแบบปกติที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2549
13 การศึกษาเพื่อหาระดับของเซลล์ต้นกำเนิดการสร้างหลอดเลือดจากเส้นเลือดแดงโคโรนารีในคนไข้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ปี พ.ศ. 2548
14 ภาวะการทำงานของไตกับการพยากรณ์โรคในผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ปี พ.ศ. 2547
15 การศึกษาประสิทธิภาพและผลแทรกซ้อนของเครื่องมือกดห้ามเลือดจุฬาแคลมป์ เปรียบเทียบกับเครื่องแองจิโอซีล เพื่อใช้ห้ามเลือดภายหลังการสวนเส้นเลือดหัวใจหรือการขยายเส้นเลือดหัวใจ
16 ประโยชน์ของการใช้มัลติสไลด์ ซี-ที ในการวินิจฉัยการตีบของหลอดเลือดแดงโคโรนารีในผู้บ่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขโรคลิ้นหัวใจ และผู้ป่วยที่มีผนังกั้นระหว่างห้องหัวใจรั่ว
ปี พ.ศ. 2546
17 การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือกดห้ามเลือดที่ประดิษฐ์ขึ้น (จุฬา-แคลมป์) เพื่อใช้ห้ามเลือดภายหลังการสวนเส้นเลือดหัวใจหรือการขยายเส้นเลือดหัวใจ
18 การเปรียบเทียบ อัตราตายระยะสั้น ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาเร็ว หรือช้า โดยวิธีการขยายหลอดเลือดหัวใจ ชนิดปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2545
19 ประสิทธิผลของโครงการ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตต่อสมรรถภาพ ในการทำงานในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบคงที่
20 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องมือถ่างลิ้นหัวใจโลหะกับบอลลูน ของอิโนอุเอะ ในการรักษาโรคลิ้นหัวใจไมตรัลตีบในด้านสมรรถภาพการออกกำลังและคุณภาพชีวิต
ปี พ.ศ. 2543
21 ความรุนแรงของเส้นเลือดโคโรนารี จากการฉีดสีของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลินที่มีและไม่มีจอประสาทตาแบบโพรลิเฟอร์เรทิฟหรือไตวาย