ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพจน์ กาเซ็ม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อผสมจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์ และสูตรจุลินทรีย์ผสมสารสกัดพืชเพื่อปรับปรุงสุขภาพพืช
2 การพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (Q)
3 โครงการการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีแบบครบวงจรและการสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนและการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนแก่ผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวบนพื้นฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืชในระบบการผลิตผักอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดสารพิษระบบออร์กานิกไอซ๊เอ็ม
6 การวินิจฉัยและการจัดการโรคของหญ้าสนามกอล์ฟ
ปี พ.ศ. 2553
7 การจัดการโรคในระบบผลิตกล้าไม้ยูคาลิปตัส ด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์โดยวิธีผสมผสาน
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และสารสกัดพืชเพื่อควบคุมโรคและแมลง และเพิ่มผลผลิตคุณภาพของพืชผัก
9 การวินิจฉัยและจำแนกสายพันธุ์เชื้อสาเหตุโรคของยูคาลิปตัสในระบบผลิตกล้าไม้
ปี พ.ศ. 2551
10 การพัฒนาการใช้แบคทีเรียสายพันธุ์ไทยส่งเสริมการเจริญเติบโตและชักนำภูมิต้านทานโรคข้าวโพดด้วยวิธีเคลือบเมล็ด
11 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ชีวภาพแบคทีเรียปฏิปักษ์ควบคุมโรคและกลไกที่เกี่ยวข้องโรคขอบใบแห้งและใบขีดโปร่งแสงของข้าวและโรคสำคัญของถั่วเหลืองฝักสด
12 เทคโนโลยีการจัดการโรคไวรัสใบด่างลาย (SCMV) ไวรัสใบด่างประจุดเหลือง (MCMV) โรคเหี่ยวและโรคลำต้นเน่าแบคทีเรียของข้าวโพดหวาน
ปี พ.ศ. 2544
13 การจำแนกชนิดและคุณสมบัติของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่แยกจากผิวใบและดินบริเวณราก ถั่วเหลืองที่สามารถควบคุมโรคใบจุดนูนของถั่วเหลือง