ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนีย์ นัยจรัญ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปองเพชร ธาราสุข 2
2 สราวุฒิ เลิศลํ้าไตรภพ 2
3 พิฑูรย์ ทองฉิม 2
4 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
5 ศุกันยา ห้วยผัด 1
6 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
7 นภสร โกวรรธนะกุล 1
8 Tadchanon Chuman 1
9 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
10 สมชัย วัฒนการุณ 1
11 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
12 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
13 กระมล ทองธรรมชาติ 1
14 Pantharee Boonsatorn 1
15 Thanathon Sesuk 1
16 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
17 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
18 Jittima Chatchawansaisin 1
19 อวย เกตุสิงห์ 1
20 Chonticha Srisawang 1
21 สุวดี ยาป่าคาย 1
22 Suchin Arunsawatwong 1
23 Yeshey Penjor 1
24 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
25 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
26 วินัย งามแสง 1
27 รุ่งราวี ทองกันยา 1
28 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
29 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
30 ประคอง ชอบเสียง 1
31 Chariya Uiyyasathian 1
32 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
33 นิศา วิชพันธุ์ 1
34 สุมา เมืองใย 1
35 สิทธิพร แอกทอง 1
36 พรรณี กาญจนพลู 1
37 Kasidit Nootong 1
38 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
39 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
40 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
41 Ong, Say Kee 1
42 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
43 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
44 ๋Janes, Gavin W. 1
45 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
46 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
47 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
48 มยุรี จารุปาน 1
49 กัญญา ศุภปิติพร 1
50 Acom Sornsute 1
51 ประธาน ดาบเพชร 1
52 โฆษิต ศรีภูธร 1
53 สายฝน ควรผดุง 1
54 Gray, Len. 1
55 สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ 1
56 Dart, Jared. 1
57 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
58 ละออศรี เสนาะเมือง 1
59 วาสนา เสียงดัง 1
60 Banbury, Annie. 1
61 เกษม เชตะวัน 1
62 สิริพร สิวราวุฒิ 1
63 Buckley, Jennene. 1
64 สำเริง แย้มโสภี 1
65 คัคนางค์ มณีศรี 1
66 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
67 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
68 Borthwick, Alan. 1
69 วัลลภ แย้มเหมือน 1
70 สมพร พรมดี 1
71 Moran, Monica. 1
72 สุวิชา ทองสิมา 1
73 Boyce, Rosalie A. 1
74 Parkinson, Lynne. 1
75 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
76 Walaisiri Muangsiri 1
77 Thada Jirajaras 1
78 Varunee Padmasankh 1
79 Siriporn Sriwarakan 1
80 Waraporn Siriterm 1
81 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
82 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
83 กมลชนก ยวดยง 1
84 Anawatch Mitpratan 1
85 Rajalida Lipikorn 1
86 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
87 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
88 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
89 Narong Punnim 1
90 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
91 คมศร ลมไธสง 1
92 Pornpimol Muanjai 1
93 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
94 ไววิทย์ พุทธารี 1
95 เอกชัย อดุลยธรรม 1
96 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
97 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
98 Chayaporn Supachartwong 1
99 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
101 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
103 Wilai Anomasiri 1
104 กาญจนา แก้วเทพ 1
105 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
107 ศิริชัย ศิริกายะ 1
108 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
109 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
111 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
113 Sumphan Wongseripipatana 1
114 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
115 Garnpimol C. Ritthidej 1
116 Kittisak Likhitwitayawuid 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
118 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
119 วัฒนชัย สมิทธากร 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
121 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
122 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
125 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
126 Chulalongkorn University. Graduate School 1
127 Somying Tumwasorn 1
128 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
130 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
131 วิไล ชินธเนศ 1
132 ธวัชชัย สันติสุข 1
133 อุทัย บุญประเสริฐ 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
135 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
136 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
137 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
138 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
139 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
140 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
142 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
143 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
145 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
146 Boonchai Sangpetngam 1
147 Vimolmas Lipipun 1
148 ประคอง สุทธสาร 1
149 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
150 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
151 บรรจง คณะวรรณ 1
152 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
153 ชอุ่ม มลิลา 1
154 Chakkaphan Sutthirat 1
155 Supa Chantharasakul 1
156 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
157 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
158 สุมิตรา พูลทอง 1
159 Ampa Luiengpirom 1
160 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
161 ละอองทิพย์ เหมะ 1
162 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
163 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
164 Puttipongse Varavudhi 1
165 Phanphen Wattanaarsakit 1
166 กำจัด มงคลกุล 1
167 Naiyana Chaiyabutr 1
168 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
169 Prakong Tangpraprutkul 1
170 Panee Boonthavi 1
171 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
172 Vanida Chantarateptawan 1
173 Sompol Sanguanrungsirikul 1
174 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
175 Kitpramuk Tantayaporn 1
176 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
177 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
178 Chalermpol Leevailoj 1
179 มยุรี ตันติสิระ 1
180 Srilert Chotpantarat 1
181 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
182 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
183 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
184 วิมล เหมะจันทร 1
185 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
186 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
187 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
188 Chulalongkorn University.Graduate school 1
189 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
190 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
191 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
192 Jaitip Paiboon 1
193 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 2
3 2553 1
4 2552 1
5 2543 1
6 2538 1
7 543 2