ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนิลา ทนุผล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยมีชุมชนเป็นฐาน ของตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
2 พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้มาเยือนในการเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2548
3 ความคิดเห็นของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ ที่มีต่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
4 การบริหารจัดการธุรกิจการผลิตสินค้าหัตถกรรม ของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน บ้านหม้อ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2544
5 พฤติกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชาวบ้าน ในเขตพื้นที่จัดการต้นน้ำแม่ซ้าย จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2539
6 ภูมิปัญญาชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าชุมชนในจังหวัดลำพูนและลำปาง
7 ภูมิปัญญาชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าชุมชนในจังหวัดลำพูนและลำปาง