ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนันทา จันทกูล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ 7
2 อรรัตน์ มงคลพร 7
3 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 7
4 สิริกุล วะสี 7
5 สมศิริ แสงโชติ 7
6 กัญญารัตน์ บัวเพ็ง 5
7 สุปราณี งามประสิทธิ์ 5
8 งามชื่น รัตนดิลก 5
9 อนงค์ รัตนอุบล 4
10 อภิรดี สุวรรณชัยรบ 3
11 มณฑา วงศ์มณีโรจน์ 2
12 จวงจันทร์ ดวงพัตรา 2
13 ภาณี ทองพำนัก 2
14 แอนนา สายมณีรัตน์ 2
15 สนั่น จันทร์คำ 2
16 สุรีย์ ภูมิภมร 2
17 สุภาพรรณ นามวงศ์พรหม 2
18 อิสรา สุขสถาน 2
19 สายัณห์ ทัดศรี 2
20 ฉัตรพงศ์ บาลลา 1
21 นิรันดร์ จันทวงศ์ 1
22 สุรเชษฐ จามรมาน 1
23 สมชาย โพธิสาร 1
24 สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช 1
25 ศรัณย์ (เกษียณ) วรรธนัจฉริยา 1
26 นิอร งามฮุย 1
27 กฤษฎา สัมพันธารักษ์ 1
28 พิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ 1
29 ถวิล นิลพยัคฆ์ 1
30 พิศาล วสุวาณิช 1
31 ชะบา จำปาทอง 1
32 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
33 ธานี ศรีวงศ์ชัย 1
34 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1
35 เอ็จ สโรบล 1
36 ชูศักดิ์ จอมพุก 1
37 นพพงศ์ จุลจอหอ 1
38 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ 1
39 ประศาสตร์ เกื้อมณี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 3
4 2550 1
5 2548 1
6 2545 7
7 2531 2
8 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาของเมล็ด และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์สบู่ดำ (Jatropha curcas L.) Accession KUBP 74
ปี พ.ศ. 2553
2 อายุเมล็ดที่มีผลต่อความสามารถในการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์สบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2552
3 การผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์สบู่ดำ
4 ผลของการตัดยอดที่มีต่อผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ปอโมโรเฮยะ
5 ผลการตัดยอดที่มีต่อผลผลิตยอดอ่อน ผลผลิตเมล็ดและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ปอกระเจาฝักยาว
ปี พ.ศ. 2550
6 การพัฒนาของเปลือกหุ้มเมล็ดและการเกิดการพักตัวแบบเมล็ดแข็งในเมล็ดผักบุ้งไทย (Ipomoea aquatica Forsk.)
ปี พ.ศ. 2548
7 การประเมินผลผลิตของปริมาณไซยาไนต์ในเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2545
8 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
9 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
10 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
11 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
12 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
13 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
14 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานสากลภายใต้การสนับสนุนของสภาวิจัยแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2531
15 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพการผลิตและการใช้เมล็ดพันธุ์ไม้ป่่า รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย
16 สถานภาพและศักยภาพการผลิตและการใช้เมล็ดพันธุ์ธัญญพืช พืชน้ำมัน และพืชไร่ รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย