ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนทร พุ่มจันทร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุนทร พุ่มจันทร์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไกรวิทย์ ปุญโญกุล 2
2 ปิยะธิดา แสงทอง 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
4 ฐานบ ธิติมากร 1
5 นภาพร นพคุณ 1
6 ณรงค์ศักดิ์ ราชูการ 1
7 ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์ 1
8 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
9 ชัยยุทธ สุขศรี 1
10 ครรชิต ลิขิตเดชาโรจน์ 1
11 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
12 เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์ 1
13 เดือนเพ็ญ ปุณยางกูร 1
14 วรรณวลี วงษ์เกษมสันต์ 1
15 สุรพล ภู่วิจิตร 1
16 วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ 1
17 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
18 วิชัย เยี่ยงวีรชน 1
19 อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
20 โชคชัย สุทธิธรรมจิต 1
21 ศักย์ สกุลไทย 1
22 อนวัช สรรพศรี 1
23 สายันต์ สุริยะวงศ์ 1
24 วงศ์วัฒนา สมบูญยิ่ง 1
25 วิชุตา เหมเสถียร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2553 4
3 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การสำรวจแหล่งสะสมตัวของทรายโดยวิธีธรณีฟิสิกส์เพื่อการ ออกแบบและการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2553
2 การวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดของมวลหินเชิงความน่าจะเป็น กรณีศึกษาเหมืองหินปูนเขาวง จังหวัดสระบุรี
3 ลักษณะทางธรณีวิทยาที่สัมพันธ์กับศักยภาพการเกิดกรดของเหมืองถ่านหิน: กรณีศึกษาเหมืองถ่านหินลิกไนต์และดินบอลเคลย์ จังหวัดลำปาง
4 การวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดของมวลหินเชิงความน่าจะเป็น กรณีศึกษาเหมืองหินปูนเขาวง จังหวัดสระบุรี
5 ลักษณะทางธรณีวิทยาที่สัมพันธ์กับศักยภาพการเกิดกรดของเหมืองถ่านหิน:
ปี พ.ศ. 2548
6 โครงการรูปแบบที่เหมาะสมของระบบน้ำในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี