ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนทราภรณ์ หันตุลา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มยุรี ตันติสิระ 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
4 บุญยงค์ ตันติสิระ 2
5 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
6 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
8 คัคนางค์ มณีศรี 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
10 ธวัชชัย สันติสุข 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
12 วิไล ชินธเนศ 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
14 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
15 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
17 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
19 Somying Tumwasorn 1
20 อุทัย บุญประเสริฐ 1
21 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
23 วัลลภ แย้มเหมือน 1
24 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
25 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
26 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
27 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
28 ไววิทย์ พุทธารี 1
29 Pornpimol Muanjai 1
30 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
31 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
32 วาสนา เสียงดัง 1
33 สุวิชา ทองสิมา 1
34 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
35 สำเริง แย้มโสภี 1
36 สมพร พรมดี 1
37 สิริพร สิวราวุฒิ 1
38 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
39 สายฝน ควรผดุง 1
40 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
42 Sumphan Wongseripipatana 1
43 Panee Boonthavi 1
44 Garnpimol C. Ritthidej 1
45 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
46 Kittisak Likhitwitayawuid 1
47 Jaitip Paiboon 1
48 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
49 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
50 Supa Chantharasakul 1
51 Vimolmas Lipipun 1
52 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
53 บรรจง คณะวรรณ 1
54 Sompol Sanguanrungsirikul 1
55 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
56 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
57 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
58 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
59 วัฒนชัย สมิทธากร 1
60 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
61 Boonchai Sangpetngam 1
62 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
63 Chalermpol Leevailoj 1
64 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
65 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
66 Varunee Padmasankh 1
67 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
68 ศิริชัย ศิริกายะ 1
69 Srilert Chotpantarat 1
70 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
71 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
72 Wilai Anomasiri 1
73 Vanida Chantarateptawan 1
74 กาญจนา แก้วเทพ 1
75 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
76 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
77 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
78 เอกชัย อดุลยธรรม 1
79 Yeshey Penjor 1
80 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
81 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
82 กำจัด มงคลกุล 1
83 รุ่งราวี ทองกันยา 1
84 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
85 ๋Janes, Gavin W. 1
86 สุมิตรา พูลทอง 1
87 Phanphen Wattanaarsakit 1
88 นภสร โกวรรธนะกุล 1
89 Chonticha Srisawang 1
90 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
91 Jittima Chatchawansaisin 1
92 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
93 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
94 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
95 วินัย งามแสง 1
96 ประคอง ชอบเสียง 1
97 ชอุ่ม มลิลา 1
98 Puttipongse Varavudhi 1
99 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
100 ละอองทิพย์ เหมะ 1
101 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
102 Naiyana Chaiyabutr 1
103 Ampa Luiengpirom 1
104 Kitpramuk Tantayaporn 1
105 วิมล เหมะจันทร 1
106 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
107 Chakkaphan Sutthirat 1
108 พรรณี กาญจนพลู 1
109 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
110 สุมา เมืองใย 1
111 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
112 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
113 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
114 สิทธิพร แอกทอง 1
115 Chayaporn Supachartwong 1
116 Suchin Arunsawatwong 1
117 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
118 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
119 สุวดี ยาป่าคาย 1
120 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
121 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
122 Thanathon Sesuk 1
123 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
124 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
125 Thada Jirajaras 1
126 Rajalida Lipikorn 1
127 Walaisiri Muangsiri 1
128 ประธาน ดาบเพชร 1
129 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
130 กมลชนก ยวดยง 1
131 อวย เกตุสิงห์ 1
132 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
133 กระมล ทองธรรมชาติ 1
134 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
135 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
136 Chariya Uiyyasathian 1
137 Waraporn Siriterm 1
138 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
139 Kasidit Nootong 1
140 Anawatch Mitpratan 1
141 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
142 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
143 Pantharee Boonsatorn 1
144 สมชัย วัฒนการุณ 1
145 ศุกันยา ห้วยผัด 1
146 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
147 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
148 Acom Sornsute 1
149 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
150 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1