ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนทราภรณ์ หันตุลา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญยงค์ ตันติสิระ 2
2 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
4 มยุรี ตันติสิระ 2
5 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
6 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
7 Chariya Uiyyasathian 1
8 Waraporn Siriterm 1
9 Anawatch Mitpratan 1
10 Chayaporn Supachartwong 1
11 Kasidit Nootong 1
12 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
13 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
14 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
15 Pantharee Boonsatorn 1
16 สมชัย วัฒนการุณ 1
17 ศุกันยา ห้วยผัด 1
18 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
19 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
20 Acom Sornsute 1
21 สิทธิพร แอกทอง 1
22 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
23 Chonticha Srisawang 1
24 กำจัด มงคลกุล 1
25 Yeshey Penjor 1
26 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
27 รุ่งราวี ทองกันยา 1
28 สุมิตรา พูลทอง 1
29 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
30 ๋Janes, Gavin W. 1
31 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
32 Phanphen Wattanaarsakit 1
33 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
34 กระมล ทองธรรมชาติ 1
35 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
36 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
37 วินัย งามแสง 1
38 นภสร โกวรรธนะกุล 1
39 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
40 Jittima Chatchawansaisin 1
41 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
42 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
43 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
44 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
45 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
46 ไววิทย์ พุทธารี 1
47 Varunee Padmasankh 1
48 Pornpimol Muanjai 1
49 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
50 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
51 วาสนา เสียงดัง 1
52 สุวิชา ทองสิมา 1
53 วัลลภ แย้มเหมือน 1
54 สำเริง แย้มโสภี 1
55 สมพร พรมดี 1
56 สิริพร สิวราวุฒิ 1
57 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
58 สายฝน ควรผดุง 1
59 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
60 Walaisiri Muangsiri 1
61 Suchin Arunsawatwong 1
62 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
63 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
64 สุวดี ยาป่าคาย 1
65 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
66 ประคอง ชอบเสียง 1
67 Thanathon Sesuk 1
68 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
69 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
70 Thada Jirajaras 1
71 Rajalida Lipikorn 1
72 เอกชัย อดุลยธรรม 1
73 ประธาน ดาบเพชร 1
74 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
75 กมลชนก ยวดยง 1
76 อวย เกตุสิงห์ 1
77 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
78 พรรณี กาญจนพลู 1
79 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
80 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
81 Boonchai Sangpetngam 1
82 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
84 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
86 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
87 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
88 Chalermpol Leevailoj 1
89 กาญจนา แก้วเทพ 1
90 Vanida Chantarateptawan 1
91 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
92 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
93 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
94 ศิริชัย ศิริกายะ 1
95 Srilert Chotpantarat 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
97 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
100 คัคนางค์ มณีศรี 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
102 ธวัชชัย สันติสุข 1
103 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
104 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
105 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
106 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
107 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
108 Somying Tumwasorn 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
110 อุทัย บุญประเสริฐ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
113 วิไล ชินธเนศ 1
114 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
115 Wilai Anomasiri 1
116 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
117 Puttipongse Varavudhi 1
118 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
119 Naiyana Chaiyabutr 1
120 Kitpramuk Tantayaporn 1
121 Sompol Sanguanrungsirikul 1
122 Ampa Luiengpirom 1
123 ละอองทิพย์ เหมะ 1
124 วิมล เหมะจันทร 1
125 สุมา เมืองใย 1
126 Chakkaphan Sutthirat 1
127 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
128 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
129 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
130 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
131 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
132 บรรจง คณะวรรณ 1
133 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
134 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
135 Kittisak Likhitwitayawuid 1
136 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
137 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
138 Jaitip Paiboon 1
139 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
140 วัฒนชัย สมิทธากร 1
141 Sumphan Wongseripipatana 1
142 Panee Boonthavi 1
143 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
144 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
145 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
146 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
147 Vimolmas Lipipun 1
148 Garnpimol C. Ritthidej 1
149 Supa Chantharasakul 1
150 ชอุ่ม มลิลา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1