ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธี พลพงษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุธี พลพงษ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์ 5
2 จิตรวรรณ ผจงวิริยาทร 5
3 สมฤดี ฉันทาวรานุรักษ์ 5
4 อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต 3
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
6 ภานุชฎา ศิระยุทธโยธิน 2
7 ศยามล ยนตร์ศักดิ์สกุล 2
8 พรรณพิไล ปุกหุต 2
9 หทัยชนก ต๊ะปินตา 2
10 กฤษณ์ คำนนท์ 2
11 ดลยา หมัดชา 2
12 เพ็ญพรรณ พงศ์สวัสดิ์ 1
13 ณัฐพงศ์ จันทรางกูล 1
14 ศิริชัย ศิริกายะ 1
15 ขวัญเรือน กิติวัฒน์ 1
16 ธนรัตน์ ทิวากรศศิธร 1
17 ตรีนุช วีระเวสส์ 1
18 ระพีภัทร ดิสถาพร 1
19 กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร 1
20 กอบกาญจน์ ปุ่นนอก 1
21 นิรชรา ธนเมธี 1
22 พงศ์ชาติ วชิโรภาสกรณ์ 1
23 นันทนา เดชกำธร 1
24 กมลวรรณ ขุมทรัพย์ 1
25 คม สัมพันธารักษ์ 1
26 ไศลทิพย์ จารุภูมิ 1
27 ไม่มีข้อมูล 1
28 สุภาภรณ์ งามวงศ์น้อย 1
29 ศศิวิมล กุมารบุญ 1
30 สาธิยา หมานเรือง 1
31 ชณัธ ภาคย์กิจจากุล 1
32 บรรชา ลิมปสถิรกิจ 1
33 ธารนิธิ พยัคฆราชศักดิ์ 1
34 สุวรรณมาศ เหล็กงาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 9
3 2552 15
4 2550 1
5 2549 4
6 2548 2
7 2547 1
8 2543 1
9 2542 1
10 2541 1
11 2539 4
12 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การสร้างข่าวของรายการข่าวท้องถิ่นของสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวีจากสองสถานีในจังหวัดกำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาเปรียบเทียบการคัดเลือกประเด็นข่าวและการนำเสนอข่าวของฟรีทีวีและเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น ช่วงการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง มีนาคม-พฤษภาคม 2553
3 การรายงานข่าวสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในรายการข่าวภาคค่ำ ทางสถานีโทรทัศน์เอ็นบีที และทีวีไทยในปี 2551
4 กรอบเนื้อหาและการนำเสนอในรายการวิทยุ "แฉแต่เช้า"
5 กรอบในการคัดเลือกข่าวของสถานีข่าวทีเอ็นเอ็น 24
6 กรอบเนื้อหาและการนำเสนอในรายการวิทยุ "แฉแต่เช้า"
7 การศึกษาเปรียบเทียบการคัดเลือกประเด็นข่าวและการนำเสนอข่าวของฟรีทีวีและเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น ช่วงการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง มีนาคม-พฤษภาคม 2553
8 การรายงานข่าวสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ในรายการข่าวภาคค่ำทางสถานีโทรทัศน์เอ็นบีที และทีวีไทย ในปี 2551
9 ปัจจัยจิตสำนึกท้องถิ่นที่มีผลต่อการใช้บริการสื่อเคเบิลทีวีท้องถิ่นของประชาชนภายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
10 กรอบในการคัดเลือกข่าวของสถานีข่าวทีเอ็นเอ็น 24
ปี พ.ศ. 2552
11 การจัดการการไหลของข้อมูลข่าวสารสาธารณะของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
12 บทบาทของผู้ขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะในฐานะเป็นผู้กรองสารให้กับผู้โดยสาร
13 การสร้างวาทกรรมออนไลน์เกี่ยวกับสตรีมุสลิม
14 กรอบข่าวที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใช้เป็นเกณฑ์ในการผลิตข่าวภาคเช้า
15 การประกอบสร้างภาพเพื่อการโหยหาอดีตในรายการ "วันวานยังหวานอยู่"
16 การสร้างภาพตัวแทนด้วยการแต่งหน้าเพื่อสื่อความหมายลักษณะตัวละครของละครโทรทัศน์ไทย
17 การนำเสนอข้อมูลข่าวเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ในประเทศไทย เมษายน พ.ศ. 2552 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบก
18 การกำกับความหมายของแผนที่ท่องเที่ยวบนสื่ออินเทอร์เน็ต
19 การนำเสนอข้อมูลข่าวเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย เมษายน พ.ศ.2552 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบก
20 กรอบข่าวที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ใช้เป็นเกณฑ์ในการผลิตข่าวภาคเช้า
21 การจัดการการไหลของข้อมูลข่าวสารสาธารณะของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
22 การสร้างภาพตัวแทนด้วยการแต่งหน้าเพื่อสื่อความหมายลักษณะตัวละครของละครโทรทัศน์ไทย
23 บทบาทของผู้ขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะในฐานะเป็นผู้กรองสารให้กับผู้โดยสาร
24 การสร้างวาทกรรมออนไลน์เกี่ยวกับสตรีมุสลิม
25 การกำกับความหมายของแผนที่ท่องเที่ยวบนสื่ออินเทอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2550
26 การปรับแปลงรูปแบบและเนื้อหารายการวิทยุกระจายเสียงผ่านวิทยุออนไลน์ ในเครือบริษัท คลิก เรดิโอ จำกัด
ปี พ.ศ. 2549
27 ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
28 ปัญหาและอุปสรรคในการกำกับดูแลเนื้อหาสื่ออินเทอร์เน็ตโดยหน่วยงานภาครัฐ
29 โครงสร้างและเนื้อหารายการของสถานีโทรทัศน์ลูกทุ่งที-แชนแนล
30 การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของตลาดรายการเพลงทางวิทยุของบริษัท คลิค เรดิโอ จำกัด
ปี พ.ศ. 2548
31 การศึกษาความเป็นมาและการบริหารจัดการของสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ
32 การสร้างความหมายของสาวพริตตี้ในอุตสาหกรรมรถยนต์โดยสื่อมวลชน
ปี พ.ศ. 2547
33 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูโทรทัศน์ของเด็ก
ปี พ.ศ. 2543
34 ทัศนคติและพฤติกรรมการเปิดรับรายการวิทยุโทรทัศน์ด้านการเกษตรของเกษตรกร ในเขตอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2542
35 อิทธิพลของผู้อุปถัมภ์รายการที่มีผลต่อรายการสารคดีการเกษตรทางโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2541
36 วิเคราะห์การออกแบบเว็บเพจในเวิลด์ ไวด์ เว็บ ที่แบ่งตามประเภทขององค์กร
ปี พ.ศ. 2539
37 การสื่อสารและสารสนเทศในสมัยรัชกาลที่ 9 : การวิจัย
38 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบทบาทที่สำคัญของรายการโทรทัศน์ชื่อ "มองต่างมุม" ในฐานะเป็นตลาดเสรีทางความคิด
39 การศึกษาสถานภาพปัจจุบันและแนวโน้มของระบบการสื่อสารข้อมูลผ่าน "ระบบบีบีเอส" ในประเทศไทย
40 การนำเสนอเรื่องเพศศึกษาทางสื่อวิทยุกระจายเสียง