ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธี ผู้เจริญชนะชัย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Suthee Phoojaruenchanachai 9
2 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 7
3 วีรเชษฐ์ ขันเงิน 6
4 วุฒิพงศ์ ธาราธีรเศรษฐ์ 6
5 วัชระ ฉัตรวิริยะ 6
6 อภินันท์ ธนชยานนท์ 6
7 มานิตย์ กู้ธนพัฒน์ 6
8 อภิเนตร อูนากูล 6
9 สุมิตรา จรสโรจน์กุล 6
10 พินิจ กำหอม 6
11 พิมพา ลิ้มทองกุล 6
12 อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์ 5
13 วีรวุฒิ คงบุญเกียรติ 4
14 ประกอบ โกเมศวรากุล 4
15 วุฒิกร เชาว์ประมวลกุล 3
16 Chanjira Sinthanayothin 3
17 Sirichai Parittotakapron 3
18 ศิริชัย ปริตโตทกพร 3
19 ภิญโญ พวงมะลิ 2
20 Apichart Singalavanija 2
21 อุ่นพงศ์ สุภัคชูกุล 2
22 ทรงกรด ธิราชัย 2
23 ทรงพล องค์วัฒนกุล 1
24 อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ 1
25 พรภพ นัยเนตร 1
26 เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช ธงวืจิตรมณี 1
27 วรากร เจริญสุข 1
28 จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ 1
29 อัมพร โพธิ์ใย 1
30 ชาญเดช หรูอนันต์ 1
31 ดนุ พรหมมินทร์ 1
32 วัชรพงษ์ โขวิฑูรกิจ 1
33 ธีรเดช พิญญพงษ์ 1
34 ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี 1
35 Nathasit Gerdsri 1
36 อลิสา คงทน 1
37 นเรศ ดำรงชัย 1
38 Kalaya Udomvitid 1
39 กัลยา อุดมวิทิต 1
40 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
42 Alisa Kongthon 1
43 Nares Damrongchai 1
44 พิเชษฐ์ บุญหนุน 1
45 กมลวรรณ ตันไถง 1
46 เบญจา บุญเอื้อ 1
47 ปกาศิต สมศิริ 1
48 Pished Bunnun 1
49 วิศรุต พลสิทธิ์ 1
50 นิธิพงศ์ บัลลพ์วานิช 1
51 Wuttikorn Chaopramualkul 1
52 Apicit Tantaworrasilp 1
53 วัลยา เหลืองนฤทัย 1
54 Unpong Supakchukul 1
55 กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ 1
56 อภิชาติ สิงคาลวณิช 1
57 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 1
58 จินตมัย สุวรรณประทีป 1
59 Viravud Kongbunkiat 1
60 Parapan Bamrungsuk 1
61 Wanlaya Laungnarutai 1
62 วัลยา (แก่นวงค์) เหลืองนฤทัย 1
63 Jirayuth Supokavej 1
64 วิจิตร ธรานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2550 4
3 2549 6
4 2548 2
5 2547 2
6 2546 4
7 2544 1
8 2543 3
9 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนาระบบวัสดุฝังในทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยไทย
ปี พ.ศ. 2550
2 การมองอนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่
3 เทคโนโลยีซีเอ็นซีแบบประหยัดด้วย Enhanced Machine Control (EMC)
4 ตัวควบคุมเครื่องตัดหม้อน้ำ
5 อุปกรณ์ตรวจตาทางไกล ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2549
6 โครงการให้คำปรึกษาบริษัทกมลการไฟฟ้าเพื่อสร้างเครื่องกัดชิ้นงานแบบ 3 แกน ขับเคลื่อนด้วยระบบเซอร์โว
7 รายงาน โปรแกรมจัดการรูปแบบสำหรับ เครื่องผลิตเครื่องต้นแบบ แบบเร่งด่วน
8 การออกแบบบอร์ดเชื่อมต่อสำหรับเครื่องกัดชิ้นงาน RAMA-200
9 การออกแบบบอร์ดเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุต เอาต์พุต และเอกสารการแข่งขัน YECC2006
10 Feasibility Study on Computer-Aided Screening for Diabetic Retinopathy.
11 การออกแบบตัวควบคุมป้อนกลับสถานะที่ขอบสำหรับคานตีโมเชนโค
ปี พ.ศ. 2548
12 CephSmile: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกระโหลกศรีษะ และจำลองการรักษาสำหรับการวิเคราะห์และวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน เวอร์ชัน 1.0
13 การออกแบบบอร์ดเชื่อมต่อสำหรับควบคุมเครื่องกัดชิ้นงานขนาดเล็ก ด้วยโปรแกรม EMC ของบริษัทกมลการไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2547
14 ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวินิจฉัยการเปลี่ยนแปลงจอประสาทตาจากโรคเบาหวาน
15 การทดสอบ DICOM Service และ DICOM File format
ปี พ.ศ. 2546
16 Automated Screening System for Diabetic Retinopathy
17 ระบบคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ภาพจอประสาทตาเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากโรคเบาหวาน
18 ก้าวสู่เทคโนโลยีควบคุมการเคลื่อนที่ ตอนที่ 5 การประยุกต์ใช้ในเครื่องเจาะและพล็อตเตอร์
19 การพัฒนาเทคโนโลยีระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (บทเรียนจากเพื่อนบ้าน)
ปี พ.ศ. 2544
20 เทคนิคการซ้อนภาพระหว่างภาพเรตินาสีและฟลูออเรสซีน
ปี พ.ศ. 2543
21 ระบบจัดเก็บและสื่อสารข้อมูลภาพทางการแพทย์ (ตอนที่3)
22 ระบบจัดเก็บและสื่อสารข้อมูลภาพทางการแพทย์ (ตอนที่1)
23 แนวโน้มคอมพิวเตอร์ช่วยในการวินิจฉัย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 Robust adaptive fuzzy control for a class of uncertain servomechanism systems
25 Automatic Focusing of a Motorized Photo Slit Lamp Microscope
26 Feedback linearization controller design for continuous stirred-tank reactor (CSTR) in biodiesel production process
27 Fuzzy controller and image enhancement for slit lamp microscopy
28 Deterministic control of uncertain state delayed systems
29 Robust stabilisation of a state delayed system
30 Robust stabilization of uncertain delayed systems: application to model-following systems
31 Automated screening system for diabetic retinopathy
32 Industrial control applications in Thailand: electronic and machinery sectors
33 An algebraic approach to discrete-time H control problems
34 Memoryless stabilization of uncertain linear systems including time-varying state delays
35 A Riccati equation approach to stabilization of uncertain systems with delayed state
36 Stability and stabilization of uncertain linear systems with time-varying state delays
37 An algebraic approach to discrete-time H? control problems
38 Stabilization of two-link planar manipulator platform with parallel base motion disturbance using passivity-based adaptive control
39 Control of stabilized platform for two-link planar manipulator arm under parallel base motion disturbance with passivity-based adaptive control
40 Multimedia simulation of colour blindness and colour enhancement assisted colour blindness