ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธีรา ถาวรรัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชญาดา ดวงวิเชียร 6
2 สุรกิตติ ศรีกุล 4
3 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
4 อรพิน หนูทอง 3
5 วรกร สิทธิพงษ์ 3
6 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
7 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
8 วัชรี ศรีรักษา 3
9 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
10 กลวัชร ทิมินกุล 3
11 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
12 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
13 ประภาส แยบยน 3
14 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
15 บุญณิศา ฆังคมณี 3
16 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
17 ศักดา พุทธพาธ 3
18 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
19 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
20 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
21 เวียง อากรชี 3
22 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
23 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
24 พุฒนา รุ่งระวี 3
25 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
26 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
27 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
28 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
29 สุภาวดี สมภาค 3
30 จารุวรรณ บางแวก 3
31 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
32 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
33 เสาวรี บำรุง 3
34 ปรีชา แสงโสดา 3
35 กิติพร เจริญสุข 3
36 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
37 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
38 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
39 แฉล้ม มาศวรรณา 3
40 สุชาติ คำอ่อน 3
41 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
42 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
43 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
44 โอภาษ บุญเส็ง 3
45 จันทรา บดีศร 3
46 รมิดา ขันตรีกรม 3
47 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
48 ประนอม ใจอ้าย 3
49 สันติ พรหมคำ 3
50 ฉลอง เกิดศรี 3
51 อิสระ พุทธสิมมา 3
52 วินัย ศรวัต 3
53 โอภำษ บุญเส็ง 3
54 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
55 สุภาพร สุขโต 3
56 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
57 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
58 เอมอร เพชรทอง 3
59 สมพงษ์ ทองช่วย 3
60 บุญญาภา ศรีหาตา 3
61 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
62 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
63 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
64 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
65 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
66 วัลลีย์ อมรพล 3
67 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
68 จงรักษ์ จารุเนตร 3
69 ประพิศ วองเทียม 3
70 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
71 อานนท์ มลิพันธ์ 3
72 อนุชา เหลาเคน 3
73 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
74 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
75 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
76 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
77 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
78 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
79 มณี หาชานนท์ 3
80 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
81 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
82 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
83 เมธาพร พุฒขำว 3
84 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
85 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
86 อาพร คงอิสโร 3
87 สุมนำ งามผ่องใส 3
88 กุลชาติ นำคจันทึก 3
89 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
90 จำนง ชัญถาวร 3
91 อรุณี ใจเถิง 3
92 ไกรศร ตาวงศ์ 3
93 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
94 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
95 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
96 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
97 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
98 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
99 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
100 พัชราพร หนูวิสัย 3
101 กาญจนา ทองนะ 3
102 สาคร โรจนัย 3
103 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
104 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
105 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
106 สมคิด ดำน้อย 2
107 ธีรชาต วิชิตชลชัย 1
108 อรสิรี ดำน้อย 1
109 พิศมัย จันทุมา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 3
3 2557 1
4 543 7