ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธีรา ถาวรรัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชญาดา ดวงวิเชียร 6
2 สุรกิตติ ศรีกุล 4
3 จันทรา บดีศร 3
4 รมิดา ขันตรีกรม 3
5 โอภาษ บุญเส็ง 3
6 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
7 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
8 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
9 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
10 อิสระ พุทธสิมมา 3
11 วินัย ศรวัต 3
12 ประนอม ใจอ้าย 3
13 กลวัชร ทิมินกุล 3
14 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
15 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
16 วัชรี ศรีรักษา 3
17 อรพิน หนูทอง 3
18 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
19 ประภาส แยบยน 3
20 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
21 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
22 วรกร สิทธิพงษ์ 3
23 ฉลอง เกิดศรี 3
24 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
25 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
26 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
27 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
28 สันติ พรหมคำ 3
29 จงรักษ์ จารุเนตร 3
30 ประพิศ วองเทียม 3
31 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
32 อานนท์ มลิพันธ์ 3
33 อนุชา เหลาเคน 3
34 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
35 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
36 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
37 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
38 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
39 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
40 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
41 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
42 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
43 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
44 เสาวรี บำรุง 3
45 สุชาติ คำอ่อน 3
46 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
47 สุภาวดี สมภาค 3
48 จารุวรรณ บางแวก 3
49 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
50 แฉล้ม มาศวรรณา 3
51 กิติพร เจริญสุข 3
52 ปรีชา แสงโสดา 3
53 พุฒนา รุ่งระวี 3
54 บุญณิศา ฆังคมณี 3
55 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
56 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
57 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
58 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
59 มณี หาชานนท์ 3
60 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
61 พัชราพร หนูวิสัย 3
62 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
63 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
64 กาญจนา ทองนะ 3
65 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
66 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
67 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
68 เอมอร เพชรทอง 3
69 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
70 สมพงษ์ ทองช่วย 3
71 วัลลีย์ อมรพล 3
72 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
73 สุภาพร สุขโต 3
74 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
75 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
76 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
77 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
78 บุญญาภา ศรีหาตา 3
79 สาคร โรจนัย 3
80 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
81 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
82 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
83 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
84 โอภำษ บุญเส็ง 3
85 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
86 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
87 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
88 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
89 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
90 เวียง อากรชี 3
91 ศักดา พุทธพาธ 3
92 กุลชาติ นำคจันทึก 3
93 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
94 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
95 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
96 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
97 ไกรศร ตาวงศ์ 3
98 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
99 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
100 เมธาพร พุฒขำว 3
101 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
102 อรุณี ใจเถิง 3
103 จำนง ชัญถาวร 3
104 อาพร คงอิสโร 3
105 สุมนำ งามผ่องใส 3
106 สมคิด ดำน้อย 2
107 ธีรชาต วิชิตชลชัย 1
108 อรสิรี ดำน้อย 1
109 พิศมัย จันทุมา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 3
3 2557 1
4 543 7