ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธีรา ถาวรรัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชญาดา ดวงวิเชียร 6
2 สุรกิตติ ศรีกุล 4
3 จงรักษ์ จารุเนตร 3
4 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
5 ประพิศ วองเทียม 3
6 อนุชา เหลาเคน 3
7 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
8 อานนท์ มลิพันธ์ 3
9 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
10 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
11 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
12 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
13 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
14 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
15 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
16 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
17 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
18 เสาวรี บำรุง 3
19 สุชาติ คำอ่อน 3
20 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
21 สุภาวดี สมภาค 3
22 จารุวรรณ บางแวก 3
23 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
24 แฉล้ม มาศวรรณา 3
25 กิติพร เจริญสุข 3
26 ปรีชา แสงโสดา 3
27 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
28 วัลลีย์ อมรพล 3
29 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
30 พัชราพร หนูวิสัย 3
31 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
32 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
33 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
34 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
35 กาญจนา ทองนะ 3
36 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
37 สาคร โรจนัย 3
38 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
39 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
40 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
41 มณี หาชานนท์ 3
42 สุภาพร สุขโต 3
43 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
44 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
45 เอมอร เพชรทอง 3
46 สมพงษ์ ทองช่วย 3
47 บุญญาภา ศรีหาตา 3
48 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
49 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
50 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
51 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
52 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
53 ฉลอง เกิดศรี 3
54 สันติ พรหมคำ 3
55 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
56 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
57 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
58 โอภำษ บุญเส็ง 3
59 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
60 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
61 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
62 อิสระ พุทธสิมมา 3
63 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
64 เวียง อากรชี 3
65 ศักดา พุทธพาธ 3
66 กุลชาติ นำคจันทึก 3
67 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
68 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
69 เมธาพร พุฒขำว 3
70 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
71 ไกรศร ตาวงศ์ 3
72 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
73 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
74 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
75 จำนง ชัญถาวร 3
76 อรุณี ใจเถิง 3
77 สุมนำ งามผ่องใส 3
78 อาพร คงอิสโร 3
79 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
80 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
81 รมิดา ขันตรีกรม 3
82 จันทรา บดีศร 3
83 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
84 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
85 พุฒนา รุ่งระวี 3
86 โอภาษ บุญเส็ง 3
87 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
88 วินัย ศรวัต 3
89 ประนอม ใจอ้าย 3
90 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
91 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
92 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
93 กลวัชร ทิมินกุล 3
94 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
95 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
96 ประภาส แยบยน 3
97 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
98 บุญณิศา ฆังคมณี 3
99 อรพิน หนูทอง 3
100 วัชรี ศรีรักษา 3
101 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
102 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
103 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
104 วรกร สิทธิพงษ์ 3
105 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
106 สมคิด ดำน้อย 2
107 ธีรชาต วิชิตชลชัย 1
108 อรสิรี ดำน้อย 1
109 พิศมัย จันทุมา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 3
3 2557 1
4 543 7