ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธีรา ถาวรรัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชญาดา ดวงวิเชียร 6
2 สุรกิตติ ศรีกุล 4
3 ไกรศร ตาวงศ์ 3
4 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
5 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
6 สาคร โรจนัย 3
7 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
8 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
9 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
10 สุมนำ งามผ่องใส 3
11 อาพร คงอิสโร 3
12 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
13 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
14 เมธาพร พุฒขำว 3
15 กาญจนา ทองนะ 3
16 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
17 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
18 มณี หาชานนท์ 3
19 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
20 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
21 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
22 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
23 อรุณี ใจเถิง 3
24 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
25 พัชราพร หนูวิสัย 3
26 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
27 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
28 จำนง ชัญถาวร 3
29 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
30 ประภาส แยบยน 3
31 บุญณิศา ฆังคมณี 3
32 พุฒนา รุ่งระวี 3
33 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
34 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
35 วัชรี ศรีรักษา 3
36 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
37 วรกร สิทธิพงษ์ 3
38 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
39 อรพิน หนูทอง 3
40 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
41 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
42 โอภำษ บุญเส็ง 3
43 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
44 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
45 กุลชาติ นำคจันทึก 3
46 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
47 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
48 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
49 เวียง อากรชี 3
50 ศักดา พุทธพาธ 3
51 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
52 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
53 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
54 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
55 ฉลอง เกิดศรี 3
56 สันติ พรหมคำ 3
57 อิสระ พุทธสิมมา 3
58 วินัย ศรวัต 3
59 ประนอม ใจอ้าย 3
60 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
61 สุชาติ คำอ่อน 3
62 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
63 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
64 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
65 เสาวรี บำรุง 3
66 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
67 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
68 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
69 กลวัชร ทิมินกุล 3
70 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
71 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
72 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
73 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
74 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
75 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
76 โอภาษ บุญเส็ง 3
77 จันทรา บดีศร 3
78 รมิดา ขันตรีกรม 3
79 จารุวรรณ บางแวก 3
80 สุภาวดี สมภาค 3
81 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
82 วัลลีย์ อมรพล 3
83 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
84 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
85 ปรีชา แสงโสดา 3
86 สมพงษ์ ทองช่วย 3
87 เอมอร เพชรทอง 3
88 บุญญาภา ศรีหาตา 3
89 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
90 สุภาพร สุขโต 3
91 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
92 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
93 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
94 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
95 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
96 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
97 แฉล้ม มาศวรรณา 3
98 กิติพร เจริญสุข 3
99 อนุชา เหลาเคน 3
100 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
101 อานนท์ มลิพันธ์ 3
102 ประพิศ วองเทียม 3
103 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
104 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
105 จงรักษ์ จารุเนตร 3
106 สมคิด ดำน้อย 2
107 ธีรชาต วิชิตชลชัย 1
108 อรสิรี ดำน้อย 1
109 พิศมัย จันทุมา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 3
3 2557 1
4 543 7