ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กำพล ประทีปชัยกูร 13
2 Suteera Prasertsan 4
3 ภาสกร เวสสะโกศล 4
4 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 4
5 สมชาย แซ่อึ้ง 4
6 ชาคริต ทองอุไร 3
7 นงเยาว์ เมืองดี 3
8 ไพศาล วุฒิจำนงค์ 3
9 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 3
10 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
11 สมศักดิ์ ตั้งยืนยงวัฒนา 2
12 Gumpon Prateepchaikul 2
13 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 2
14 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 2
15 นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย 2
16 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 2
17 ไพโรจน์ คีคีรัตน์ 1
18 Panyarak Ngamsritragul 1
19 วิริยะ ดวงสุวรรณ 1
20 กนกพร สังขรักษ์ 1
21 เกริกชัย ทองหนู 1
22 Smarn Sen-ngam 1
23 Pongsak Krukanont 1
24 พงศ์ศักดิ์ ครุกานันต์ 1
25 Krerkchai Thongnoo 1
26 ศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต 1
27 สมาน เสนงาม 1
28 ประณีต ส่งวัฒนา 1
29 อังคณา เธียรมนตรี 1
30 สมยศ ทุ่งหว้า 1
31 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 1
32 กิตตินันท์ มลิวรรณ 1
33 แหล่งทุนภายนอก ในประเท 1
34 ปัญญา แดงวิไลลักษณ์ 1
35 สมพงศ์ โอทอง 1
36 เบญจมาส เชียรศิลป์ 1
37 อลิศรา เรืองแสง 1
38 วารุณี ลิ่มมั่น 1
39 วรรณา ชูฤทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2557 1
4 2556 3
5 2555 1
6 2545 3
7 2542 2
8 2540 3
9 2539 1
10 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 พลังงานชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือของปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2559
2 การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเนื้อผลปาล์มออกจากเมล็ดปาล์ม
3 โครงการพัฒนาการศึกษาสำหรับทักษะแห่งทศวรรษที่ 21 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (จังหวัดน่านและแพร่)
ปี พ.ศ. 2557
4 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาพื้นที่
ปี พ.ศ. 2556
5 โครงการจัดตั้งหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
6 โครงการการจัดทำแผนแม่บทการวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย สำหรับภาคสาขาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน
7 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาพื้นที่
ปี พ.ศ. 2555
8 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่
ปี พ.ศ. 2545
9 การศึกษากลไกการอบแห้งไม้ยางพาราและการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
10 การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่จากชีวมวลไม้ยางพาราในภาคใต้เพื่อการผลิตพลังงาน
11 การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ของชีวมวลไม้ยางพาราในภาคใต้เพื่อการผลิตพลังงาน
ปี พ.ศ. 2542
12 การศึกษาใช้ฮีทปั้มในระบบการกลั่น
13 การศึกษาใช้ฮีทปั้มในระบบการกลั่น
ปี พ.ศ. 2540
14 การพัฒนาเครื่องอบแห้งด้วยหลักการฮีทปั๊ม
15 การพัฒนาเตาเผาอิฐแบบใช้พลังงานต่ำ
16 การศึกษาเบื้องต้นของการลอกแบบแผ่นยาง
ปี พ.ศ. 2539
17 ความเสียหายของมังคุดเมื่อได้รับแรงกระแทก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
18 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาพื้นที่