ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธีรดา ฉิมน้อย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 6
2 วรรณภา บำรุงเขต 5
3 สิรินาฏ นิภาพร 4
4 Sutheerada Chimnoi 4
5 นพคุณ ธรรมธัชอารี 4
6 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 3
7 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
8 พัชนี ธรรมวันนา 2
9 Health Insurance System Research Office 2
10 Wannapha Bamrungkhet 2
11 Samrit Srithamrongsawats 2
12 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 2
13 ยาใจ อภิบุญโยภาส 2
14 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 2
15 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
16 พัฒนาวิไล อินใหม 1
17 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
18 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
19 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
20 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 1
21 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
22 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
23 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
24 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
25 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
26 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
27 สงครามชัย ลีทองดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 2
3 543 8