ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 3
3 อภิฤดี เหมะจุฑา 3
4 วิภาวรรณ เรืองวิทยาวงศ์ 2
5 เปรมชัย เม่นสิน 2
6 สการินทร์ มีสมพืชน์ 2
7 อริย์สร จิระเพิ่มพูน 2
8 เกรียงไกร จีระแพทย์ 1
9 วิศิษฎ์ ประดิษฐากร 1
10 เทียมจันทร์ ลีพึ่งธรรม 1
11 นันทลักษณ์ สถาพรนานนท์ 1
12 สกุล วรากรพิพัฒน์ 1
13 สุนันท์ เบญจเจริญวงศ์ 1
14 กิตติ ตระกูลฮุน 1
15 สุภางค์ พิรุณสาร 1
16 จันทนี ฉัตรวิริยาวงศ์ 1
17 กนกวรรณ ภู่ไพศาล 1
18 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
19 วรรณี อิทธิวัฒนกุล 1
20 รุ่งเพ็ชร เจริญวิสุทธิวงศ์ 1
21 นันทวัน ศรีสุวรรณ 1
22 โมเรศ ศรีบ้านไผ่ 1
23 จรินทร์ญา เหล็กเพชร 1
24 รุ่งโรจน์ พิทยศิริ 1
25 จันทร์ทิพย์ สุทธิอรรถศิลป์ 1
26 ฐิติมา ชูเทพย์ 1
27 พรชัย ปุ่นโพธิ์ 1
28 วิมลมาลย์ พงษ์ฤทธิ์ศักดา 1
29 อัจฉรา อุทิศวรรณกุล 1
30 บุรินทร์ อาวพิทยา 1
31 ทองคำ สุนทรเทพวรากุล 1
32 เทียมจันทร์ สุนทรารชุน 1
33 ณัฏฐ์ บุญนิธิ 1
34 วิทยา กุลสมบูรณ์ 1
35 สายฝน จันทโสภีพันธ์ 1
36 ประภาพักตร์ ศิลปโชติ 1
37 สมฤทัย สุพรรณกูล 1
38 อภิรดี เหมะจุฑา 1
39 พรรณบุปผา ชูวิเชียร 1
40 สุภัทรชา ไชยรักษ์ 1
41 มนิสิดา อารีกุล 1
42 พินิจ แก้วสุวรรณะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 4
3 2552 2
4 2551 1
5 2550 1
6 2547 1
7 2546 3
8 2545 4
9 2542 1
10 2540 1
11 2539 3
12 2538 1
13 2537 1
14 2536 1
15 2535 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การสร้างและทดสอบสมการเพื่อทำนายระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาลตำรวจ
2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
3 การจัดการการบำบัดด้านยาสำหรับผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยเภสัชกร ณ โรงพยาบาลหนองบัว
ปี พ.ศ. 2553
4 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกโรคหัวใจล้มเหลว ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
5 ต้นทุน-ประสิทธิผลของกระบวนการที่เภสัชกรร่วมดำเนินการในการประสานรายการยาผู้ป่วยในศัลยกรรมที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ
6 ต้นทุน-ประสิทธิผลของกระบวนการที่เภสัชกรร่วมดำเนินการในการประสานรายการยาผู้ป่วยในศัลยกรรมที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ
7 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกโรคหัวใจล้มเหลว ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2552
8 ผลลัพธ์ของการจ่ายยารักษาโรคเบาหวานต่อเนื่องโดยเภสัชกรในศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดเกรียบ
9 ผลลัพธ์ของการจ่ายยารักษาโรคเบาหวานต่อเนื่องโดยเภสัชกร ในศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลตลาดเกรียบ
ปี พ.ศ. 2551
10 การจัดการระดับน้ำตาลในเลือดโดยการตรวจติดตามระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมด้วยอินซูลิน
ปี พ.ศ. 2550
11 พฤติกรรมสุขภาพสำหรับทำนายระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2547
12 การปฏิบัติการตามแนวทางการใช้สารละลายแอลบูมินในผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลราชวิถี
ปี พ.ศ. 2546
13 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาในผู้ป่วยนอกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลลำปาง
14 การใช้ยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่เกิดในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
15 การใช้ยาต้านจุลชีพในผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ที่เกิดในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ปี พ.ศ. 2545
16 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาในผู้ป่วยในซึ่งเป็นโรคเบาหวานโรงพยาบาลราชวิถี
17 การบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วย ในหอศัลยกรรมทั่วไปชายที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
18 ต้นทุน-ประสิทธิผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลเสนา
19 ปัจจัยเสี่ยงและปัญหาจากการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยนอกสูงอายุที่โรงพยาบาลอินทร์บุรี
ปี พ.ศ. 2542
20 การให้คำปรึกษาโดยเภสัชกรแก่ผู้ป่วยเดินได้โรคความดันโลหิตสูง ที่โรงพยาบาลไชยา
ปี พ.ศ. 2540
21 ผลการใช้แบบบันทึกการสั่งใช้ยาต้านจุลชีพเซฟไตรอะโซน, เซฟโฟแทคซีมและเซฟต้าสิดีม ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ปี พ.ศ. 2539
22 การให้คำปรึกษาโดยเภสัชกรในผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลราชวิถี
23 แนวทางในการปรับปรุงระบบการกระจายยาบนหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
24 การพัฒนาระบบการกระจายยาที่หออายุรกรรมพิเศษ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2538
25 การบริบาลผู้ใช้ยาโรคระบบทางเดินหายใจที่โรงพยาบาลราชวิถี
ปี พ.ศ. 2537
26 ผลของการให้คำปรึกษาเรื่องยากลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดแก่ผู้ป่วยใน ก่อนออกจากโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลนครนายก
ปี พ.ศ. 2536
27 ผลของแบบแผนการให้คำแนะนำการใช้ยาป้องกันและรักษาอาการหอบหืด ต่อผู้ปกครองที่โรงพยาบาลเด็ก
ปี พ.ศ. 2535
28 โครงการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับผู้ป่วย ในที่โรงพยาบาลราชวิถี