ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธรรม อุมาแสงทองกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 9
2 2556 1
3 2550 1
4 2548 2
5 2544 2
6 2543 2
7 2541 1
8 2540 1
9 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ฐานข้อมูลภาพยนตร์ดีเด่น : การพัฒนาคอลเลคชัน งานเทคนิคห้องสมุดและออกแบบโปรแกรมสืบค้นสารสนเทศภาพยนตร์
2 หัวเรื่องภาษาไทยเปรียบเทียบกับหัวเรื่องภาษาอังกฤษของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน:กรณีศึกษาคำศัพท์สาขาหลักและคำศัพท์สัมพันธ์แคบกว่าในระดับ NT
3 การพัฒนาเนื้อหาข้อมูลบรรณานุกรมจากการสืบค้นโอเพค
4 การศึกษาคุณภาพการทำดรรชนีหัวเรื่อง จากการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของดรรชนีในฐานข้อมูลบรรณานุกรมห้องสมุด
5 การพัฒนาโประแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสำรวจหนังสือของห้องสมุด
6 ฐานข้อมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยสาขาบรรณารักษศาสตร์และสาขานิเทศศาสตร์:การศึกษาระบบจัดเก็บและสืบค้นสารสนเทศ
7 การใช้ประโยชน์จากบริการรายชื่อหนังสือใหม่ของห้องสมุดต่อการพัฒนาคอลเลคชันและบริการเชิงอ้างอิง
8 การใช้ควบคุมทางบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยในไทย
9 ฐานข้อมูลงานวิจัยเกษตรอินทรีย์ของไทย : การวิเคราะห์ปัญหาการเข้าถึงสารสนเทศ และการพัฒนาฐานข้อมูลอ้างอิง
ปี พ.ศ. 2556
10 การพัฒนาคุณภาพฐานข้อมูลงานวิจัยและวิเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัยสาขาพืชศาสตร์ด้วยระบบดรรชนีหัวเรื่องแบบศัพท์สัมพันธ์ : กรณีฐานข้อมูลงานวิจัยกล้วยไม้และลำไยของประเทศ
ปี พ.ศ. 2550
11 ปัญหาในการเขียนผลงานวิชาการทางบรรณารักษศาสตร์
ปี พ.ศ. 2548
12 หัวเรื่องย่อยอิสระภาษาไทย : การศึกษาเกี่ยวกับบัญชีดำ แนวทางการใช้งาน และการเปรียบเทียบหัวเรื่องหัวเรื่องย่อยอิสระภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ
13 หัวเรื่องย่อยอิสระภาษาไทย : การศึกษาเกี่ยวกับบัญชีดำ แนวทางการใช้งาน และการเปรียบเทียบหัวเรื่องหัวเรื่องย่อยอิสระภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ. 2544
14 ระบบจัดเก็บและสืบค้นสารสนเทศพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส
15 ระบบจัดเก็บและสืบค้นสารสนเทศพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส
ปี พ.ศ. 2543
16 การพัฒนาโปรแกรมและสร้างฐานข้อมูลคำดรรชนีสืบค้นข้อมูลแบบศัพท์สัมพันธ์ (Thesaurus)
17 การพัฒนาโปรแกรมและสร้างฐานข้อมูลคำดรรชนีสืบค้นข้อมูลแบบศัพท์สัมพันธ์ (Thesaurus)
ปี พ.ศ. 2541
18 การศึกษาผลการสืบค้นสารสนเทศที่ใช้เทคนิคดรรชนีแบบกำหนดค่าน้ำหนักที่จัดทำโดยมนุษย์
ปี พ.ศ. 2540
19 การศึกษาผลการสืบค้นสารสนเทศที่ใช้เทคนิคดรรชนีแบบกำหนดค่าน้ำหนัก ที่จัดทำโดยมนุษย์