ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธรรม อยู่ในธรรม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 ศุภัช ศุภชลาศัย 4
3 จิตตภัทร เครือวรรณ์ 3
4 ชุติมา เกษียรสินธุ์ 3
5 พิมพ์พชา วณิชย์กอบจินดา 3
6 ศิริญญา ดุสิตนานนท์ 3
7 ศุภลักษณ์ นาคีสถิตย์ 2
8 สุษม ศุภนิตย์ 2
9 ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 2
10 อิศรา ศานติศาสน์ 2
11 จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล 2
12 สามารถ เจียสกุล 2
13 ประยงค์ เนตยารักษ์ 2
14 อาชนัน เกาะไพบูลย์ 2
15 ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล 2
16 สุธาวัลย์ เสถียรไทย 2
17 เฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล 2
18 ประพันธ์พงษ์ ขาอ่อน 2
19 สุธรรม อยู่ในธรรม 2
20 สาวิกา อุณหนันท์ 2
21 บัณฑิต หลิมสกุล 2
22 เลอสรร ธนสุกาญจน์ 2
23 กิตติ ลิ่มสกุล 2
24 โสตถิธร มัลลิกะมาส 2
25 จุฑา มนัสไพบูลย์ 2
26 ฉัตรพร หาระบุตร 1
27 ปารเมศ บุญญานันต์ 1
28 ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน 1
29 วรวุฒิ ลีลาเวทพงษ์ 1
30 รัตติกาล อ่องนุช 1
31 จินตนา ผลผดุง 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ 1
33 ศุภวัฒน์ มิ่งประเสริฐ 1
34 ไพฑูรย์ บุญประเสริฐ 1
35 กัลยา พรเพิ่มพูน 1
36 สมพร ไพสิน 1
37 ศิรินทรรัตน์ กังสวิวัฒน์ 1
38 ณัฐศิริ ศิริสุข 1
39 อรรฆนิน เรืองอาจ 1
40 พินัดดา รัฐปัตย์ 1
41 พีระ พวงมาลา 1
42 นพเก้า ศรีสรินทร์ 1
43 สุธีร์ ศุภนิตย์ 1
44 บุญพิสิฐ ศรีหงส์ 1
45 ผาณิต จันทนานนท์ 1
46 บัณฑิตา พิชญากร 1
47 พรชญา ลัพธวรรณ์ 1
48 โชติพรรณ เกตุราทร 1
49 กิตติ ไทยสมบูรณ์ 1
50 จาฏุพัจน์ อำพันแสง 1
51 พรพิมล คงขุนเทียน 1
52 นิวัฒน์ โทรวัฒนา 1
53 กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2546 2
3 2545 1
4 2543 1
5 2541 1
6 2540 2
7 2539 7
8 2538 5
9 2536 6
10 2535 1
11 2534 1
12 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการ: การศึกษากฎหมายเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดน ของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ปี พ.ศ. 2546
2 แนวทางการกำหนดมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย ในการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในผลิตภัณฑ์ไวน์และสุรา ภายใต้กรอบการเจรจาการค้า WTO
3 กรอบแนวคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อห้ามการอุดหนุนไขว้ในบริการโทรคมนาคมกับบริการแพร่ภาพและกระจายเสียง
ปี พ.ศ. 2545
4 การแปรสัญญาสัมปทานกิจการโทรคมนาคม กับการเปิดตลาดโทรคมนาคมของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีสัญญาร่วมการงานโทรศัพท์พื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2543
5 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2541
6 กฎหมายสำหรับบริการอินเตอร์เนทในประเทศไทย : กรอบ ข้อเสนอแนะ และ การควบคุมดูแล การให้บริการ
ปี พ.ศ. 2540
7 การจัดการคลื่นความถี่วิทยุตามกฎหมายระหว่างประเทศ
8 ข้อกำหนดและเงื่อนไขในใบตราส่งแบบมาตรฐานของ "BIMCO" ภายใต้ พรบ. การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534
ปี พ.ศ. 2539
9 ผลกระทบของความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการที่กระทบต่อกฎหมาย ที่เกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมของไทย
10 กรอบและแนวคิดสำหรับกฎหมายที่ใช้กับกิจกรรมการตรวจหาข้อมูลบนพื้นโลกจากดาวเทียม
11 อุตสาหกรรมน้ำอัดลมในประเทศไทยกับกฎหมายป้องกันการผูกขาด
12 ผลกระทบทางกฎหมายเศรษฐกิจของเขตการค้าเสรีอาเซียนต่ออุตสาหกรรม ปิโตรเคมีไทย
13 ประสิทธิภาพของกระบวนการระงับข้อพิพาทแกตต์กับการค้าระหว่างประเทศปัจจุบัน
14 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่มีต่อการค้ายางของประเทศไทย
15 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจบางส่วน : ศึกษากรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
16 แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายกำกับการให้บริการโทรคมนาคมในประเทศไทย
17 การคุ้มครองการประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพภายใต้ระบบสิทธิบัตร
18 กรอบกฎหมายของบริการแพร่ภาพและกระจายเสียงโดยตรงผ่านดาวเทียม
19 กฎหมายที่เหมาะสมในการให้ความคุ้มครองการออกแบบวงจรรวมในประเทศไทย
20 ผลกระทบของข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (GATS) ในการเจรจารอบอุรุกวัยต่อกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการธนาคาร พาณิชย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
21 การเจรจารอบอุรุกวัยของแกตต์ในเรื่องการค้าบริการและผลกระทบที่มีต่อกฎหมายและธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทย
22 ผลทางกฎหมายเศรษฐกิจของข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ที่มีต่ออุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันแลัอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
23 กฎหมายโทรคมนาคมไทยกับการให้บริการเพิ่มคุณค่า
24 ความรับผิดตามกฎหมายของบริษัทข้ามชาติ
25 ผลของการเจรจาแกตต์ในการลดหรือยกเลิกการช่วยอุดหนุนสินค้าเกษตรตามร่างข้อตกลง Draft Final Act ของเลขาธิการแกตต์ที่มีต่อ กฎหมายเศรษฐกิจของไทยในด้านการผลิตและการค้าสินค้าเกษตร
26 วิเคราะห์และเปรียบเทียบวิวัฒนาการของระบบการคุ้มครองพืช
ปี พ.ศ. 2535
27 ผลกระทบของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อกฎหมายของประเทศไทย : การเปิดตลาดบุหรี่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2534
28 แนวคิดในการพิจารณากฎหมายคุ้มครองเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย