ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 25
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22
3 สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน 7
4 สุธี เหลืองรัตนเจริญ 5
5 พีรพงษ์ แก้ววิมลรัตน์ 5
6 นพดล ตรียะประเสริฐพร 5
7 ฐิติพร อัครชัยศักดิ์ 5
8 วันชัย ริจิรวนิช 4
9 อังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย 4
10 ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย 4
11 สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ 4
12 วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ 4
13 กุณฑีรา ประทักษ์นุกูล 2
14 ศักดา วิริยะภาพ 2
15 ดวงตา ละเอียดดี 2
16 วสวัตติ์ บุญปรีชา 2
17 ธนพล มหานุกูล 2
18 ชาญณรงค์ รุ่งเรือง 2
19 สนั่น เลิศถิรสุนทร 2
20 สมภพ ตั้งกาญจนาเวฬุกุล 2
21 สมพล พัทจารี 2
22 นัทธี พินิจรัตนพันธ์ 2
23 นพวรรณ รักฝึกฝน 2
24 พิษณุ เพ็ชรรัตน์ 2
25 อดิศักดิ์ แป๊ะพุฒ 2
26 ณัฐวีร์ สิขิวัฒน์ 2
27 ปิยะภรณ์ ธนังธีรพงษ์ 1
28 สิงหนาท บัตรสมบูรณ์ 1
29 ปัทมา โชควิวัฒนวนิช 1
30 สุวิมล จันทร์แก้ว 1
31 ธนัญญา วสุศรี 1
32 ธวัชชัย หาญชาญชัย 1
33 เอกชาติ ชาติยานนท์ 1
34 ปริญญา ศิริสารการ 1
35 กิตติพงศ์ บุรพกุศลศรี 1
36 อรนุช ธนารัตน์สุทธิกุล 1
37 ธวัชชัย กิจพานิชวิเศษ 1
38 เอกชัย ตั้งบุญธินา 1
39 ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ 1
40 สุวัฒน์ มหาสุวีระชัย 1
41 อาทิตย์ เพชรพนาภรณ์ 1
42 อุษา แพนพันธ์อ้วน 1
43 จิรานุวัฒน์ หุนตระกูล 1
44 ชัยรัตน์ ตรีรัสสพานิช 1
45 ชัยรัตน์ เกตุเงิน 1
46 ประกฤติ รันทกิจ 1
47 วันชัย ริจิรวนิช 1
48 ณรงค์ศักดิ์ นันทกสิกร 1
49 ทรงวุฒิ ประกายวิเชียร 1
50 จรวย บุญยุบล 1
51 จรวย บุญยุบล 1
52 ปริณัฐ แซ่หวุ่น 1
53 บัญชา คูหากาญจน์ 1
54 ศุภภัคพงศ์ ธีรธนวัฒน์ 1
55 เพียงจันทร์ จริงจิตร 1
56 วิรงรอง วัชรสุวรรณเสรี 1
57 ขวัญหทัย อิ่นแก้ว 1
58 โชคดี วงษ์แก้ว 1
59 วิชชา ชรินประทีป 1
60 ดวงกมล มัทวานนท์ 1
61 นวเทวัญ เทวกุล 1
62 เยาวภา เทียมถม 1
63 ชยุดา จิรรัตนโสภา 1
64 วรัทย์ ศรีพิพัฒนกุล 1
65 ธีรศักดิ์ ชินวสุ 1
66 อ้อมใจ พงษาเกษตร 1
67 ตรียุทธ์ เลิศวัฒนวัลลี 1
68 จารวี บุตรคำ 1
69 เมืองแมน ม่วงท้วม 1
70 ธเนศร์ โกวิทวัฒนชัย 1
71 อนันต์ วัชรานุทัศน์ 1
72 สุณี ศุภกุลกิตติวัฒน 1
73 ภาณุพงศ์ เอกอนันต์กุล 1
74 อดุลย์ เปรมประเสริฐ 1
75 พรศักดิ์ ทวีมหาเกียรติ 1
76 ธนพล ศรีจามจุรีย์ 1
77 ออมใจ อุทัยวัฒนานนท์ 1
78 ทิพยาภรณ์ หันกิตติกุล 1
79 อัตถากรณ์ สิงห์น้อย 1
80 บุญยง โล่ห์วงศ์วัฒน 1
81 เพียงใจ พานิชกุล 1
82 ดวงดี อังศมาพร 1
83 ประเสริฐ ไชยศิริ 1
84 สุรศักดิ์ จองเฉลิมชัย 1
85 หัทยา ลีลาวัฒนชัย 1
86 มิ่งศักดิ์ ตั้งตระกูล 1
87 วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ 1
88 สมศักดิ์ สิทธิชาญคุณะ 1
89 สุกิจ อังสุวรรณ 1
90 ยิ่งลักษณ์ แซ่หรือ 1
91 วุฒิชัย เอกแสงศรี 1
92 ดรุณี อาชวานันทกุล 1
93 ก่อเกียรติ บุญชูกุศล 1
94 สมพล รัตนาภิบาล 1
95 นิภาพร สาหล้า 1
96 ศิริวรรณ ฉันทวิทิตพงษ์ 1
97 สมชาย พวงเพิกศึก 1
98 สมยศ ไม้หลากสี 1
99 อุษา ประสิทธิ์ 1
100 นพรุจ สังข์แป้น 1
101 จิตต์อาภา รัตนวราหะ 1
102 อรรถพล กิตติรัตนวิวัฒน์ 1
103 อรรถรัตน์ บุญเกตุ 1
104 ณัฐิกา อินยิ้ม 1
105 กุสุมา ธงชัยเวชรัตน์ 1
106 เจริญเทพ สิริปัญญาวิทย์ 1
107 เกรียงศักดิ์ ตั้งตรงคิด 1
108 นฤพล เลิศอนันต์ 1
109 ภาคภูมิ รวยลาภ 1
110 รัชนีวรรณ ตั้งเผ่าพงศ์ 1
111 จิรฉัตร เริงจารุพันธ์ 1
112 กีรติ ตรีสุวรรณ 1
113 เมษ โลนิกขะพงศ์ 1
114 ภูวนัย แสงกาศนีย์ 1
115 พงษ์พนอ อาสนจินดา 1
116 สุรชัย อนุเวชศิริเกียรติ 1
117 กุลนรี โกสินทรเสนีย์ 1
118 อนุวัฒน์ เลอมานุวรรัตน์ 1
119 ชนะ สุพัฒสร 1
120 ก้อง สุวรรณธารารังศรี 1
121 ภาวิณี อาจปรุ 1
122 ภิญโญ สุโนภักดิ์ 1
123 ชัยพร วงศ์พิศาล 1
124 สมบัติ ทีฆทรัพย์ 1
125 โกญจา สนิทนราทร 1
126 ปรีชา เทพเลิศบุญ 1
127 พัชราภรณ์ เผ่าตระกูล 1
128 ธเนศ ชูวัฒนะเดช 1
129 จริยา เลิศนที 1
130 มัญชุพัฒน์ ฉ่ำสูงเนิน 1
131 รพิพรรณ ศรีพุฒินิพนธ์ 1
132 ศุทธิวัต ปฏิภาณวัฒน์ 1
133 ธนะพงษ์ เค้าสงวนศิลป์ 1
134 อภิรัตน์ นาควิจิตร 1
135 ธนพัฒน์ ฉันทสุวรรณกุล 1
136 ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ 1
137 อมตะ หาญวิริยะพันธุ์ 1
138 ชัยวุธ แก้ววิจิตต์ 1
139 พยงศ์ ภาดานุพงศ์ 1
140 ไพรัช พู่บุหงาอมร 1
141 ไพบูลย์ วิชาชัย 1
142 ชัยยศ วัชรอยู่ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2556 4
3 2555 4
4 2554 7
5 2553 15
6 2552 14
7 2551 6
8 2550 6
9 2549 5
10 2548 6
11 2547 4
12 2546 4
13 2545 10
14 2544 6
15 2543 5
16 2542 5
17 2541 1
18 2540 3
19 2539 9
20 2538 2
21 2537 2
22 2536 6
23 2535 4
24 2534 5
25 2533 1
26 2532 2
27 2531 1
28 2529 2
29 2528 3
30 2526 2
31 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาความสำเร็จในการจัดตั้งสถานีรับก๊าซธรรมชาติเหลว
ปี พ.ศ. 2556
2 การสร้างโครงสร้างการจำแนกต้นทุนของอุปกรณ์เครื่องกลสำหรับงานโครงการ
3 การศึกษาการลงทุนของสหกรณ์ในการให้บริการรับนมดิบจากฟาร์มเกษตรกร
4 การประยุกต์ใช้วิธีการเชิงพันธุกรรมสำหรับปัญหาเส้นทางการขนส่งของโรงกำจัดซากไก่
5 การศึกษาแบบจำลองความเต็มใจยอมรับเกณฑ์ในการจัดสรรสิทธิโครงการนมโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2555
6 การสร้างระบบควบคุมต้นทุนของโครงการในงานก่อสร้างของธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
7 ระบบการประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงโครงการ ในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน
8 การศึกษาต้นทุนสังคมของโรงไฟฟ้า กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าถ่านหิน
9 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ โครงการในงานด้านวิศวกรรมของธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ปี พ.ศ. 2554
10 การพัฒนาแบบจำลองต้นทุนของระบบผลิตพลังงานร่วม
11 การจัดทำแผนที่ทางสัญจรเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตน้ำประปา โรงงานผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง
12 การปรับปรุงการจัดการคงคลังเลือดในโรงพยาบาลราชวิถี
13 การเปรียบเทียบระบบต้นทุนฐานกิจกรรมและระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเกณฑ์เวลา ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์
14 การเพิ่มผลิตภาพโดยใช้หลักการของการบริหารกิจกรรม
15 การพัฒนาแบบจำลองความเต็มใจยอมรับของประชาชนในพื้นที่การก่อสร้างโรงไฟฟ้า
16 สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ...[และคนอื่นๆ]
ปี พ.ศ. 2553
17 การเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
18 การปรับปรุงการวางแผนและควบคุมพัสดุคงคลังในโรงงานพลาสติก
19 การตัดสินใจเลือกลงทุนของการประปาส่วนภูมิภาค
20 การปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตลวดเชื่อมไฟฟ้า
21 การวิเคราะห์เงื่อนไขในการลงทุนสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
22 การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกัดเหล็กกล้าโดยการประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นน้อยที่สุดเพื่อกระบวนการตัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนเครื่องซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ : รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ฉบับสมบูรณ
23 การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต ของอุตสาหกรรมพลาสติก โดยวิธีลีน ซิกซ์ซิกม่า
24 การวิเคราะห์การทดแทนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำไรทางเศรษฐศาสตร์ในโรงงานเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
25 การตัดสินใจเลือกลงทุนของการประปาส่วนภูมิภาค
26 การปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตลวดเชื่อมไฟฟ้า
27 การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต ของอุตสาหกรรมพลาสติก โดยวิธีลีน ซิกซ์ซิกม่า
28 การปรับปรุงการวางแผนและควบคุมพัสดุคงคลังในโรงงานพลาสติก
29 การวิเคราะห์เงื่อนไขในการลงทุนสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
30 การวิเคราะห์การทดแทนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำไรทางเศรษฐศาสตร์ในโรงงานเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
31 การเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2552
32 การปรับปรุงกระบวนการขนส่งเพื่อลดต้นทุนของโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
33 การบริหารความเสี่ยงของโครงการออกแบบตกแต่งภายใน
34 การวิเคราะห์กิจกรรมเพื่อจัดทำระบบต้นทุนการผลิตในโรงงานผลิตมอเตอร์
35 การจัดทำดัชนีชี้วัดหลักโดยใช้เทคนิคการวัดผลเชิงดุลยภาพในโรงงานผลิตมอเตอร์
36 การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตน้ำประปาแยกตามกลุ่ม กรณีศึกษา : การประปาส่วนภูมิภาค
37 การพัฒนาแบบจำลองดัชนีการใช้พลังงานจำเพาะด้วยเทคนิคหน่วยเทียบเท่า ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
38 การลดต้นทุนพลังงานในกระบวนการผลิตของโรงงานประเภทการฉีดขึ้นรูป
39 การพัฒนาแบบจำลองดัชนีการใช้พลังงานจำเพาะด้วยเทคนิคหน่วยเทียบเท่า ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
40 การวิเคราะห์กิจกรรมเพื่อจัดทำระบบต้นทุนการผลิตในโรงงานผลิตมอเตอร์
41 การลดต้นทุนพลังงานในกระบวนการผลิตของโรงงานประเภทการฉีดขึ้นรูป
42 การปรับปรุงกระบวนการขนส่งเพื่อลดต้นทุนของโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
43 การจัดทำดัชนีชี้วัดหลักโดยใช้เทคนิคการวัดผลเชิงดุลยภาพในโรงงานผลิตมอเตอร์
44 การบริหารความเสี่ยงของโครงการออกแบบตกแต่งภายใน
45 การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตน้ำประปาแยกตามกลุ่ม กรณีศึกษา : การประปาส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2551
46 การจัดตารางเวลาการผลิตของโรงงานปั๊มขึ้นรูปโลหะ
47 การบริหารโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ วิจัย วัสดุและอุปกรณ์ทางกีฬา ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
48 การลดเวลาสูญเปล่าในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์เบรกเกอร์
49 การประยุกต์ใช้เทคนิค EVA (Economic Value Added) ในการวิเคราะห์ระบบบริหารการลงทุน : กรณีศึกษาการประปานครหลวง
50 การปรับปรุงระบบการบริหารคงคลังของอะไหลในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์
51 การบริหารโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ วิจัย วัสดุและอุปกรณ์ทางกีฬาของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปี พ.ศ. 2550
52 การพัฒนาระบบการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ : กรณีศึกษาบริษัทนายหน้าประกันภัย
53 การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ โดยใช้เทคนิคการผลิตแบบลีน
54 การศึกษาห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมผลิตสารสกัด กรณีศึกษา องค์การเภสัชกรรม
55 การวิเคราะห์ทางเลือกในการวางผังโรงงาน : กรณีศึกษาโรงงานประกอบเครื่องปรับอากาศ
56 การลดความสูญเสียของการผลิตตู้แช่โชว์สินค้า
57 การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิตของโรงงานผลิตอะไหล่ยานยนต์
ปี พ.ศ. 2549
58 การลดของเสียในอุตสาหกรรมผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอยด์
59 การวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้องค์กรประสบความล้มเหลว ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตามระบบมาตรฐาน ISO 9000 : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
60 การวิเคราะห์เพื่อลดผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเซรามิก
61 การศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาโรงงานผลิตสายไฟฟ้า
62 การศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาโรงงานผลิตสายไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2548
63 การปรับปรุงดัชนีชี้วัดสมรรถนะหลักโดยใช้วิธีการประเมินแบบดุลยภาพ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตยางรถยนต์
64 การศึกษาระบบต้นทุนฐานกิจกรรมสำหรับการผลิตนักศึกษา กรณีศึกษา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
65 การปรับปรุงการจัดตารางการผลิตในโรงงานผลิตเบรกและคลัตช์
66 การพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับธุรกิจที่ขยายตัว กรณีศึกษาธุรกิจรับซ่อมอุปกรณ์พาณิชย์เคลื่อนที่
67 การบริหารโครงการขยายกำลังการผลิตยางรถยนต์คุณภาพสูง : กรณีศึกษาโรงงานผลิตยางรถยนต์
68 การปรับปรุงการบริหารการดำเนินงานขององค์กร กรณีศึกษา : โรงงานผลิตเบรกและคลัตช์รถยนต์
ปี พ.ศ. 2547
69 การศึกษาระบบต้นทุนมาตรฐานของกระบวนการผลิตเพื่อจัดทำศูนย์กำไร : กรณีตัวอย่างโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
70 การบริหารต้นทุนโครงการสำหรับการประกอบและติดตั้งเครื่องจักรลำเลียง
71 การจัดตั้งระบบประกันคุณภาพในโรงงานผลิตน้ำตาลซอร์บิทอล
72 การพัฒนาระบบการวางแผนและควบคุมวัตถุดิบสำหรับโรงพิมพ์บรรจุภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2546
73 การปรับปรุงระบบการควบคุมพัสดุคงคลังของโรงงานผลิตน้ำตาล
74 การพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อการฝึกอบรมบุคลากร
75 การศึกษาเปรียบเทียบ วิธีการ กระบวนการ และระบบที่ใช้ในการปรับปรุงงาน
76 การวางแผนและควบคุมการผลิตสำหรับโรงงานผลิตเครื่องทำความร้อน
ปี พ.ศ. 2545
77 การวิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพสำหรับโรงงานหล่อโลหะ
78 การวิเคราะห์ความสูญเสียของการพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์
79 การลดต้นทุนการผลิตสำหรับโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบถอด-ประกอบได้
80 การจัดตารางการผลิตสำหรับโรงพิมพ์บรรจุภัณฑ์
81 การลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตกระป๋องโดยประยุกต์ใช้วิธีการซิกซ์ซิกมา
82 การลดข้อร้องเรียนของลูกค้าในการผลิตพรมรถยนต์
83 การวางแผนและควบคุมโครงการขยายกำลังการผลิตเทอร์มอลฟิวส์
84 การพัฒนาดัชนีชี้วัดการบริหารจัดการ ของโรงงานผลิตและนำเข้าชุดฝึกระบบอัตโนมัติเพื่อการศึกษา
85 การพัฒนาระบบงบประมาณหลักของโรงงานผลิตเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมและเครื่องควบคุมอัตโนมัติ
86 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของโรงงานสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2544
87 การปรับปรุงระบบการคิดต้นทุนสำหรับโรงงานผลิตแหนบรถยนต์
88 การศึกษาทางเลือกเพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสียของการประปานครหลวง
89 การวิเคราะห์ต้นทุนการแปรสภาพสำหรับโรงงานผลิตเครื่องประดับเงินแบบหล่อ
90 การปรับปรุงการนำเข้าข้อมูลเพื่อสร้างระบบการคำนวณต้นทุนจากข้อมูลรายงานผลในโปรแกรม MFG/PRO ของโรงงานผลิตสวิตช์ไฟฟ้า
91 การลดความสูญเสียในอุตสาหกรรมผลิตสายไฟฟ้า
92 การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมต้นทุนการผลิตของโรงงานผลิตเพลารถบรรทุก
ปี พ.ศ. 2543
93 การเลือกระบบปรับอากาศที่เหมาะสมในเชิงการอนุรักษ์ และประหยัดพลังงาน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
94 การพัฒนาระบบการประมาณต้นทุนงานสั่งทำในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหล็กกล้าไร้สนิม
95 แผนการลดต้นทุนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมการประกอบแผ่นวงจรพิมพ์
96 การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในโรงงานประกอบรถยนต์
97 ศูนย์ต้นทุนเพื่อวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับการผลิตและติดตั้งผนังเบาหุ้มอาคาร
ปี พ.ศ. 2542
98 การปรับปรุงต้นทุนการผลิตมาตรฐานในอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ โดยใช้ต้นทุนตามกิจกรรม
99 การปรับปรุงระบบต้นทุนการผลิตในโรงงานผลิตผนังล้อมอาคารน้ำหนักเบา โดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรม
100 การลดและการควบคุมต้นทุนสาธารณูปการในอุตสาหกรรมผลิตพีวีซี
101 เกณฑ์ในการพัฒนาสวนนิเวศน์อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย
102 การลดปริมาณงานกลับคืนมาแก้ไขในการผลิตชุดตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2541
103 การพัฒนาระบบการจัดการในโรงงานตัดเหล็กม้วน
ปี พ.ศ. 2540
104 การวางแผนกำลังการผลิต ในอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็กสเตนเลส
105 การปรับปรุงแผนงานร่วมของหน่วยงานขายและหน่วยงานผลิต
106 การลดความบกพร่องของชิ้นส่วนและเวลาสูญเปล่า ในสายการประกอบเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์
ปี พ.ศ. 2539
107 ระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมต้นทุนการผลิตในโรงงานผลิตตู้แช่แข็ง แบบเหล็กกล้าไร้สนิม
108 การลดและควบคุมความสูญเสียในอุตสาหกรรมของเล่นไม้
109 การกำหนดกำลังการผลิตและความต้องการ เพื่อการจัดตั้งโรงงานสไตรีนโมโนเมอร์
110 การบริหารโรงงานสำหรับการผลิตอุปกรณ์คีบอ้อย
111 การลดและควบคุมต้นทุนของระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมน้ำมันพืช
112 การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตระหว่างการผลิตด้วยมือ กับระบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับหัวอ่านและบันทึก ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
113 การออกแบบแผนและการควบคุมการผลิตในโรงงานไพโรเทคนิค
114 การพัฒนาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการคำนวณต้นทุนมาตรฐาน สำหรับโรงงานเครื่องเพชรพลอย
115 การตัดสินใจเลือกผู้เข้าประมูลระบบควบคุมในโรงไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์
ปี พ.ศ. 2538
116 การวางแผนและควบคุมการบริหารโครงการ สำหรับการตั้งโรงงานผลิตแท่งเหล็กดึงเย็น
117 การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับการผลิตคลัตช์รถยนต์
ปี พ.ศ. 2537
118 การบริหารโครงการสำหรับตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ไพโรเทคนิค
119 การบริหารโครงการสำหรับตั้งโรงงานผลิตชุดเบรกรถยนต์
ปี พ.ศ. 2536
120 การปรับปรุงระบบการซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตของโรงงานผลิตกระป๋องขนาดเล็ก
121 แผนแม่บทสำหรับการควบคุมการบริหารโรงงานในอุตสาหกรรมผลิตคลัตช์
122 ระบบการจัดการการผลิตในโรงงานสติกเกอร์
123 การศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตคลัตช์
124 การศึกษารูปแบบการจัดการโรงงานสำหรับอุตสาหกรรมผลิตยางกึ่งสำเร็จรูป
125 การลดและควบคุมต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมผลิตร่ม
ปี พ.ศ. 2535
126 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมในการตั้งโรงงานใหม่ของอุตสาหกรรมยางรถเล็ก
127 การตัดสินใจทางเศรษฐมิติในโครงการลงทุนโรงงานจัดสรร ประเภทอุตสาหกรรมการประกอบขนาดย่อมเพื่อการส่งออก
128 การตัดสินใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนผลิตไฟฟ้าเพื่อการจำหน่าย โดยโรงงานน้ำตาล
129 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมในการผลิตรถถึ่งพ่วง
ปี พ.ศ. 2534
130 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติย่อย
131 ระบบการบริหารการผลิตเพื่อควบคุมการสูญเสีย ในโรงงานผลิตแผ่นโฟมอีวีเอ
132 การเพิ่มความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรในโรงงานผลิตแผ่นพื้นรองเท้า โดยการปรับปรุงระบบการซ่อมบำรุง
133 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณของการใช้ฟอสจีน ในอุตสาหกรรมเคมี
134 การวางแผนการบริหารโครงการตั้งโรงงานเตาหลอมอาร์กเพื่อผลิตเหล็กเส้น ในประเทศไทยโดยการวิเคราะห์โครงข่าย
ปี พ.ศ. 2533
135 การปรับปรุงระบบซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตของอุตสาหกรรมทอผ้า ขนาดกลาง
ปี พ.ศ. 2532
136 การพยากรณ์ความต้องการของคาโปรแลกตัมด้วยวิธีเศรษฐมิติในอุตสาหกรรมไทย
137 การลงทุนอย่างเหมาะสมของการบำบัดน้ำเสียสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2531
138 การศึกษาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ของโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตสายไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2529
139 การศึกษาการประหยัดพลังงานของอุตสาหกรรมหนังเทียม
140 การปรับปรุงแผนการผลิตของโรงงานผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2528
141 การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตถังบรรจุก๊าซทนความดันสูง
142 การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตไวนิลอะซิเตทในประเทศไทย
143 การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากมีเธน
ปี พ.ศ. 2526
144 การพยากรณ์กำลังคนในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ไทย
145 เทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบโฟโตโวลตาอิค สำหรับพื้นที่ห่างไกล