ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทธวัฒน์ เบญจกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธรรมนูญ โปรดปราน 46
2 วรรณพ วิเศษสงวน 29
3 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 27
4 Soottawat Benjakul 26
5 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 23
6 Wonnop Visessanguan 21
7 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 17
8 งบประมาณแผ่นดิน 15
9 พรอุษา จิตพุทธิ 14
10 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 10
11 ปุณณาณี สัมภวะผล 8
12 สิทธิพงศ์ นลินานนท์ 8
13 ไพรัตน์ โสภโณดร 7
14 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 7
15 โครงการวิจัย NRU 7
16 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 7
17 วิลัสนา โพธิ์ศรี 6
18 ชุติมา ตันติกิตติ 5
19 Chodsana Sriket 5
20 พรชัย ศรีไพบูลย์ 5
21 จิรัฐ มีเสน 5
22 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 5
23 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 4
24 มณี วิทยานนท์ 4
25 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 4
26 Thammarat Kaewmanee 3
27 โชษณ ศรีเกตุ 3
28 Hideki Kishimura 3
29 พณัฐ กิตติพัฒนบวร 3
30 Fereidoon Shahidi 3
31 Phanat Kittiphattanabawon 3
32 Kenji Hara 3
33 สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า 3
34 ธนศักดิ์ แซ่เลี่ยว 3
35 มนัส ชัยจันทร์ 3
36 อติกร ปัญญา 3
37 สาโรจน์ รอดคืน 3
38 สิทธิโชค สินธุสำราญ 3
39 รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์ 2
40 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 2
41 Peter A. Wierenga 2
42 ทนง เอี่ยวศิริ 2
43 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 2
44 Harry Gruppen 2
45 Tanong Aewsiri 2
46 จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล 2
47 Rossawan Intarasirisawat 2
48 นันธชา ไฝทอง 2
49 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 2
50 Asami Yoshida 2
51 ฮาลาล 2
52 Kirk L. Parkin 1
53 Sittiruk Roytrakul 1
54 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 1
55 Wanaporn Tapingkae 1
56 Yaowapa Thiansilakul 1
57 Somboon Tanasupawat 1
58 วรรณพร ทะพิงค์แก 1
59 Thummanoon Prodpran 1
60 Jittiporn Kruenate 1
61 จิตติ์พร เครือเนตร 1
62 Suthasinee Yarnpakdee 1
63 Kongkarn Kijroongrojana 1
64 Kusaimah Manheem 1
65 ก่องกาญจน์, กิจรุ่งโรจน์ 1
66 Angel B. Encarnacion 1
67 Chakkawat Chantarasuwan 1
68 สุธาสินี ญาณภักดี 1
69 เยาวภา เธียรศิลากุล 1
70 Xiao Liang 1
71 Suttirug Phatcharat 1
72 Jirut Meesane 1
73 ปนิดา บรรจงสินศิริ 1
74 ดลมนรรจน์ บากา 1
75 วันทนา เหรียญมงคล 1
76 พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 1
77 ปรเมศวร์ เหลือเทพ 1
78 ขวัญฤดี คล้ายแก้ว 1
79 ศิราณี แซ่ซั่น 1
80 กิจการ ศุภมาตย์ 1
81 ก่องกาญจน์ (กิจรุ่งโรจน์) อังสุภานิช 1
82 นิเลาะ แวอุเซ็ง 1
83 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 1
84 โครงการวิจัย Matching Fund 1
85 โสรยา เกิดพิบูลย์ 1
86 วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ 1
87 ธงชัย พุฒทองศิริ 1
88 สิริมา เภกิงวงศ์ตระกูล 1
89 สุมิตรา บุญบำรุง 1
90 จุฑา มุกดาสนิท 1
91 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 1
92 วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ 1
93 Vilailak Klompong 1
94 Jianping Wu 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 6
2 2561 3
3 2560 8
4 2559 3
5 2558 1
6 2557 9
7 2556 14
8 2555 12
9 2554 16
10 2553 13
11 2552 6
12 2551 1
13 2550 13
14 2549 3
15 2548 6
16 2547 5
17 2546 4
18 2545 6
19 2544 7
20 2543 5
21 2539 1
22 2533 1
23 543 183
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การใช้น้ำหมึกปราศจากเมลานินจากหมึกกล้วยเพื่อปรับปรุงสมบัติของฟิล์มโปรตีนจากซูริมิ
2 ผลของการดัดแปรโมเลกุลและการเติมโดยตรงด้วยกรดลิโนเลอิกที่ผ่านการออกซิเดชัน (OLA) ต่อสมบัติและลักษณะเฉพาะของฟิล์มเจลาติน
3 การใช้ประโยชน์หัวกุ้งขาวแวนนาไมด์เพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจร
4 การปรับปรุงความสามารถในการอุ้มน้ำและผลผลิตของกุ้งขาวโดยสารทดแทนฟอสเฟตและไบคาร์บอเนต
5 สารยับยั้งซีรีนโปรตีเอสจากรังไข่หมึก: ผลต่อโปรตีโอไลซิสและสมบัติของเจลซูริมิ
6 การศึกษาการเตรียมและสมบัติของฟิล์มผสมระหว่างเจลาตินจากปลาและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่ขึ้นรูปด้วยเทคนิคการอัดเบ้าร้อน
ปี พ.ศ. 2561
7 Production and characteristics of hydrolyzed collagen from skin of salmon (Salmo salar)
8 Production and Characterization of Bio-availability of Bio-calcium from Pre-cooked Skipjack Tuna Bone
9 การเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2560
10 การเพิ่มกลิ่นรสของสารสกัดจากเศษเหลือกุ้ง
11 เทคนิคและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตผลเปลือกกุ้งขาวอบแห้งและการนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการจัดและบริการอาหาร
12 การพัฒนาแอสตาแซนธินรูปแบบใหม่เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
13 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมันกุ้งชนิดไมโครเอนแคปซูลและการประยุกต์ใช้
14 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเศษเหลืออุตสาหกรรมการแปรรูปกุ้งขาว
15 การใช้สารสกัดจากกาบมะพร้าวเป็นสารเพิ่มความแข็งแรงเจลของซูริมิจากปลาซาร์ดีน
16 ผลของเจลาตินไฮโดรไลเสตต่อสมบัติเคมี-กายภาพ สมบัติเชิงหน้าที่ และลักษณะเฉพาะของฟิล์มโปรตีนไมโอไฟบริลจากปลา
17 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเศษเหลืออุตสาหกรรมการแปรรูปกุ้งขาว
ปี พ.ศ. 2559
18 ผลของอิมัลซิไฟเออร์ สภาวะการผสม และสารเติมแต่งบางชนิดต่อสมบัติและความคงตัวของฟิล์มอิมัลชันจากโปรตีนซูริมิที่เติมน้ำมันปาล์ม
19 สมบัติและการใช้ฟิล์มชีวภาพนาโนคอมพอสิทระหว่างเจลาตินและนาโนเคลย์
20 การสกัดและศึกษาคุณลักษณะของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลและการใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา
ปี พ.ศ. 2558
21 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ปราศจากกลิ่นคาวและกลิ่นรสโคลนจากปลาน้ำจืดและปลาทะเล
ปี พ.ศ. 2557
22 ผลของอิมัลซิไฟเออร์ สภาวะการผสม และสารเติมแต่งบางชนิดต่อสมบัติและความคงตัวของฟิล์มอิมัลชันจากโปรตีนซูริมิที่เติมน้ำมันปาล์ม
23 ผลของสารละลายด่างที่ไม่ใช่ฟอสเฟตต่อคุณภาพและสมบัติทางเคมีกายภาพของกล้ามเนื้อกุ้งขาว
24 ผลของสารละลายด่างที่ไม่ใช่ฟอสเฟตต่อคุณภาพและสมบัติทางเคมีกายภาพของกล้ามเนื้อกุ้งขาว
25 การเกิดสีชมพูของหมึกกล้วยและผลของการใช้สารเคมีต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมี-กายภาพของหมึกกล้วยระหว่างการเก็บรักษาในสภาวะแช่แข็ง
26 การปรับปรุงสมบัติและการใช้ประโยชน์เจลาตินจากหนังปลา
27 การเปลี่ยนแปลงทางจุลินทรีย์และทางเคมีของหมึกกล้วยที่ใช้วิธีถนอมอาหารแบบร่วมในระหว่างการเก็บรักษาแบบแช่เย็น
28 การสกัดและศึกษาคุณลักษณะของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลและการใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา
29 การสกัดและศึกษาลักษณะของเจลาตินจากหนังหมึกกระดองและการเพิ่มความแข็งแรงเจลด้วยสารสกัดจากไม้เคี่ยมและเปลือกไม้มะม่วงหิมพานต์
30 สมบัติและการประยุกต์ใช้ฟิล์มชีวภาพนาโนคอมพอสิทจากเจลาตินและนาโนเคลย์
ปี พ.ศ. 2556
31 Factors affecting the blackening in pre-cooked Pacific White shrimp (Lipopenaeus vannamei) and its prevention
32 การเตรียมและการแยกเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากโปรตีนไฮโดรไลเสตของเครื่องในปลาตาหวานหนังหนา
33 การใช้สารประกอบฟินอลิกในการลดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันและ การยืดอายุการเก็บรักษาปลาและผลิตภัณฑ์
34 การพัฒนาสายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการผลิตเอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนสในอาหารเหลวสูตรดัดแปลงจากวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการแปรรูปอาหารทะเล และการประยุกต์ใช้ในการแปรรูปอาหาร
35 การใช้สารประกอบฟีนอลิกในการยับยั้งเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสและ เมลาโนซิสในกุ้งขาว
36 ผลของสภาวะการสกัดต่อคุณลักษณะและสมบัติเชิงหน้าที่ของเจลาตินจากหนังปลาวัว
37 ผลร่วมระหว่างเจลาตินจากหนังปลาและสารเชื่อมประสานโปรตีนต่อสมบัติของเจลซูริมิ
38 ศึกษาการเตรียม สมบัติ การปรับปรุงสมบัติ และความคงตัวของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา
39 การปรับปรุงสมบัติและการใช้ประโยชน์เจลาตินจากหนังปลา
40 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากถุงลมปลาทูน่าครีบเหลือง:: คอลลาเจน เจลาติน และกระเพาะปลา
41 องค์ประกอบทางเคมีและความคงตัวของน้ำมันพืชเสริมไขมันจากปลาสวายระหว่างการเก็บรักษาในถุงจาก เจลาตินปลา
42 ศึกษาการเตรียม สมบัติ การปรับปรุงสมบัติ และความคงตัวของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลา
43 ผลร่วมระหว่างเจลาตินจากหนังปลาและสารเชื่อมประสานโปรตีนต่อสมบัติของเจลซูริมิ
44 ผลของสภาวะการสกัดต่อคุณลักษณะและสมบัติเชิงหน้าที่ของเจลาตินจากหนังปลาวัว
ปี พ.ศ. 2555
45 การเกิดสีชมพูของหมึกกล้วยและผลของการใช้สารเคมีต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมี-กายภาพของหมึกกล้วยระหว่างการเก็บรักษาในสภาวะแช่แข็ง
46 ผลของการใช้สารประกอบฟอสเฟตร่วมกับกรดอินทรีย์ในการลดการสูญเสียน้ำหนักและการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวต้มสุก
47 การเกิดเจลการย่อยสลายโปรตีนและการปรับปรุงสมบัติเจลจากเนื้อปลาเม็ดขนุน (Mulloidichthys martinicus)
48 Retardation of post-mortem changes of freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) stored in ice by legume seed extracts
49 Antioxidative and functional properties of protein hydrolysate from defatted skipjack (Katsuwonous pelamis) roe.
50 Low molecular weight trypsin from hepatopancreas of freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii): Characteristics and biochemical properties
51 Cryoprotective effect of gelatin hydrolysate from blacktip shark skin on surimi subjected to different freeze-thaw cycles
52 The effect of heating conditions on polyphenol oxidase, proteases and melanosis in pre-cooked Pacific white shrimp during refrigerated storage
53 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ
54 การยับยั้งการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวที่ผ่านการให้ความร้อนโดยสารสกัดจากเม็ดกระถิน
55 ผลของการใช้สารประกอบฟอสเฟตและกรดอินทรีย์ในการลดการสูญเสียน้ำหนักและการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวต้มสุก
56 ผลของวิธีการเตรียมฟิล์มต่อลักษณะโครงสร้างในสถานะของแข็งและสมบัติของฟิล์มเคิร์ดแลน
ปี พ.ศ. 2554
57 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ:ระยะที่ 2
58 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี สมบัติเชิงหน้าที่ และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถั่วหรั่ง
59 Impacts of Freezing and Frozen Storage on Quality Changes of Seafoods
60 Effect of NaCl on thermal aggregation of egg white proteins from duck egg
61 Characterisation of proteolytic enzymes from muscle and hepatopancreas of fresh water prawn (Macrobrachium rosenbergii)
62 Effect of Acetic Acid and Commercial Protease Pretreatment on Salting and Characteristics of Salted Duck Egg
63 Effects of Salting Processes and Time on the Chemical Composition, Textural Properties, and Microstructure of Cooked Duck Egg
64 Collagenolytic serine protease in fresh water prawn (Macrobrachium rosenbergii): Characteristics and its impact on muscle during iced storage
65 บทบาทของไมโอโกลบินและอนุพันธ์ไมโอโกลบินต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันในเนื้อปลาระหว่างการเก็บรักษาในน้ำแข็ง
66 Chemical compositions of the roes from skipjack, tongol and bonito
67 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ
68 โครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร
69 Effects of sodium carbonate and sodium bicarbonate on yield and characteristics of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)
70 Enhancement of Emulsifying Properties of Cuttlefish Skin Gelatin by Modification with N-hydroxysuccinimide Esters of Fatty Acids.
71 Effect of legume seed extracts on the inhibition of proteolytic activity and muscle degradation of fresh water prawn (Macrobrachium rosenbergii).
72 การยับยั้งเอนไซม์พอลิฟีนอลออกวิเดสและการเกิดเมลาโนซิสในกุ้งขาวโดยผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาเมลลาร์ด
ปี พ.ศ. 2553
73 ไบโอมิเมติกสคาฟโฟล์ด ของ เมทธิลเซลลูโลส/คอลลา เจนจากปลาทะเล
74 สคาฟโฟลด์คอลลาเจนจากปลาทะเลสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
75 การศึกษาสมบัติการเกิดฟิล์มและการปรับปรุงสมบัติของฟิล์มเจลาตินจากหนังปลาหมึกกระดอง
76 Whole cell immobilisation of Natrinema gari BCC 24369 for histamine degradation
77 มันกุ้งจากหัวกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei): กิจกรรมการต้านออกซิเดชันและผลของการใช้เอนไซม์โปรตีเนสต่อผลผลิตและสมบัติบางประการ
78 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของอาหารหมักพื้นเมืองในประเทศไทย
79 Isolation and characterisation of collagen from the skin of brownbanded bamboo shark (Chiloscyllium punctatum)
80 Comparative study on characteristics of gelatin from the skins of brownbanded bamboo shark and blacktip shark as affected by extraction conditions
81 Extraction and characterisation of pepsin-solubilised collagens from the skin of bigeye snapper (Priacanthus tayenus and Priacanthus macracanthus)
82 การใช้สารสกัดจากชาเขียวในการยับยั้งเมลาโนซีสในกุ้งขาวระหว่างการเก็บรักษาในน้ำแข็ง
83 Use of Maillard reaction products (MRPs) for melansis prevention of black tiger shrimp and withe shrimp.
84 Antioxidative activity and emulsifying properties of cuttlefish skin gelatin–tannic acid complex as influenced by types of interaction
85 Combination effects of whey protein concentrate and calcium chloride on the properties of goatfish surimi gel
ปี พ.ศ. 2552
86 การลดกลิ่นคาวและการใช้ประโยชน์ของเจลาตินไฮโดรไลเสทจากหนังปลาเพื่อเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ
87 Production of collagen/gelatin and their hydrolysate from fish skin.
88 กิจกรรมการเป็นสารต้านออกซิเดชันและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากล้ามเนื้อปลาทูแขก(Decapterus maruadsi)
89 ปัจจัยที่มีผลต่อกิจกรรมการเชื่อมประสานของเอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนสจากจุลินทรีย์ต่อโปรตีนกล้ามเนื้อจากปลาตาหวาน ปลาปากคม และกุ้งขาว
90 การทำบริสุทธิ์ การแยก การตกผลึก และการประยุกต์ใช้เปปซินจากปลา
91 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์กุ้งชุบแป้งทอดพร้อมบริโภค ที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2551
92 การแยกสกัดและการศึกษาคุณลักษณะของคอลลาเจนจากหนังเท้าไก่
ปี พ.ศ. 2550
93 การผลิตและคุณลักษณะส้มฟักจากปลาทะเล
94 การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงภายหลังการตายและการรักษาคุณภาพของกุ้งกุลาดำและกุ้งขาวที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทย
95 การใช้สารประกอบฟอสเฟตในการเพิ่มผลผลิตและความคงตัวระหว่างการเก็บรักษาในสภาพแช่แข็งของกุ้งกุลาดำและกุ้งขาว
96 ผลของวิธีการเตรียมฟิล์มต่อลักษณะโครงสร้างในสถานะของแข็ง และสมบัติของฟิล์มเคิร์ดแลน
97 การศึกษากิจกรรมการยับยั้ง Angiotensin l-ConvertingEnzyme และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของเจลาตินไฮโดรไลเสตจากหนังปลาตาหวานหนังบาง
98 กิจกรรมต้านออกซิเดชัน กิจกรรมยับยั้งจุลินทรีย์และกิจกรรมเชื่อมประสานเจลาตินจากหนังปลาของสารสกัดจากสาหร่ายทะเล
99 การจำแนกลักษณะของกล้ามเนื้อและอันรกิริยาระหว่างโปรตีนไม่โอไพบริลและไมโอโกลบินของปลาเนื้อดำที่ใช้สำหรับผลิตซูริมิในประเทศไทย
100 การทำบริสุทธิ์และการจำแนกคุณลักษณะของเอนไซม์โปรตีนเนสจากม้ามปลาทูน่าและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเร่งการผลิตน้ำปลา
101 การผลิตและคุณลักษณะส้มฟักจากปลาทะเล
102 ผลของวิธีการดองเกลือต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและสมบัติทางเคมีกายภาพของไข่เค็ม
103 ผลของสารประกอบฟอสเฟตต่อการเซ็ตตัวและสมบัติการเกิดเจลของซูริมิ
104 สมบัติการเกิดเจลและการย่อยสลายโปรตีนกล้ามเนื้อปลาเม็ดขนุน (Mullidae spp.)
105 การใช้สารประกอบฟอสเฟตในการเพิ่มผลผลิต และการปรับปรุงคุณภาพของกุ้งกุลาดำและกุ้งขาว
ปี พ.ศ. 2549
106 การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงภายหลังการตายและการรักษาคุณภาพของกุ้งกุลาดำ และกุ้งขาวที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทย
107 Purification and characterixation of antioxidative peptide and ACE inhibitory peptide from browstripe red snapper skin hydrolysates.
108 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองชนิดต่าง ๆ ด้วยเทคนิคการย่อยในห้องปฏิบัติการและการนำผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองไปใช้ทดแทนปลาป่นในอาหารปลากดเหลือง(Mystus ncmurus Cuv. Vol.)
ปี พ.ศ. 2548
109 การปรับปรุงคุณภาพของเจลซูริมิจากปลาตาหวานหนังบาง (Priacanthus macracanthus)
110 การผลิตและจำแนกคุณลักษณะของน้ำปลาที่ผลิตจากเครื่องในปลาทูน่า
111 ผลของการใช้สารออกวิไดซิ่งในน้ำล้างต่อการปรับปรุงคุณสมบัติของซูริมิจากปลาคุณภาพต่ำ
112 ผลของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไขมันในปลาป่นที่เก็บรักษาในสภาพที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหารและพยาธิสภาพเนื้อเยื่อตับของกุ้งกุลาดำ
113 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้งเบอร์เกอร์ชุบแป้งพร้อมบริโภคที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก
114 การผลิตและจำแนกคุณลักษณะของน้ำปลาที่ผลิตจากเครื่องในปลาทูน่า
ปี พ.ศ. 2547
115 การยืดอายุการเก็บรักษาชิ้นปลากะพงขาวโดยการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ
116 การปรับปรุงคุณภาพของเจลซูริมิจากปลาตาหวานหนังบาง(Priacanthus macracanthus)
117 ผลของเอนไซม์โปรตีเอสในเนื้อกุ้งที่มีผลต่อคุณสมบัติการเกิดเจลซูริมิจากปลาตาหวานหนังบาง
118 ผลของสารประกอบฟอสเฟตต่อการเซ็ตตัวและคุณสมบัติการเกิดเจลของซูริมิจากปลาทรายแดง
119 การยืดอายุการเก็บรักษาชิ้นปลากะพงขาวโดยการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ
ปี พ.ศ. 2546
120 การปรับปรุงคุณภาพของเจลซูริมิที่ผลิตจากปลาแช่แข็ง
121 การปรับปรุงคุณภาพของเจลซูริมิที่ผลิตจากปลาแช่แข็ง
122 องค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติ และโครงสร้างของกล้ามเนื้อที่มีผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัส เนื้อไก่บ้านและไก่กระทง
123 Some Intrisic Properties and Gel-forming Ability of Muscle Proteins from Starry Triggerfish (Abalister Stellaris).
ปี พ.ศ. 2545
124 ผลของวิธีการหมักเกลือและความสดต่อปริมาณฮีสตามีนในปลาลัง
125 ผลของน้ำตาลทรีฮาโลสต่อการป้องกันการสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนในซูริมิระหว่างการเก็บรักษาในสภาพแช่แข็ง
126 ผลของเกลือต่อกิจกรรมของเอนไซม์โปรตีนในเครื่องในปลาทูน่า
127 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดฟอร์มาลดีไฮด์ และไดเมทธิลเอมีนในปลาปากคมระหว่างการเก็บในสภาพแช่แข็ง
128 การปรับปรุงความสามารถในการเกิดเจลและความขาวของซูริมิจากปลาแป้นแก้ว
129 การใช้สารสกัดจากชาเขียวใบหม่อนในการต้านปฎิกิริยาออกวิเดชันในน้ำมันหมู
ปี พ.ศ. 2544
130 ผลของกรดอินทรีย์ต่อการคืนรูปและคุณสมบัติทางเนื้อสัมผัสของปลาหมึกแห้ง
131 ผลของการใช้น้ำมันพืชและเนยขาวต่อสีและคุณสมบัติการเกิดเจลของซูริมิ
132 การศึกษาคุณสมบัติการเกิดเจลของเนื้อปลาบดและซูริมิจากปลาวัว
133 การสกัดและการประยุกต์ใช้สารกันหืนของชาเขียวใบหม่อน
134 ผลของอิออนโลหะ, ออกซิเจนและผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาออกซิเดชันต่อสีและปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันในปลาหมึกกระดองระหว่างการเก็บรักษาในสภาพแช่แข็ง
135 ผลของแคลเซียมและเอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนสจากจุลินทรีย์ต่อการเกิดเจลซูริมิจากปลาตาหวานและปลาทรายแดง
136 ผลของโปรตีนพลาสมาจากเลือดหมูและเลือดไก่ต่อการเกิดเจลซูริมิจากปลาตาหวานและปลาทรายแดง
ปี พ.ศ. 2543
137 สารยับยั้งเอนไซม์ย่อยโปรตีนจากเมล็ดพืชตระกูลถั่ว: การสกัดและการยับยั้งเอนไซม์ย่อยโปรตีนที่เร่งการเกิดโมโดริ
138 การเกิดเจลและการปรับปรุงคุณภาพเจลซูริมิจากปลาตาหวานหนังบาง
139 ผลของคุณภาพของปลาและเอนไซม์ทรานส์กลูตามิเนสจากจุลินทรีย์ต่อสมบัติทางเนื้อสัมผัสของส้มฟัก
140 ผลของพลาสมาจากเลือดหมู ต่อการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์โปรตีเนสในกล้ามเนื้อปลาและปรับปรุงคุณภาพเจลซูริมิ
141 ผลของการบรรจุชนิดดัดแปลงบรรยากาศต่ออายุการเก็บรักษาชิ้นปลากระพงสด
ปี พ.ศ. 2539
142 การใช้ประโยชน์เศษเนื้อปลาทูน่าในการผลิตแฮมปลา
ปี พ.ศ. 2533
143 แนวทางการใช้ประโยชน์จากเปลือกกุ้ง : ไคตินและไคโตแซน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
144 การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานฮาลาลของเจลาติน โดยใช้เทคนิค Liquid chromatography - mass spectrometry (LC-MS) ร่วมกับการย่อยสลายด้วยเอนไซม์
145 ผลของการเชือดแบบฮาลาลต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเนื้อไก่กระทง
146 องค์ประกอบทางเคมีและความคงตัวของน้ำมันพืชเสริมไขมันจากปลาสวายระหว่างการเก็บรักษาในถุงเจลาตินปลา
147 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากถุงลมปลาทูน่าครีบเหลือง:: คอลลาเจน เจลาติน และกระเพาะปลา
148 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเจลาตินจากอาหารและ Peptide mapping ของเจลาติน